Исторически речник
съꙁьрѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съꙁьрѣтсъꙁьрѣѭ, съꙁьрѣѫ, съꙁьрѣѧ, съꙁьрѣюсъꙁьрѣш, съꙁьрѣеш, съꙁьрѣашсъꙁьрѣтъ, съꙁьрѣетъ, съꙁьрѣатъ, съꙁьрѣть, съꙁьрѣеть, съꙁьрѣать, съꙁьрѣт, съꙁьрѣет, съꙁьрѣатсъꙁьрѣмъ, съꙁьрѣмъ, съꙁьрѣамъ, съꙁьрѣмь, съꙁьрѣемь, съꙁьрѣамь, съꙁьрѣм, съꙁьрѣем, съꙁьрѣам, съꙁьрѣмо, съꙁьрѣемо, съꙁьрѣамосъꙁьрѣте, съꙁьрѣете, съꙁьрѣате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съꙁьрѣѭтъ, съꙁьрѣѫтъ, съꙁьрѣѧтъ, съꙁьрѣютъ, съꙁьрѣѭть, съꙁьрѣѫть, съꙁьрѣѧть, съꙁьрѣють, съꙁьрѣѭт, съꙁьрѣѫт, съꙁьрѣѧт, съꙁьрѣютсъꙁьрѣвѣ, съꙁьрѣевѣ, съꙁьрѣавѣсъꙁьрѣта, съꙁьрѣета, съꙁьрѣатасъꙁьрѣте, съꙁьрѣете, съꙁьрѣатесъꙁьрѣсъꙁьрѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съꙁьрѣмъ, съꙁьрѣмь, съꙁьрѣмсъꙁьрѣтесъꙁьрѣвѣсъꙁьрѣтасъꙁьрѣхъ, съꙁьрѣхь, съꙁьрѣхсъꙁьрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съꙁьрѣсъꙁьрѣхомъ, съꙁьрѣхомь, съꙁьрѣхом, съꙁьрѣхмꙑсъꙁьрѣстесъꙁьрѣшѧ, съꙁьрѣшѫ, съꙁьрѣша, съꙁьрѣше, съꙁьрѣхѫсъꙁьрѣховѣсъꙁьрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съꙁьрѣстесъꙁьрѣахъ, съꙁьрѣхъ, съꙁьрѣахь, съꙁьрѣхь, съꙁьрѣах, съꙁьрѣхсъꙁьрѣаше, съꙁьрѣшесъꙁьрѣаше, съꙁьрѣшесъꙁьрѣахомъ, съꙁьрѣхомъ, съꙁьрѣахомь, съꙁьрѣхомь, съꙁьрѣахом, съꙁьрѣхомсъꙁьрѣашете, съꙁьрѣшете, съꙁьрѣасте, съꙁьрѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съꙁьрѣахѫ, съꙁьрѣхѫ, съꙁьрѣахѹ, съꙁьрѣхѹсъꙁьрѣаховѣ, съꙁьрѣховѣсъꙁьрѣашета, съꙁьрѣшета, съꙁьрѣаста, съꙁьрѣстасъꙁьрѣашете, съꙁьрѣшете, съꙁьрѣасте, съꙁьрѣсте
съꙁьрѣт -съꙁьрѣѭ -съꙁьрѣш св Съзрея, стана зрял, узрея егда же соꙁърѣатъ плодъ. абе посълетъ сръпъ. ѣко настотъ жѧтва М Мк 4.29 З  нꙑн҄ꙗ же же повелѣ сътворхомъ  въкопахомъ н҄вꙑ.  насѣахомъ сланѹтъка  съꙁьрѣвъшѹ мѹ С 41.25 пѫтꙿнкъ же кꙿто ммодꙑ.  мьнꙙ блꙋдомѫ вдѣвъ н҄вѫ добрѫ  плодънѫ  съꙁьрѣвъшѫ.  вьꙁлюбвъ прѣклонвъ сꙙ вьꙁꙙ на годѣ С 40.27 Изч М З С Гр παραδίδομαι ἀκμάζω λιπαίνω [вар. πεπαίνομαι] соꙁьрѣт соꙁърѣт Нвб съзрея ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР ДА