Исторически речник
съꙁьдань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съꙁьдан, съꙁьданьсъꙁьданꙗ, съꙁьдана, съꙁьданьꙗсъꙁьданю, съꙁьданѹ, съꙁьданьюсъꙁьданмь, съꙁьданьмь, съꙁьданмъ, съꙁьданьмъ, съꙁьданмь, съꙁьданмъсъꙁьдан, съꙁьдань, съꙁьдансъꙁьданꙗ, съꙁьдана, съꙁьданьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съꙁьдан, съꙁьдань, съꙁьданесъꙁьданмъ, съꙁьданьмъ, съꙁьданмь, съꙁьданьмь, съꙁьданмъ, съꙁьданмь, съꙁьданомъ, съꙁьданамъсъꙁьдан, съꙁьдань, съꙁьдан, съꙁьданмсъꙁьданхъ, съꙁьданьхъ, съꙁьданхь, съꙁьданьхь, съꙁьданхъ, съꙁьданхьсъꙁьдан, съꙁьданьсъꙁьданю, съꙁьданѹ, съꙁьданью
NnDu
съꙁьданма, съꙁьданьма, съꙁьданма, съꙁьданма
съꙁьдань -ꙗ ср 1. Създаване, сътворяване а отъ наѧла съꙁъданю. мѫжа  женѫ сътворлъ ѣ естъ бъ М Мк 10.6 З Начин на създаване. ѣкоже млѹетъ отцъ снꙑ. помілѹетъ гь боѩщѩѩ сѩ его. ѣко тъ поꙁна соꙁъданье наше. помѩнѫ ѣко пръсть есмъ СП 102.14 2. Създание, творение днеⷭ҇. несоꙁъданꙑ. отъ соꙁъданѣ своего. рѫкоѭ дръжмъ бꙑвает СЕ 2а 15 ꙁаклнаѭ тѧ бгомь ... пръвое соꙁъдане рода нашего. намъ обновльшемь СЕ 53а 21 гі вꙿседръжтелю ... тꙑ ꙁапрѣт нꙑнѣ. вьгнѣждьшюмѹ сѧ въ рабъ тво. протвьнааго дѣвола. ꙇ потвор твое соꙁъдане. ꙇ ꙁъм е ꙁ вьсѣкоѩ напаст дѣволѧ СЕ 56а 15 гі бже нашъ ... ꙇ въꙁъвавъ  съꙁъдане твое. ꙁъванемь стꙑмь СЕ 98b 23 штѹждѹ бꙑт сѫштꙗ отьа.  съꙁъдан вьнѣт дръꙁнѫ скврънънꙑ С 188.8 посъланъ бꙑстъ гаурлъ. обрѫт съꙁъдан. съꙁъдавъшѹѹмѹ  С 244.13—14 въскрьсн отъ мрьтвꙑхъ. аꙁъ бо смъ жвотъ ловѣьскꙑ. въскрьсн съꙁьдан мо. въскрьсн ꙁрае мо. бꙑвꙑ по обраꙁѹ момѹ С 468.26 3. Прен. Назидание, поука браⷮ҇. мрна гонмъ. ѣже въ съꙁдане себѣ Е 4а 8 Изч М З Е СП СЕ С Гр κτίσις κτίσμα πλάσμα διάπλασις οἰκοδομή соꙁъдань соꙁъдан съꙁдан съꙁъдан соꙁъдане съꙁьдан съꙁъдане соꙁъданье съꙁдане Нвб създание ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР Срв създаване