Исторически речник
съꙁрат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съꙁрат сѧсъꙁраѭ, съꙁраѫ, съꙁраѧ, съꙁраюсъꙁраш, съꙁраеш, съꙁраашсъꙁратъ, съꙁраетъ, съꙁраатъ, съꙁрать, съꙁраеть, съꙁраать, съꙁрат, съꙁрает, съꙁраатсъꙁрамъ, съꙁраемъ, съꙁраамъ, съꙁрамь, съꙁраемь, съꙁраамь, съꙁрам, съꙁраем, съꙁраам, съꙁрамо, съꙁраемо, съꙁраамосъꙁрате, съꙁраете, съꙁраате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съꙁраѭтъ, съꙁраѫтъ, съꙁраѧтъ, съꙁраютъ, съꙁраѭть, съꙁраѫть, съꙁраѧть, съꙁрають, съꙁраѭт, съꙁраѫт, съꙁраѧт, съꙁраютсъꙁравѣ, съꙁраевѣ, съꙁраавѣсъꙁрата, съꙁраета, съꙁраатасъꙁрате, съꙁраете, съꙁраатесъꙁрасъꙁра
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съꙁрамъ, съꙁрамь, съꙁрамсъꙁратесъꙁравѣсъꙁратасъꙁрахъ, съꙁрахь, съꙁрахсъꙁра
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съꙁрасъꙁрахомъ, съꙁрахомь, съꙁрахом, съꙁрахмꙑсъꙁрастесъꙁрашѧ, съꙁрашѫ, съꙁраша, съꙁраше, съꙁрахѫсъꙁраховѣсъꙁраста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съꙁрастесъꙁраахъ, съꙁрахъ, съꙁраахь, съꙁрахь, съꙁраах, съꙁрахсъꙁрааше, съꙁрашесъꙁрааше, съꙁрашесъꙁраахомъ, съꙁрахомъ, съꙁраахомь, съꙁрахомь, съꙁраахом, съꙁрахомсъꙁраашете, съꙁрашете, съꙁраасте, съꙁрасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съꙁраахѫ, съꙁрахѫ, съꙁраахѹ, съꙁрахѹсъꙁрааховѣ, съꙁраховѣсъꙁраашета, съꙁрашета, съꙁрааста, съꙁрастасъꙁраашете, съꙁрашете, съꙁраасте, съꙁрасте
съꙁрат сѧ -съꙁраѭ сѧ -съꙁраш сѧ несв Споглеждам се, разменям си погледи с някого съꙁрахѫ же сѧ междю собоѭ ѹенц. не домꙑслѧште о комь глетъ М Йо 13.22 Изч М З Гр βλέπω Нвб съзирам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА