Исторически речник
съꙁдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съꙁдатсъꙁдаѭ, съꙁдаѫ, съꙁдаѧ, съꙁдаюсъꙁдаш, съꙁдаеш, съꙁдаашсъꙁдатъ, съꙁдаетъ, съꙁдаатъ, съꙁдать, съꙁдаеть, съꙁдаать, съꙁдат, съꙁдает, съꙁдаатсъꙁдамъ, съꙁдаемъ, съꙁдаамъ, съꙁдамь, съꙁдаемь, съꙁдаамь, съꙁдам, съꙁдаем, съꙁдаам, съꙁдамо, съꙁдаемо, съꙁдаамосъꙁдате, съꙁдаете, съꙁдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съꙁдаѭтъ, съꙁдаѫтъ, съꙁдаѧтъ, съꙁдаютъ, съꙁдаѭть, съꙁдаѫть, съꙁдаѧть, съꙁдають, съꙁдаѭт, съꙁдаѫт, съꙁдаѧт, съꙁдаютсъꙁдавѣ, съꙁдаевѣ, съꙁдаавѣсъꙁдата, съꙁдаета, съꙁдаатасъꙁдате, съꙁдаете, съꙁдаатесъꙁдасъꙁда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съꙁдамъ, съꙁдамь, съꙁдамсъꙁдатесъꙁдавѣсъꙁдатасъꙁдахъ, съꙁдахь, съꙁдахсъꙁда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съꙁдасъꙁдахомъ, съꙁдахомь, съꙁдахом, съꙁдахмꙑсъꙁдастесъꙁдашѧ, съꙁдашѫ, съꙁдаша, съꙁдаше, съꙁдахѫсъꙁдаховѣсъꙁдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съꙁдастесъꙁдаахъ, съꙁдахъ, съꙁдаахь, съꙁдахь, съꙁдаах, съꙁдахсъꙁдааше, съꙁдашесъꙁдааше, съꙁдашесъꙁдаахомъ, съꙁдахомъ, съꙁдаахомь, съꙁдахомь, съꙁдаахом, съꙁдахомсъꙁдаашете, съꙁдашете, съꙁдаасте, съꙁдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съꙁдаахѫ, съꙁдахѫ, съꙁдаахѹ, съꙁдахѹсъꙁдааховѣ, съꙁдаховѣсъꙁдаашета, съꙁдашета, съꙁдааста, съꙁдастасъꙁдаашете, съꙁдашете, съꙁдаасте, съꙁдасте
съꙁдат -съꙁдаѭ -съꙁдаш несв 1. Съзиждам, изграждам, построявам ꙇ ммо ходѧште хѹлѣахѫ . ꙇ покꙑваѭште главам свом. ꙇ глште ѹва. раꙁарѣѩ црквъ.  трьм дьньм съꙁдаѩ М Мк 15.29 З, А, СК. Срв.Мт 27.40 М З А СК ѣко прка бо въ ѩꙁꙑцѣхъ положхъ тѧ. ꙇскорент.  насадт. раскопават. ꙇ съꙁдат СЕ 82b 1 2. Прен. Глася, подготвям, кроя да не прібѫдетъ тебѣ прѣстолъ беꙁаконеніѣ. съꙁідаѩ трѹдъ на повелѣніе СП 93.20 Изч М З А СК СП СЕ Гр οἰκοδομέω πλάσσω съꙁідат сьꙁідат Нвб съзидам, съзиждам, съзидвам ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА