Исторически речник
съжещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съжещсъжегѫ, съжьгѫ, съжъгѫ, съжегѹ, съжьгѹ, съжъгѹсъжежеш, съжьжеш, съжъжешсъжежетъ, съжьжетъ, съжъжетъ, съжежеть, съжьжеть, съжъжеть, съжежет, съжьжет, съжъжетсъжежемъ, съжьжемъ, съжъжемъ, съжежемь, съжьжемь, съжъжемь, съжежем, съжьжем, съжъжемсъжежете, съжьжете, съжъжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съжегѫтъ, съжьгѫтъ, съжъгѫтъ, съжегѹтъ, съжьгѹтъ, съжъгѹтъ, съжегѫть, съжьгѫть, съжъгѫть, съжегѹть, съжьгѹть, съжъгѹть, съжегѫт, съжьгѫт, съжъгѫт, съжегѹт, съжьгѹт, съжъгѹтсъжежевѣ, съжьговѣ, съжъговѣсъжежета, съжьжета, съжъжетасъжежете, съжьжете, съжъжетесъжьꙁсъжьꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съжьꙁѣмъ, съжьꙁѣмсъжьꙁѣтесъжьꙁѣвѣсъжьꙁѣтасъжахъ, съжегохъ, съжѣхъ, съжахь, съжегохь, съжѣхь, съжах, съжегох, съжѣхсъжеже, съжьже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съжеже, съжьжесъжахомъ, съжегохомъ, съжѣхомъ, съжахомь, съжегохомь, съжѣхомь, съжахом, съжегохом, съжѣхомсъжасте, съжегосте, съжѣстесъжашѧ, съжегошѧ, съжѣшѧ, съжашѫ, съжегошѫ, съжѣшѫ, съжаша, съжегоша, съжѣша, съжаше, съжегоше, съжѣшесъжаховѣ, съжегоховѣ, съжѣховѣсъжаста, съжегоста, съжѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съжасте, съжегосте, съжѣсте*съжьжаахъ*съжьжааше*съжьжааше*съжьжаахомъ*съжьжаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съжьжаахѫ*съжьжааховѣ*съжьжаашета*съжьжаашете
съжещ -съжегѫ -съжежеш св 1. Изгоря нещо, унищожа чрез огън съберѣте пръвѣе плѣвелъ. ꙇ съвѧжате  въ снопꙑ. ѣко съжешт ѩ М Мт 13.30 А У емѹже лопата въ рѫкѹ его. ꙇ потрѣбтъ гѹмъно свое. ꙇ съберетъ пьшенцѫ въ жтьнцѫ а плѣвꙑ съжежетъ огн҄емь негасмꙑмъ З Мт 3.12 лѫкъ съкрѹшітъ  съломітъ орѫжьѣ. ї щітꙑ съжежетъ огнемъ СП 45.10 ссн же епскопъ кѹпꙿно  съ преꙁвутеромъ артемомъ. въшедъ въ цръквште артемдово. вьса капшта съкрѹш.  огн҄емъ съжеже С 220.27 Изгоря някого, погубя чрез огън. вьꙁгнѣтвъше же огн҄ь съжегошꙙ тѣлеса стꙑхъ С 80.23  подъпалт мѹ рѣво  ребра. доньжде пльть мѹ акꙑ воскъ съжежена бꙑвъш растеетъ сꙙ С 153.2 въꙁъмъше огн҄ь ꙁапалшꙙ плѣвьнцѫ.  съжегошꙙ  вь н҄е С 196.22 поѡн самъ сꙙ сповѣда крьстꙗна. сѫшта. жвъ да сꙙ съжежетъ  ѹгодъно бꙑстъ С 142.23 2. Запаля, направя да гори да не ѣстъ же с. сласт. ꙇ ѣко останетъ его. да съжежетъ в҃ свѣщѧ въ цръкꙿве СЕ 44b 2 съжещ сѧ М З А СК У СП СЕ С Гр κατακαίω καίω παραδίδωμι съжешт Нвб съжега, съжежа диал ВА НТ сожежа диал ДА