Исторически речник
съжалт с  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съжалт ссъжалѭ, съжалѧ, съжалюсъжалшсъжалтъ, съжалть, съжалтсъжалмъ, съжалмь, съжалм, съжалмосъжалте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съжалѧтъ, съжалѧть, съжалѧтсъжалвѣсъжалтасъжалтесъжалсъжал
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съжалмъ, съжалмь, съжалмсъжалтесъжалвѣсъжалтасъжалхъ, съжалхь, съжалхсъжал
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съжалсъжалхомъ, съжалхомь, съжалхом, съжалхмꙑсъжалстесъжалшѧ, съжалшѫ, съжалша, съжалше, съжалхѫсъжалховѣсъжалста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съжалстесъжалꙗахъ, съжалѣахъ, съжалаахъ, съжалѣхъ, съжалꙗхъ, съжалѧахъ, съжалѧхъ, съжалꙗахь, съжалѣахь, съжалаахь, съжалѣхь, съжалꙗхь, съжалѧахь, съжалѧхь, съжалꙗах, съжалѣах, съжалаах, съжалѣх, съжалꙗх, съжалѧах, съжалѧхсъжалꙗаше, съжалѣаше, съжалааше, съжалѣше, съжалꙗше, съжалѧаше, съжалѧшесъжалꙗаше, съжалѣаше, съжалааше, съжалѣше, съжалꙗше, съжалѧаше, съжалѧшесъжалꙗахомъ, съжалѣахомъ, съжалаахомъ, съжалѣхомъ, съжалꙗхомъ, съжалѧахомъ, съжалѧхомъ, съжалꙗахомь, съжалѣахомь, съжалаахомь, съжалѣхомь, съжалꙗхомь, съжалѧахомь, съжалѧхомь, съжалꙗахом, съжалѣахом, съжалаахом, съжалѣхом, съжалꙗхом, съжалѧахом, съжалѧхомсъжалꙗашете, съжалѣашете, съжалаашете, съжалѣшете, съжалꙗшете, съжалꙗасте, съжалѣасте, съжалаасте, съжалѣсте, съжалꙗсте, съжалѧасте, съжалѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съжалꙗахѫ, съжалѣахѫ, съжалаахѫ, съжалѣхѫ, съжалꙗхѫ, съжалꙗахѹ, съжалѣахѹ, съжалаахѹ, съжалѣхѹ, съжалꙗхѹ, съжалѧахѹ, съжалѧхѹсъжалꙗаховѣ, съжалѣаховѣ, съжалааховѣ, съжалѣховѣ, съжалꙗховѣ, съжалѧаховѣ, съжалѧховѣсъжалꙗашета, съжалѣашета, съжалаашета, съжалѣшета, съжалꙗшета, съжалꙗаста, съжалѣаста, съжалааста, съжалѣста, съжалꙗста, съжалѧаста, съжалѧстасъжалꙗашете, съжалѣашете, съжалаашете, съжалѣшете, съжалꙗшете, съжалꙗасте, съжалѣасте, съжалаасте, съжалѣсте, съжалꙗсте, съжалѧасте, съжалѧсте
съжалт с -съжалѭ с -съжалш с св Огорча се, стане ми жал, наскърбя се вдѣвъше же ѹбо клеврѣт(...) бꙑвъша съжалшѧ с ѕѣло М Мт 18.31 ЗI А СК свꙙтꙑ же помол сꙙ  цѣлова .  съповѣда мѹ вьсе о ꙁьлоьстьнѣѣмь ѹал. онъ же слꙑшавъ  съжалвъ с. о напаст свꙙтꙑхъ црькъвъ С 199.15—16 Изч М З А СК С Гр λυπέομαι οἰκειόομαι Нвб съжаля [се] ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ДА сожаля [се] диал ДА