Исторически речник
съдѣствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съдѣствоватсъдѣствѹѭ, съдѣствѹѫ, съдѣствѹѧ, съдѣствѹюсъдѣствѹш, съдѣствѹеш, съдѣствѹѹшсъдѣствѹтъ, съдѣствѹетъ, съдѣствѹѹтъ, съдѣствѹть, съдѣствѹеть, съдѣствѹѹть, съдѣствѹт, съдѣствѹет, съдѣствѹѹтсъдѣствѹмъ, съдѣствѹемъ, съдѣствѹѹмъ, съдѣствѹмь, съдѣствѹемь, съдѣствѹѹмь, съдѣствѹм, съдѣствѹем, съдѣствѹѹм, съдѣствѹмо, съдѣствѹемо, съдѣствѹѹмосъдѣствѹте, съдѣствѹете, съдѣствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съдѣствѹѭтъ, съдѣствѹѫтъ, съдѣствѹѧтъ, съдѣствѹютъ, съдѣствѹѭть, съдѣствѹѫть, съдѣствѹѧть, съдѣствѹють, съдѣствѹѭт, съдѣствѹѫт, съдѣствѹѧт, съдѣствѹютсъдѣствѹвѣ, съдѣствѹевѣ, съдѣствѹѹвѣсъдѣствѹта, съдѣствѹета, съдѣствѹѹтасъдѣствѹте, съдѣствѹете, съдѣствѹѹтесъдѣствѹсъдѣствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съдѣствѹмъ, съдѣствѹмь, съдѣствѹмсъдѣствѹтесъдѣствѹвѣсъдѣствѹтасъдѣствовахъ, съдѣствовахь, съдѣствовахсъдѣствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съдѣствовасъдѣствовахомъ, съдѣствовахомь, съдѣствовахом, съдѣствовахомꙑсъдѣствовастесъдѣствовашѧ, съдѣствовашѫ, съдѣствоваша, съдѣствоваше, съдѣствовахѫсъдѣствоваховѣсъдѣствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съдѣствовастесъдѣствоваахъ, съдѣствовахъ, съдѣствоваахь, съдѣствовахь, съдѣствоваах, съдѣствовахсъдѣствовааше, съдѣствовашесъдѣствовааше, съдѣствовашесъдѣствоваахомъ, съдѣствовахомъ, съдѣствоваахомь, съдѣствовахомь, съдѣствоваахом, съдѣствовахомсъдѣствоваашете, съдѣствовашете, съдѣствоваасте, съдѣствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съдѣствоваахѫ, съдѣствовахѫ, съдѣствоваахѹ, съдѣствовахѹсъдѣствовааховѣ, съдѣствоваховѣсъдѣствоваашета, съдѣствовашета, съдѣствовааста, съдѣствовастасъдѣствоваашете, съдѣствовашете, съдѣствоваасте, съдѣствовасте
съдѣствоват -съдѣствѹѭ -съдѣствѹш несв Съдействам, помагам хрстовъ же рабъ ... сьдѣствѹѭштѹ мѹ  блаженѹѹмѹ антоню. сътвор мѹ хꙑꙁнѫ особь да скѹсъ прметъ бѣсовъскъ С 171.6—7 съдѣствѹѭште же молмъ не въ тъште прꙙт благодѣт бжꙙ вамъ ЗЛ Iа 16 Изч С ЗЛ Гр συνεργέω сьдѣствоват Нвб съдействам ОА ВА ЕтМл БТР АР