Исторически речник
съгънѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съгънѫтсъгънѫ, съгънѹсъгънешсъгънетъ, съгънетсъгънемъ, съгънемь, съгънемсъгънете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съгънѫтъ, съгънѹтъ, съгънѫть, съгънѹть, съгънѫт, съгънѹтсъгъневѣсъгънетасъгънетесъгънсъгън
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съгънѣмъ, съгънѣмь, съгънѣмсъгънѣтесъгънѣвѣсъгънѣта*съгънѫхъ*съгънѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*съгънѫ*съгънѫхомъ*съгънѫсте*съгънѫшѧ*съгънѫховѣ*съгънѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*съгънѫсте*съгънѣахъ*съгънѣаше*съгънѣаше*съгънѣахомъ*съгънѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съгънѣахѫ*съгънѣаховѣ*съгънѣашета*съгънѣашете
съгънѫт -съгънѫ -съгънеш св Сгъна, навия, затворя ꙇ съгънѫвъ кънгꙑ въдавъ слѹѕѣ сѣде. ꙇ вьсѣмъ въ съньмщ о бѣашете ꙁърѧшт на нь М Лк 4.20 Изч М А СК Гр πτύσσω Нвб сгъна, сгъвам ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА