Исторически речник
съгрѣшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съгрѣшатсъгрѣшаѭ, съгрѣшаѫ, съгрѣшаѧ, съгрѣшаюсъгрѣшаш, съгрѣшаеш, съгрѣшаашсъгрѣшатъ, съгрѣшаетъ, съгрѣшаатъ, съгрѣшать, съгрѣшаеть, съгрѣшаать, съгрѣшат, съгрѣшает, съгрѣшаатсъгрѣшамъ, съгрѣшаемъ, съгрѣшаамъ, съгрѣшамь, съгрѣшаемь, съгрѣшаамь, съгрѣшам, съгрѣшаем, съгрѣшаам, съгрѣшамо, съгрѣшаемо, съгрѣшаамосъгрѣшате, съгрѣшаете, съгрѣшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съгрѣшаѭтъ, съгрѣшаѫтъ, съгрѣшаѧтъ, съгрѣшаютъ, съгрѣшаѭть, съгрѣшаѫть, съгрѣшаѧть, съгрѣшають, съгрѣшаѭт, съгрѣшаѫт, съгрѣшаѧт, съгрѣшаютсъгрѣшавѣ, съгрѣшаевѣ, съгрѣшаавѣсъгрѣшата, съгрѣшаета, съгрѣшаатасъгрѣшате, съгрѣшаете, съгрѣшаатесъгрѣшасъгрѣша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съгрѣшамъ, съгрѣшамь, съгрѣшамсъгрѣшатесъгрѣшавѣсъгрѣшатасъгрѣшахъ, съгрѣшахь, съгрѣшахсъгрѣша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съгрѣшасъгрѣшахомъ, съгрѣшахомь, съгрѣшахом, съгрѣшахмꙑсъгрѣшастесъгрѣшашѧ, съгрѣшашѫ, съгрѣшаша, съгрѣшаше, съгрѣшахѫсъгрѣшаховѣсъгрѣшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съгрѣшастесъгрѣшаахъ, съгрѣшахъ, съгрѣшаахь, съгрѣшахь, съгрѣшаах, съгрѣшахсъгрѣшааше, съгрѣшашесъгрѣшааше, съгрѣшашесъгрѣшаахомъ, съгрѣшахомъ, съгрѣшаахомь, съгрѣшахомь, съгрѣшаахом, съгрѣшахомсъгрѣшаашете, съгрѣшашете, съгрѣшаасте, съгрѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съгрѣшаахѫ, съгрѣшахѫ, съгрѣшаахѹ, съгрѣшахѹсъгрѣшааховѣ, съгрѣшаховѣсъгрѣшаашета, съгрѣшашета, съгрѣшааста, съгрѣшастасъгрѣшаашете, съгрѣшашете, съгрѣшаасте, съгрѣшасте
съгрѣшат -съгрѣшаѭ -съгрѣшаш несв 1. Съгрешавам, върша грях ꙇ рее емѹ. се цѣлъ бꙑст к томѹ не съгрѣша М Йо 5.14 З А рее е с н аꙁъ тебе осѫждаѭ. д  отъ селѣ не съгрѣша к томѹ М Йо 8.11 З въсѣкъ бо грѣхъ. еже аще сътвⷪртъ лвкъ. кромѣ тѣлесе естъ. а творѧ любꙑ въ свое тѣло съгрѣшаетъ Е 2б 18 тако ѹбо съгрѣшаѫще въ бра[...]  тепѫщмъ съвѣст. немощнѹ сѫщѹ. въ ха съгрѣшат(е) Е 3б 7—8  тепѫщмъ съвѣст. немощнѹ сѫщѹ. въ ха съгрѣшат(е) Е 3б 10 гнѣвате сѩ а не съгрѣшаіте ѣже глте вь срціхъ вашіхъ. на ложіхъ вашіхъ ѹмолітъ сѩ СП 4.6 Срв. СЕ73а 13 сѩтъ ꙁаконопрѣстѫпънїкъ да съгрѣшаѭтъ въ себѣ СП 35.2 рѣхъ съхранѭ пѫті моѩ. да не съгрѣшаѭ ѩꙁꙑкомъ моімъ. положхъ ѹстомомъ хранло. егда въстанетъ грѣшьнкъ на мѩ СП 38.2 пркрꙑлъ ес вꙿсѧ грѣхꙑ рабъ твохъ. съгрѣшаѭщмъ. ꙇ не отъметаѭщмъ сѧ тебѣ. тꙑ влко гі. ра нꙑнѣ пркрꙑт грѣхꙑ моѩ СЕ 39а 2 да л тожде невѣстѭ реено стъ толко вьспрѣштен гда хотꙙште съгрѣшамъ. то како проштен прмемъ С 379.19 аꙁꙿ грѣшꙿнъ. ѹвѣдѣвъ тебе бже (!) мо. каѭ сѧ вь сеѩ ꙁълобъ. ѭже сꙿтворхъ. кꙿ тебѣ пр()т съгрѣшаѩ.  хотѧ право слѹжт тебѣ Р VII 4.28 Прелюбодействам. паулъ нѣкꙿто пол҄ьскꙑ рата. ꙁдрꙙдь беꙁълобенъ  простъ жтмъ. съ красьноѭ женоѭ съпрꙙже сꙙ. ꙁълонравънѫ раꙁѹма. ꙗже ота го съгрѣшааше С 169.8 2. Прич. сег. деят. като същ. съгрѣшаѭще м мн a) οἱ ἁμαρτάνοντες, οἱ ἁμαρτωλοί, οἱ πεπλημμελημένοι [вар. οἱ πεπληγμένοι] Грешниците рѣхъ ꙁаконопрѣстѫпьнікомъ. не прѣстѫпаіте ꙁакона. ї съгрѣшаѭштеімъ не въꙁносіте рога СП 74.5 горе съгрѣшаѭштмъ С 168. 11—12  самъ прѣбꙑваатъ ъстьнъ славьнъ. съгрѣшаѭштхъ. же нѣкто рее мъ саꙗ С 436.21 b) [οἱ] ἁμαρτάνοντες Отклонилите се [от правия път], заблудилите се благо і правъ гь. сего раді ꙁаконъ дасть съгрѣшаѭштеімъ пѫть СП 24.8 Срв. СЕ75а 1 Изч М З А Е СП СЕ С Р Г Гр ἁμαρτάνω Нвб съгрешавам ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР сгрешавам ОА НГер ЕтМл БТР АР ДА согрешавам диал ДА