Исторически речник
съготовт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съготовтсъготовлѭ, съготовлѧ, съготовѧ, съготовьѭ, съготовлюсъготовшсъготовтъ, съготовть, съготовтсъготовмъ, съготовмь, съготовм, съготовмосъготовте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съготовѧтъ, съготовѧть, съготовѧтсъготоввѣсъготовтасъготовтесъготовсъготов
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съготовмъ, съготовмь, съготовмсъготовтесъготоввѣсъготовтасъготовхъ, съготовхь, съготовхсъготовов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съготововсъготовхомъ, съготовхомь, съготовхом, съготовхмꙑсъготовстесъготовшѧ, съготовшѫ, съготовша, съготовше, съготовхѫсъготовховѣсъготовста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съготовстесъготовлꙗахъ, съготовлꙗхъ, съготовьꙗхъ, съготовлѣахъ, съготовлѣхъ, съготовѣахъ, съготовѣхъ, съготовлѧахъ, съготовлѧхъ, съготовѧахъ, съготовѧхъ, съготовлꙗахь, съготовлꙗхь, съготовьꙗхь, съготовлѣахь, съготовлѣхь, съготовѣахь, съготовѣхь, съготовлѧахь, съготовлѧхь, съготовѧахь, съготовѧхь, съготовлꙗах, съготовлꙗх, съготовьꙗх, съготовлѣах, съготовлѣх, съготовѣах, съготовѣх, съготовлѧах, съготовлѧх, съготовѧах, съготовѧхсъготовлꙗаше, съготовлꙗше, съготовьꙗше, съготовлѣаше, съготовлѣше, съготовѣаше, съготовѣше, съготовлѧаше, съготовлѧше, съготовѧаше, съготовѧшесъготовлꙗаше, съготовлꙗше, съготовьꙗше, съготовлѣаше, съготовлѣше, съготовѣаше, съготовѣше, съготовлѧаше, съготовлѧше, съготовѧаше, съготовѧшесъготовлꙗахомъ, съготовлꙗхомъ, съготовьꙗхомъ, съготовлѣахомъ, съготовлѣхомъ, съготовѣахомъ, съготовѣхомъ, съготовлѧахомъ, съготовлѧхомъ, съготовѧахомъ, съготовѧхомъ, съготовлꙗахомь, съготовлꙗхомь, съготовьꙗхомь, съготовлѣахомь, съготовлѣхомь, съготовѣахомь, съготовѣхомь, съготовлѧахомь, съготовлѧхомь, съготовѧахомь, съготовѧхомь, съготовлꙗахом, съготовлꙗхом, съготовьꙗхом, съготовлѣахом, съготовлѣхом, съготовѣахом, съготовѣхом, съготовлѧахом, съготовлѧхом, съготовѧахом, съготовѧхомсъготовлꙗашете, съготовлꙗшете, съготовьꙗшете, съготовлѣашете, съготовлѣшете, съготовѣашете, съготовѣшете, съготовлꙗасте, съготовлꙗсте, съготовьꙗсте, съготовлѣасте, съготовлѣсте, съготовѣасте, съготовѣсте, съготовлѧасте, съготовлѧсте, съготовѧасте, съготовѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съготовлꙗахѫ, съготовлꙗхѫ, съготовьꙗхѫ, съготовлѣахѫ, съготовлѣхѫ, съготовѣахѫ, съготовѣхѫ, съготовлꙗахѹ, съготовлꙗхѹ, съготовьꙗхѹ, съготовлѣахѹ, съготовлѣхѹ, съготовѣахѹ, съготовѣхѹ, съготовлѧахѹ, съготовлѧхѹ, съготовѧахѹ, съготовѧхѹсъготовлꙗаховѣ, съготовлꙗховѣ, съготовьꙗховѣ, съготовлѣаховѣ, съготовлѣховѣ, съготовѣаховѣ, съготовѣховѣ, съготовлѧаховѣ, съготовлѧховѣ, съготовѧаховѣ, съготовѧховѣсъготовлꙗашета, съготовлꙗшета, съготовьꙗшета, съготовлѣашета, съготовлѣшета, съготовѣашета, съготовѣшета, съготовлꙗаста, съготовлꙗста, съготовьꙗста, съготовлѣаста, съготовлѣста, съготовѣаста, съготовѣста, съготовлѧаста, съготовлѧста, съготовѧаста, съготовѧстасъготовлꙗашете, съготовлꙗшете, съготовьꙗшете, съготовлѣашете, съготовлѣшете, съготовѣашете, съготовѣшете, съготовлꙗасте, съготовлꙗсте, съготовьꙗсте, съготовлѣасте, съготовлѣсте, съготовѣасте, съготовѣсте, съготовлѧасте, съготовлѧсте, съготовѧасте, съготовѧсте
съготовт -съготовлѭ -съготовш св Сготвя, приготвя  обраꙁьнѫѭ пасхѫ нарьта.  стнънѫѭ прлож. кде хоштеш да съготовмъ т ꙗст пасхѫ С 418.5 Изч С Гр ἑτοιμάζω Нвб сготвя [ядене] ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА