Исторически речник
съгнѣват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съгнѣватсъгнѣваѭ, съгнѣваѫ, съгнѣваѧ, съгнѣваюсъгнѣваш, съгнѣваеш, съгнѣваашсъгнѣватъ, съгнѣваетъ, съгнѣваатъ, съгнѣвать, съгнѣваеть, съгнѣваать, съгнѣват, съгнѣвает, съгнѣваатсъгнѣвамъ, съгнѣваемъ, съгнѣваамъ, съгнѣвамь, съгнѣваемь, съгнѣваамь, съгнѣвам, съгнѣваем, съгнѣваам, съгнѣвамо, съгнѣваемо, съгнѣваамосъгнѣвате, съгнѣваете, съгнѣваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съгнѣваѭтъ, съгнѣваѫтъ, съгнѣваѧтъ, съгнѣваютъ, съгнѣваѭть, съгнѣваѫть, съгнѣваѧть, съгнѣвають, съгнѣваѭт, съгнѣваѫт, съгнѣваѧт, съгнѣваютсъгнѣвавѣ, съгнѣваевѣ, съгнѣваавѣсъгнѣвата, съгнѣваета, съгнѣваатасъгнѣвате, съгнѣваете, съгнѣваатесъгнѣвасъгнѣва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съгнѣвамъ, съгнѣвамь, съгнѣвамсъгнѣватесъгнѣвавѣсъгнѣватасъгнѣвахъ, съгнѣвахь, съгнѣвахсъгнѣва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съгнѣвасъгнѣвахомъ, съгнѣвахомь, съгнѣвахом, съгнѣвахмꙑсъгнѣвастесъгнѣвашѧ, съгнѣвашѫ, съгнѣваша, съгнѣваше, съгнѣвахѫсъгнѣваховѣсъгнѣваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съгнѣвастесъгнѣваахъ, съгнѣвахъ, съгнѣваахь, съгнѣвахь, съгнѣваах, съгнѣвахсъгнѣвааше, съгнѣвашесъгнѣвааше, съгнѣвашесъгнѣваахомъ, съгнѣвахомъ, съгнѣваахомь, съгнѣвахомь, съгнѣваахом, съгнѣвахомсъгнѣваашете, съгнѣвашете, съгнѣваасте, съгнѣвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съгнѣваахѫ, съгнѣвахѫ, съгнѣваахѹ, съгнѣвахѹсъгнѣвааховѣ, съгнѣваховѣсъгнѣваашета, съгнѣвашета, съгнѣвааста, съгнѣвастасъгнѣваашете, съгнѣвашете, съгнѣваасте, съгнѣвасте
съгнѣват -съгнѣваѭ -съгнѣваш несв Разгневявам, разсърдвам някого бѣжмъ ꙁавст. аште  ньсоже дѣлѣ. нъ творꙙштѹѹмѹ прокѹда бꙑватꙿ. аште  малꙑ сьгнѣваатъ мѹже ꙁавⷣтъ С 340.11 Изч С Гр παραλυπέω сьгнѣват Нвб Срв разгневявам [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА