Исторически речник
съглѧдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съглѧдатсъглѧдаѭ, съглѧдаѫ, съглѧдаѧ, съглѧдаюсъглѧдаш, съглѧдаеш, съглѧдаашсъглѧдатъ, съглѧдаетъ, съглѧдаатъ, съглѧдать, съглѧдаеть, съглѧдаать, съглѧдат, съглѧдает, съглѧдаатсъглѧдамъ, съглѧдаемъ, съглѧдаамъ, съглѧдамь, съглѧдаемь, съглѧдаамь, съглѧдам, съглѧдаем, съглѧдаам, съглѧдамо, съглѧдаемо, съглѧдаамосъглѧдате, съглѧдаете, съглѧдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съглѧдаѭтъ, съглѧдаѫтъ, съглѧдаѧтъ, съглѧдаютъ, съглѧдаѭть, съглѧдаѫть, съглѧдаѧть, съглѧдають, съглѧдаѭт, съглѧдаѫт, съглѧдаѧт, съглѧдаютсъглѧдавѣ, съглѧдаевѣ, съглѧдаавѣсъглѧдата, съглѧдаета, съглѧдаатасъглѧдате, съглѧдаете, съглѧдаатесъглѧдасъглѧда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съглѧдамъ, съглѧдамь, съглѧдамсъглѧдатесъглѧдавѣсъглѧдатасъглѧдахъ, съглѧдахь, съглѧдахсъглѧда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съглѧдасъглѧдахомъ, съглѧдахомь, съглѧдахом, съглѧдахмꙑсъглѧдастесъглѧдашѧ, съглѧдашѫ, съглѧдаша, съглѧдаше, съглѧдахѫсъглѧдаховѣсъглѧдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съглѧдастесъглѧдаахъ, съглѧдахъ, съглѧдаахь, съглѧдахь, съглѧдаах, съглѧдахсъглѧдааше, съглѧдашесъглѧдааше, съглѧдашесъглѧдаахомъ, съглѧдахомъ, съглѧдаахомь, съглѧдахомь, съглѧдаахом, съглѧдахомсъглѧдаашете, съглѧдашете, съглѧдаасте, съглѧдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съглѧдаахѫ, съглѧдахѫ, съглѧдаахѹ, съглѧдахѹсъглѧдааховѣ, съглѧдаховѣсъглѧдаашета, съглѧдашета, съглѧдааста, съглѧдастасъглѧдаашете, съглѧдашете, съглѧдаасте, съглѧдасте
съглѧдат -съглѧдаѭ -съглѧдаш св несв 1. Съгледам, съзра ꙇ съглѧдавъ стоѩштѧѩ окръсть его гла. се мат моѣ  братрѣ моѣ М Мк 3.34 Огледам. ꙇ вьнде въ ерсмъ съ  въ црквъ. ꙇ съглѧда вьсе. поꙁдѣ юже сѫштѹ асѹ. ꙇꙁде въ втанѭ. съ обѣма на десѧте М Мк 11.11 З Забележа. съмотрвъ бо стъство тоѧ ꙁемьѧ. ꙗко стѹдень велка стъ вь н҄е.  годна врѣмене ꙗко ꙁмна. ношть съглꙙдавъ вь н҄еже пае лютость бꙑватъ. нъ  сѣверѹ тъгда въ тѫ ношть вѣѭштѹ. повелѣ вьсѣхъ обнажьше. на ꙗснѣ посрѣдѣ града съмрьꙁъшемъ сꙙ ѹмрѣт С 89.5—6 2. Извърша преглед [на войнска част, войска] дошьдъшѹ же цѣсарѹ дного града блꙁъ дѹнава. съглꙙдавъ воѧ своѧ  съвѣштавъ сꙙ сь н҄м. нарее дьнь вь н҄ьже съндетъ сꙙ сь ратьнкꙑ С 196.10 3. Извърша преглед [на болен]  прведе ка къ правьдꙿнѹѹмѹ. же въꙁьрѣвъ на н҄ь  съглꙙдавꙑ  рее къ попѹ. с не можетъ цѣлѣт С 564. 15 4. Следя, наблюдавам, държа под наблюдение ꙇ съглѧдавъше посълашѧ ꙁасѣдьнкꙑ. творѧщѧ сѧ праведьнц сѫште да мѫтъ і въ словес. да бѫ  прѣдал владꙑъствѹ  област воеводꙑ М Лк 20.20 З Изч М З С Гр περιβλέπω ἐπιτηρέω ἐπισκέπτομαι παρατηρέω Нвб съгледам, съглеждам ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА съгледувам, съглядвам остар диал ВА НГер