Исторически речник
съвѫꙁъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съвѫꙁъ, съвѫꙁьсъвѫꙁасъвѫꙁѹ, съвѫꙁовсъвѫꙁъ, съвѫꙁьсъвѫꙁасъвѫꙁомь, съвѫꙁомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съвѫꙁѣсъвѫꙁесъвѫꙁ, съвѫꙁовесъвѫꙁъ, съвѫꙁь, съвѫꙁовъ, съвѫꙁовьсъвѫꙁомъ, съвѫꙁомь, съвѫꙁовомъ, съвѫꙁовомьсъвѫꙁꙑ, съвѫꙁовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съвѫꙁꙑ, съвѫꙁовꙑ, съвѫꙁъмсъвѫꙁѣхъ, съвѫꙁѣхь, съвѫꙁохъ, съвѫꙁохь, съвѫꙁовохъ, съвѫꙁовохьсъвѫꙁасъвѫꙁѹсъвѫꙁома
съвѫꙁъ м Връзка, свръзка, звено, съединение, съюз. съвъкѹп нꙑ на благовѣре. ꙇ хвалѫ твоѭ. съѫꙁомь мрънꙑмъ. ѡ едномь дсѣ СЕ 18а 6 братре. молѭ вꙑ ... съ тръпѣнемь отъраждаѭще дрѹгъ дрѹгѹ. любовѭ тъщѧще сѧ блюст. еднене дха. въ съѫꙁъ мра СЕ 105b 19 поⷣбно томѹ  бгъ. акы нѣкы съвѹꙁъ слѹжбѣ граⷣ положвъ. потоⷨ же тоⷢ расыпавъ Пс. Кес. 220/218 хо́щетꙿ же и͗мѣти храмъ , и͗ сиѫ̀ глемьіѫ͗ свѫ́зьі • ꙗ͗же сѫ́ть расѫжⷣенїе ѹ͗твръжⷣаѫщее храⷨ и͗ сьє͗динѣваѫще ка́мень къ каменю • и͗ сьстѧꙃаѫ͗щее зда́нїє Дор. 277б съѩ͗зьі любве съблюдати и͗ хранити нераздрѣшимо , и͗ неврѣдимⷪ  ПХом.ІІ 71а Подвижна връзка между костите, става. акꙑ нѣкацѣми костьми и жилами и съвѫзами лѣньнꙑми и акꙑ тиньми издола до горꙑ оувѧзано стьбло ЙЕ Шест. 82d томѹⷤ пѡⷣбно  въ съдшнѣмъ вертоградѣ телесе нашего юⷣно бываеть еⷭствоⷨ. пае же ѿ влⷣкы еⷭства. кост  кровавыа жлы. вѣтрьнца. жлы. съвѫꙁ. плот. кожа. ддрага. влас. Пс. Кес. 140/139 1. Съюз, близки отношения, връзка между хора; брак да бѫдемъ въ істнѫ тѣло едіно. не тѣлеса къ себѣ съмѣшаѭште. нъ дшѫ къ себѣ. съвѫꙁомь любовънꙑмь совъкѹплѣѭште К 9b 11 вьс ѹбо сьлѣмъ сꙙ вь тѣло дꙿно. не пльт дрѹгъ къ дрѹгꙋ сьмѣѭште. нъ дѹшꙙ кѹпьно къ любьвънѹѹмѹ сьвѫꙁѹ. прклѹпьꙗѭште С 424.2 твоꙗ ѫжа сѫтъ грѣховьн съѫꙁ. твоѧ пленцꙙ сѫтъ ꙁавст.  корабьѧ бѣс С 400.14 въходш ловѣколюбьствомъ ꙗкоже бѣ. въходш отрѣшаш беꙁакон сьвѫꙁꙑ. въходш  освѣштаеш тьмнꙑѧ нашꙙ помꙑслꙑ С 507.10 бракомь съкоупили сѧ сте. то тъ стьствьнꙑи съвѫзъ, иже отъ благословениꙗ ꙗрьмъ и съпрѧжени, разьностоѩщиимъ динени да бѫдетъ ЙЕ Шест. 180d-181a (лю)бве ѣже естъ съвѫꙁъ съвръшеню Е 22б 5 ПА 79b Окова. а҆ дрѹгыа҆ ҆махѹ. ҆ па́кы ѡ сⷯ ѡв до съвѹꙁъ ҆ темнцѹ терⸯпѣвⸯше ХрГС 476b21-23 2. Прен. Опора, крепител ненавдꙙштмъ рабомъ отънѫдь ходата род сꙙ.  мрѹ съвѫꙁъ. плѣн҄енꙑмъ рабомъ ꙁбавтель С 251.24 Е К СЕ С ПА Пс. Кес. Дор. ЙЕ Шест. ХрГС ПХом.ІІ Гр δεσμός σύνδεσμος σειρά ἱμάντωμα сьвѫꙁъ съѫꙁъ Нвб связ остар ОА Срв съюз ОА ЕтМл БТР АР