Исторически речник
съвѣщат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвѣщатсъвѣщаѭ, съвѣщаѫ, съвѣщаѧ, съвѣщаюсъвѣщаш, съвѣщаеш, съвѣщаашсъвѣщатъ, съвѣщаетъ, съвѣщаатъ, съвѣщать, съвѣщаеть, съвѣщаать, съвѣщат, съвѣщает, съвѣщаатсъвѣщамъ, съвѣщаемъ, съвѣщаамъ, съвѣщамь, съвѣщаемь, съвѣщаамь, съвѣщам, съвѣщаем, съвѣщаам, съвѣщамо, съвѣщаемо, съвѣщаамосъвѣщате, съвѣщаете, съвѣщаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвѣщаѭтъ, съвѣщаѫтъ, съвѣщаѧтъ, съвѣщаютъ, съвѣщаѭть, съвѣщаѫть, съвѣщаѧть, съвѣщають, съвѣщаѭт, съвѣщаѫт, съвѣщаѧт, съвѣщаютсъвѣщавѣ, съвѣщаевѣ, съвѣщаавѣсъвѣщата, съвѣщаета, съвѣщаатасъвѣщате, съвѣщаете, съвѣщаатесъвѣщасъвѣща
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвѣщамъ, съвѣщамь, съвѣщамсъвѣщатесъвѣщавѣсъвѣщатасъвѣщахъ, съвѣщахь, съвѣщахсъвѣща
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвѣщасъвѣщахомъ, съвѣщахомь, съвѣщахом, съвѣщахмꙑсъвѣщастесъвѣщашѧ, съвѣщашѫ, съвѣщаша, съвѣщаше, съвѣщахѫсъвѣщаховѣсъвѣщаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвѣщастесъвѣщаахъ, съвѣщахъ, съвѣщаахь, съвѣщахь, съвѣщаах, съвѣщахсъвѣщааше, съвѣщашесъвѣщааше, съвѣщашесъвѣщаахомъ, съвѣщахомъ, съвѣщаахомь, съвѣщахомь, съвѣщаахом, съвѣщахомсъвѣщаашете, съвѣщашете, съвѣщаасте, съвѣщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвѣщаахѫ, съвѣщахѫ, съвѣщаахѹ, съвѣщахѹсъвѣщааховѣ, съвѣщаховѣсъвѣщаашета, съвѣщашета, съвѣщааста, съвѣщастасъвѣщаашете, съвѣщашете, съвѣщаасте, съвѣщасте
съвѣщат -съвѣщаѭ -съвѣщаш св несв 1. Уговоря се с някого за нещо, споразумея се, съглася се за нещо ѣко аште дъва отъ васъ съвѣштаате на ꙁем о вьсѣко вешт еѩже колжъдо просте бѫдетъ ма. отъ отца моего же естъ ннбсхъ М Мт 18.19 ЗI А СК съвѣщавъ же съ дѣлателꙑ. по пѣнѧꙁѹ на день. посъла ѩ въ вногⷬ҇дъ сво М Мт 20.2 ЗI А СК Б дрѹже не обждѫ тебе. не по пѣнѧꙁѹ л съвѣштахъ съ тобоѭ М Мт 20.13 ЗI А  въꙁдрадовашѧ сѧ.  съвѣшташѧ емѹ дат съребро М Лк 22.5 З Взема решение. отъ того же дьне съвѣшташѧ да  бѫ ѹбл М Йо 11.53 З А съвѣшташѧ же архере. до (!)  лаꙁара ѹбѭтъ М Йо 12.10 З А СК 2. Наговоря се за нещо против някого ѣко слꙑшахъ рѫженъе много жівѫштхъ окръстъ его ҇д҇а събіраахѫ сѩ кѹпьно на мѩ. пріѩті дшѫ моѭ съвѣшташѩ СП 30.14 на люді твоѩ лѫкавьновашѩ волеѭ. і (съ) съвѣшташѩ на свтꙑѩ твоѩ СП 82.4 ѣко съвѣшташѩ іномꙑшленіемь къ себѣ. на тѩ ꙁавѣтъ ꙁѣшташѩ (!). села ідѹмѣіскаѣ іꙁмаїлтѣне. моѣвъ ї агарѣнѣ СП 82.6 3. Уговоря, определя [цена] ъто хоштете м даті. ꙇ аꙁъ вамъ прѣдамь і. ꙇ поставшѧ емѹ даті. ҃ћ. съребрьнікъ. цѣнѫ съвѣшташѧ кръві. не імѫшті цѣнꙑ К 5b 31 4. Кажа, съобщя пршъдъ бо нареенꙑ пророкъ къ даудꙋ. рее. црю. мамъ т нѣто сьвѣштат С 359.25 се вамъ сьвѣштахъ да не оклевештѫ нѣц хрстоса глагол҄ѫште. поꙿто не прѣлож юдꙑ на добро С 413.26 Обърна се, призова. мала нѹжда дьнесь къ ваше любьв сьвѣштат. мала же нѹжда сьвѣштат С 405.8, 8—9 5. Съветвам, уча, поучавам лѣпо же бꙑ вамъ елномъ покарѣт сꙙ ѹітелю вашемѹ омрѹ. же сьвѣштатꙿ. неподобно стъ о ѹмраѭштхъ хвалт сꙙ С 126.13 6. Прич. мин. страд. като същ. съвѣщанаꙗ ср мн τὰ εἰρημένα Казаното хотѣхъ продльжт слово. нъ гонѣѭтъ  съвѣштанаꙗ. вьнемьѭштмъ аште помьнꙙтъ С 423.22—23 прѣжде съвѣщат προαναφωνέω Предскажа, предрека, предвещая добрѣ  о семь съ нѣм прѣжде сьвѣшта о васъ пророкъ саꙗ рекꙑ С 325.15 съвѣщат слово съ [цѣмь] συναίρω λόγον μετά [τινος] Разчистя сметките си с някого подобьно естъ црстве нбское. лкѹ црю. же ꙁвол съвѣщат слово съ рабꙑ своім СК Мт 18.23 М З А СК Б СП К С Гр συμφωνέω βουλεύομαι συμβουλεύω συμβουλεύομαι συντίϑεμαι καταβάλλω λέγω съвѣштат сьвѣштат Вж. при съвѣщават сѧ Нвб