Исторически речник
съвѣтоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвѣтоватсъвѣтѹѭ, съвѣтѹѫ, съвѣтѹѧ, съвѣтѹюсъвѣтѹш, съвѣтѹеш, съвѣтѹѹшсъвѣтѹтъ, съвѣтѹетъ, съвѣтѹѹтъ, съвѣтѹть, съвѣтѹеть, съвѣтѹѹть, съвѣтѹт, съвѣтѹет, съвѣтѹѹтсъвѣтѹмъ, съвѣтѹемъ, съвѣтѹѹмъ, съвѣтѹмь, съвѣтѹемь, съвѣтѹѹмь, съвѣтѹм, съвѣтѹем, съвѣтѹѹм, съвѣтѹмо, съвѣтѹемо, съвѣтѹѹмосъвѣтѹте, съвѣтѹете, съвѣтѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвѣтѹѭтъ, съвѣтѹѫтъ, съвѣтѹѧтъ, съвѣтѹютъ, съвѣтѹѭть, съвѣтѹѫть, съвѣтѹѧть, съвѣтѹють, съвѣтѹѭт, съвѣтѹѫт, съвѣтѹѧт, съвѣтѹютсъвѣтѹвѣ, съвѣтѹевѣ, съвѣтѹѹвѣсъвѣтѹта, съвѣтѹета, съвѣтѹѹтасъвѣтѹте, съвѣтѹете, съвѣтѹѹтесъвѣтѹсъвѣтѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвѣтѹмъ, съвѣтѹмь, съвѣтѹмсъвѣтѹтесъвѣтѹвѣсъвѣтѹтасъвѣтовахъ, съвѣтовахь, съвѣтовахсъвѣтова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвѣтовасъвѣтовахомъ, съвѣтовахомь, съвѣтовахом, съвѣтовахомꙑсъвѣтовастесъвѣтовашѧ, съвѣтовашѫ, съвѣтоваша, съвѣтоваше, съвѣтовахѫсъвѣтоваховѣсъвѣтоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвѣтовастесъвѣтоваахъ, съвѣтовахъ, съвѣтоваахь, съвѣтовахь, съвѣтоваах, съвѣтовахсъвѣтовааше, съвѣтовашесъвѣтовааше, съвѣтовашесъвѣтоваахомъ, съвѣтовахомъ, съвѣтоваахомь, съвѣтовахомь, съвѣтоваахом, съвѣтовахомсъвѣтоваашете, съвѣтовашете, съвѣтоваасте, съвѣтовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвѣтоваахѫ, съвѣтовахѫ, съвѣтоваахѹ, съвѣтовахѹсъвѣтовааховѣ, съвѣтоваховѣсъвѣтоваашета, съвѣтовашета, съвѣтовааста, съвѣтовастасъвѣтоваашете, съвѣтовашете, съвѣтоваасте, съвѣтовасте
съвѣтоват -съвѣтѹѭ -съвѣтѹш несв св 1. Съветвам, давам съвет нь нѣстъ намъ ѹбт. не пон҄еже сьвѣтоват. нъ пон҄еже не мошт С 433.13 Подбуждам, подтиквам. бо помъ мꙙ бестѹдьꙗ бѣсъ. сьвѣтова м ѹбо  сьтворт С 526.3— 4 2. Съветвам се с някого, обсъждам решение цѣсарь же словес слѫ поѹвъ. же рее стꙑ ꙗко обратш сꙙ съ мромъ. съвѣтовааше съ сьвѣтнкꙑ свом. да отврьꙁѫть црькъв С 192.13 съвѣтоват съвѣтъ βουλεύομαι βουλήν Съветвам, давам съвет, предлагам еуфмѹ архепскѹпѹ къснꙙтнꙗ града. потрѹдвъшѹ сꙙ ꙁа н҄ь. боговъгодьнъ съвѣтѹтъ съвѣтъ въ свꙙтꙑ градъ отт.  ѹпраꙁнвъше сꙙ отъ потрѣбъ мра сего мльат С 282.8—9 Изч С Гр ἀνακοινόομαι ὑποτίϑεμαι τὸ μὴ βούλεσϑαι сьвѣтоват Нвб съветвам ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР Срв съветувам диал НТ Дюв