Исторически речник
съвѣдѣтел҄ьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвѣдѣтел҄ьствоватсъвѣдѣтел҄ьствѹѭ, съвѣдѣтел҄ьствѹѫ, съвѣдѣтел҄ьствѹѧ, съвѣдѣтел҄ьствѹюсъвѣдѣтел҄ьствѹш, съвѣдѣтел҄ьствѹеш, съвѣдѣтел҄ьствѹѹшсъвѣдѣтел҄ьствѹтъ, съвѣдѣтел҄ьствѹетъ, съвѣдѣтел҄ьствѹѹтъ, съвѣдѣтел҄ьствѹть, съвѣдѣтел҄ьствѹеть, съвѣдѣтел҄ьствѹѹть, съвѣдѣтел҄ьствѹт, съвѣдѣтел҄ьствѹет, съвѣдѣтел҄ьствѹѹтсъвѣдѣтел҄ьствѹмъ, съвѣдѣтел҄ьствѹемъ, съвѣдѣтел҄ьствѹѹмъ, съвѣдѣтел҄ьствѹмь, съвѣдѣтел҄ьствѹемь, съвѣдѣтел҄ьствѹѹмь, съвѣдѣтел҄ьствѹм, съвѣдѣтел҄ьствѹем, съвѣдѣтел҄ьствѹѹм, съвѣдѣтел҄ьствѹмо, съвѣдѣтел҄ьствѹемо, съвѣдѣтел҄ьствѹѹмосъвѣдѣтел҄ьствѹте, съвѣдѣтел҄ьствѹете, съвѣдѣтел҄ьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвѣдѣтел҄ьствѹѭтъ, съвѣдѣтел҄ьствѹѫтъ, съвѣдѣтел҄ьствѹѧтъ, съвѣдѣтел҄ьствѹютъ, съвѣдѣтел҄ьствѹѭть, съвѣдѣтел҄ьствѹѫть, съвѣдѣтел҄ьствѹѧть, съвѣдѣтел҄ьствѹють, съвѣдѣтел҄ьствѹѭт, съвѣдѣтел҄ьствѹѫт, съвѣдѣтел҄ьствѹѧт, съвѣдѣтел҄ьствѹютсъвѣдѣтел҄ьствѹвѣ, съвѣдѣтел҄ьствѹевѣ, съвѣдѣтел҄ьствѹѹвѣсъвѣдѣтел҄ьствѹта, съвѣдѣтел҄ьствѹета, съвѣдѣтел҄ьствѹѹтасъвѣдѣтел҄ьствѹте, съвѣдѣтел҄ьствѹете, съвѣдѣтел҄ьствѹѹтесъвѣдѣтел҄ьствѹсъвѣдѣтел҄ьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвѣдѣтел҄ьствѹмъ, съвѣдѣтел҄ьствѹмь, съвѣдѣтел҄ьствѹмсъвѣдѣтел҄ьствѹтесъвѣдѣтел҄ьствѹвѣсъвѣдѣтел҄ьствѹтасъвѣдѣтел҄ьствовахъ, съвѣдѣтел҄ьствовахь, съвѣдѣтел҄ьствовахсъвѣдѣтел҄ьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвѣдѣтел҄ьствовасъвѣдѣтел҄ьствовахомъ, съвѣдѣтел҄ьствовахомь, съвѣдѣтел҄ьствовахом, съвѣдѣтел҄ьствовахомꙑсъвѣдѣтел҄ьствовастесъвѣдѣтел҄ьствовашѧ, съвѣдѣтел҄ьствовашѫ, съвѣдѣтел҄ьствоваша, съвѣдѣтел҄ьствоваше, съвѣдѣтел҄ьствовахѫсъвѣдѣтел҄ьствоваховѣсъвѣдѣтел҄ьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвѣдѣтел҄ьствовастесъвѣдѣтел҄ьствоваахъ, съвѣдѣтел҄ьствовахъ, съвѣдѣтел҄ьствоваахь, съвѣдѣтел҄ьствовахь, съвѣдѣтел҄ьствоваах, съвѣдѣтел҄ьствовахсъвѣдѣтел҄ьствовааше, съвѣдѣтел҄ьствовашесъвѣдѣтел҄ьствовааше, съвѣдѣтел҄ьствовашесъвѣдѣтел҄ьствоваахомъ, съвѣдѣтел҄ьствовахомъ, съвѣдѣтел҄ьствоваахомь, съвѣдѣтел҄ьствовахомь, съвѣдѣтел҄ьствоваахом, съвѣдѣтел҄ьствовахомсъвѣдѣтел҄ьствоваашете, съвѣдѣтел҄ьствовашете, съвѣдѣтел҄ьствоваасте, съвѣдѣтел҄ьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвѣдѣтел҄ьствоваахѫ, съвѣдѣтел҄ьствовахѫ, съвѣдѣтел҄ьствоваахѹ, съвѣдѣтел҄ьствовахѹсъвѣдѣтел҄ьствовааховѣ, съвѣдѣтел҄ьствоваховѣсъвѣдѣтел҄ьствоваашета, съвѣдѣтел҄ьствовашета, съвѣдѣтел҄ьствовааста, съвѣдѣтел҄ьствовастасъвѣдѣтел҄ьствоваашете, съвѣдѣтел҄ьствовашете, съвѣдѣтел҄ьствоваасте, съвѣдѣтел҄ьствовасте
съвѣдѣтел҄ьствоват -съвѣдѣтел҄ьствѹѭ -съвѣдѣтел҄ьствѹш несв св 1. Свидетелствам, потвърждавам истинността на нещо тъгда гла емѹ платъ. не слꙑшш л колко на тѧ съвѣдѣтельствѹѭтъ М Мт 27.13 З А сь прде въ съвѣдѣтел҄ьство. да съвѣдѣтел҄ьствѹетъ о свѣтѣ. да вьс вѣрѫ ꙇмѫтъ ꙇмь З Йо 1.7А  аꙁъ вдѣхъ  съвѣдѣтельствовахъ. ѣко сь естъ снъ бж М Йо 1.34 З А отъ града же того мъноѕ вѣровашѧ вь него. отъ самарѣнъ. ꙁа слово женѣ съвѣдѣтельствѹѭшт. ѣко рее м вьсѣ елко сътворхъ М Йо 4.39 З А рѣшѧ же емѹ фарсѣ. тꙑ о себѣ самъ съвѣдѣтельствѹеш. съвѣдѣтелꙿство твое нѣстъ стнъно М Йо 8.13 З А ꙇ вꙑ же съвѣдѣтельствѹѹте. ѣко скон съ мъноѭ есте М Йо 15.27 З А  вїдѣхомъ  съвѣдѣтелъствѹемъ. ѣко ѡцъ посла сна своего. спстелѣ въсемѹ мрѹ Е 37а 5 слꙑшіте людье моі въꙁглѫ вамъ. їлю съвѣдѣтелъствѹѭ тебѣ. ѣко бъ бъ твоі есмъ аꙁъ СП 49.7 ꙇеръданъ въꙁврат сѧ вьспѧть. слꙑшавъ гласъ съвѣдѣтельствѹѭщь. ꙇ глѭщь. сь естъ снъ мо вьꙁлюбленꙑ СЕ 3а 23 2. Доказвам, потвърждавам съществуването на нещо ѡтъвѣшта емѹ с. аште ꙁълѣ глахъ сьвѣдѣтел҄ьствѹꙇ о ꙁьлѣ. аште л добрѣ ьто мѧ беш З Йо 18.23А самъ бо съ съвѣдѣтельствова ѣко пркъ въ своемь отъъств не матъ ьст М Йо 4.44 З како не імѫтъ вѣрꙑ. ѣко црь естъ ѹкарѣемꙑ. тітьлъ въпьетъ. тварь съвѣдѣтельствѹетъ К 11b 7 подавъ  ѹенкома свома по малѹ.  се дѫбъ вьптъ добротѣ стар сьвѣдѣтел҄ьствꙋѧ С 300.28 3. Проповядвам, поучавам ꙗкоже блаженꙑ паулъ апостолъ свѣтло црьквьно сьвѣдѣтел҄ьствова глагол҄ꙙ. цѣсарьствова съмрьть отъ адама дож ї до мѡсеа С 10.3 нъ псан сьвѣдѣтел҄ьствѹтъ глагол҄ꙙ. обл а да не сътвор С 240.24 Възвестявам. аꙁъ на се родхъ сѧ.  на се прдъ въ вьсь мръ. да съвѣдѣтельствѹѭ о ꙇстнѣ. вьсѣкъ же естъ отъ стнꙑ послѹшаатъ гласа моего М Йо 18.37 З А лъжѫ [лъж] съвѣдѣтел҄ьствоват ψευδομαρτυρέω Лъжесвидетелствам едн въставъше лъжѫ съвѣдѣтельствоваахѫ на нь М Мк 14.57 З не ѹб не ѹкрад. не лъжѧ съвѣдѣтельствѹ М Мк 10.19 мноꙁ бо лъж съвѣдѣтел҄ьствоваахѫ на н҄ь З Мк 14.56 сѫпротвь комѹ съвѣдѣтел҄ьствоват ἀντιμαρτυρέω τινί Свидетелствам срещу, против някого нъ їѡсфъ вь сьнѣхъ стнѫ вдꙙшт. ждовъскомъ кремъ. сѫпротвь съвѣдѣтел҄ьствѹѭшт С 434.16 М З А СК Б О Е СП СЕ К С Гр μαρτυρέω μαρτύρομαι διαμαρτύρομαι καταμαρτυρέω κατηγορέω μάρτυς εἰμί съвѣдѣтелъствоват сьвѣдѣтельствоват съвѣдѣтелствоват Нвб свидетелствам ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР Срв [лъже]свидетелствам