Исторически речник
съвѣдѣтел҄ьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съвѣдѣтел҄ьство, съвѣдѣтел҄ъство, съвѣдѣтел҄ствосъвѣдѣтел҄ьства, съвѣдѣтел҄ъства, съвѣдѣтел҄ствасъвѣдѣтел҄ьствѹ, съвѣдѣтел҄ъствѹ, съвѣдѣтел҄ствѹсъвѣдѣтел҄ьствомь, съвѣдѣтел҄ъствомь, съвѣдѣтел҄ствомь, съвѣдѣтел҄ьствомъ, съвѣдѣтел҄ъствомъ, съвѣдѣтел҄ствомъсъвѣдѣтел҄ьствѣ, съвѣдѣтел҄ъствѣ, съвѣдѣтел҄ствѣсъвѣдѣтел҄ьства, съвѣдѣтел҄ъства, съвѣдѣтел҄ства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съвѣдѣтел҄ьствъ, съвѣдѣтел҄ъствъ, съвѣдѣтел҄ествъ, съвѣдѣтел҄ьствь, съвѣдѣтел҄ствь, съвѣдѣтел҄ьстъвь, съвѣдѣтел҄стъвь, съвѣдѣтел҄ьстьвь, съвѣдѣтел҄стьвьсъвѣдѣтел҄рьствомъ, съвѣдѣтел҄ъствомъ, съвѣдѣтел҄ствомъ, съвѣдѣтел҄ьствомь, съвѣдѣтел҄ъствомь, съвѣдѣтел҄ствомьсъвѣдѣтел҄ьствꙑ, съвѣдѣтел҄ъствꙑ, съвѣдѣтел҄ствꙑсъвѣдѣтел҄ьствѣхъ, съвѣдѣтел҄ъствѣхъ, съвѣдѣтел҄ствѣхъ, съвѣдѣтел҄ьствѣхь, съвѣдѣтел҄ъствѣхь, съвѣдѣтел҄ствѣхьсъвѣдѣтел҄ьствѣ, съвѣдѣтел҄ъствѣ, съвѣдѣтел҄ствѣсъвѣдѣтел҄ьствѹ, съвѣдѣтел҄ъствѹ, съвѣдѣтел҄ствѹ
NnDu
съвѣдѣтел҄ьствома, съвѣдѣтел҄ъствома, съвѣдѣтел҄ствома
съвѣдѣтел҄ьство ср Свидетелство за истинността на нещо, доказателство аште аꙁъ съвѣдѣтельствѹѭ о мьнѣ. съвѣдѣтельство мое нѣстъ стнъно М Йо 5.31 З А СК архере же  весь сънемъ. ꙇскаахѫ на са съвѣдѣтельства да  ѹбьѭтъ. ꙇ не обрѣтаахѫ М Мк 14.55 З мъноѕ бо лъже съвѣдѣтельствоваахѫ н҇нь. ꙇ не бѣахѫ равъна съвѣдѣтельства М Мк14.56 по сьвѣдѣтел҄ьствѣ владꙑьн҄. въ ровъ любодѣства  ѹбоства въпадъ С 526.20 лъже съвѣдѣтел҄ьство ψευδομαρτυρία Лъжесвидетелство, невярно доказателство архіере же  старці.  сьнемъ весь. скаахѫ лъжа сьвѣдѣтельства на са А Мт 26.59 прѣдъꙁводт съвѣдѣтел҄ьства προφέρω μαρτυρίαν Свидетелствам, привеждам примери прѣдьꙁводтъ съвѣдѣтел҄ьства творꙙштмъ. а не отъмештетъ сꙙ въпроса С 330. 30—331.1 М З А СК Б О Е С Гр μαρτυρία μαρτύριον сьвѣдѣтельство Нвб свидетелство ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА