Исторически речник
съвъꙁдвгнѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвъꙁдвгнѫтсъвъꙁдвгнѫ, съвъꙁдвгнѹсъвъꙁдвгнешсъвъꙁдвгнетъ, съвъꙁдвгнеть, съвъꙁдвгнетсъвъꙁдвгнемъ, съвъꙁдвгнемь, съвъꙁдвгнемсъвъꙁдвгнете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвъꙁдвгнѫтъ, съвъꙁдвгнѹтъ, съвъꙁдвгнѫть, съвъꙁдвгнѹть, съвъꙁдвгнѫт, съвъꙁдвгнѹтсъвъꙁдвгневѣсъвъꙁдвгнетасъвъꙁдвгнетесъвъꙁдвгнсъвъꙁдвгн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвъꙁдвгнѣмъ, съвъꙁдвгнѣмь, съвъꙁдвгнѣмсъвъꙁдвгнѣтесъвъꙁдвгнѣвѣсъвъꙁдвгнѣтасъвъꙁдвгъ, съвъꙁдвгнѫхъ, съвъꙁдвгнѹхъ, съвъꙁдвгохъ, съвъꙁдвгь, съвъꙁдвгнѫхь, съвъꙁдвгнѹхь, съвъꙁдвгохь, съвъꙁдвгнѫх, съвъꙁдвгнѹх, съвъꙁдвгохсъвъꙁдвже, съвъꙁдвгнѫ, съвъꙁдвгнѹ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвъꙁдвже, съвъꙁдвгнѫ, съвъꙁдвгнѹсъвъꙁдвгомъ, съвъꙁдвгнѫхомъ, съвъꙁдвгнѹхомъ, съвъꙁдвгохомъ, съвъꙁдвгомь, съвъꙁдвгнѫхомь, съвъꙁдвгнѹхомь, съвъꙁдвгохомь, съвъꙁдвгнѫхом, съвъꙁдвгнѹхом, съвъꙁдвгохом, съвъꙁдвгнѫхмꙑсъвъꙁдвжете, съвъꙁдвгнѫсте, съвъꙁдвгнѹсте, съвъꙁдвгостесъвъꙁдвгѫ, съвъꙁдвгнѫшѧ, съвъꙁдвгнѹшѧ, съвъꙁдвгошѧ, съвъꙁдвгнѫшѫ, съвъꙁдвгошѫ, съвъꙁдвгнѫша, съвъꙁдвгнѹша, съвъꙁдвгоша, съвъꙁдвгнѫше, съвъꙁдвгнѹше, съвъꙁдвгоше, съвъꙁдвгнѫхѫсъвъꙁдвговѣ, съвъꙁдвгнѫховѣ, съвъꙁдвгнѹховѣ, съвъꙁдвгоховѣсъвъꙁдвжета, съвъꙁдвгнѫста, съвъꙁдвгнѹста, съвъꙁдвгоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвъꙁдвжете, съвъꙁдвгнѫсте, съвъꙁдвгнѹсте, съвъꙁдвгостесъвъꙁдвгнѣахъ, съвъꙁдвгнѧхъ, съвъꙁдвгнѣахь, съвъꙁдвгнѧхь, съвъꙁдвгнѣах, съвъꙁдвгнѧхсъвъꙁдвгнѣаше, съвъꙁдвгнѧшесъвъꙁдвгнѣаше, съвъꙁдвгнѧшесъвъꙁдвгнѣахомъ, съвъꙁдвгнѧхомъ, съвъꙁдвгнѣахомь, съвъꙁдвгнѧхомь, съвъꙁдвгнѣахом, съвъꙁдвгнѧхомсъвъꙁдвгнѣашете, съвъꙁдвгнѣасте, съвъꙁдвгнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвъꙁдвгнѣахѫ, съвъꙁдвгнѣахѹ, съвъꙁдвгнѧхѹсъвъꙁдвгнѣаховѣ, съвъꙁдвгнѧховѣсъвъꙁдвгнѣашета, съвъꙁдвгнѣаста, съвъꙁдвгнѧшетасъвъꙁдвгнѣашете, съвъꙁдвгнѣасте, съвъꙁдвгнѧшете
съвъꙁдвгнѫт -съвъꙁдвгнѫ -съвъꙁдвгнеш св Възкреся заедно с другите въ стꙑхъ твохъ обтѣлехъ. съвъꙁдвгн тѣлеса наша. вь день вь ньже сто . неложъно повѣдалъ ес СЕ 65b 9 Изч СЕ Гр συνεγείρω Нвб Срв въздвигна остар ОА ВА НГер