Исторически речник
съврѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съврѣщсъврьгѫ, съвръгѫ, съвьргѫ, съврьгѹ, съвръгѹ, съвьргѹсъврьжеш, съвръжеш, съвьржешсъврьжетъ, съвръжетъ, съвьржетъ, съврьжеть, съвръжеть, съвьржеть, съврьжет, съвръжет, съвьржетсъврьжемъ, съвръжемъ, съвьржемъ, съврьжемь, съвръжемь, съвьржемь, съврьжем, съвръжем, съвьржем, съврьжемо, съвръжемо, съвьржемосъврьжете, съвръжете, съвьржете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съврьгѫтъ, съвръгѫтъ, съвьргѫтъ, съврьгѹтъ, съвръгѹтъ, съвьргѹтъ, съврьгѫть, съвръгѫть, съвьргѫть, съврьгѹть, съвръгѹть, съвьргѹть, съврьгѫт, съвръгѫт, съвьргѫт, съврьгѹт, съвръгѹт, съвьргѹтсъврьжевѣ, съвръжевѣ, съвьржевѣсъврьжета, съвръжета, съвьржетасъврьжете, съвръжете, съвьржетесъврьꙃ, съвръꙃ, съврьꙁ, съвръꙁсъврьꙃ, съвръꙃ, съврьꙁ, съвръꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съврьꙃѣмъ, съвръꙃѣмъ, съврьꙁѣмъ, съвръꙁѣмъ, съврьꙃѣмь, съвръꙃѣмь, съврьꙁѣмь, съвръꙁѣмь, съврьꙃѣм, съвръꙃѣм, съврьꙁѣм, съвръꙁѣмсъврьꙃѣте, съвръꙃѣте, съврьꙁѣте, съвръꙁѣтесъврьꙃѣвѣ, съвръꙃѣвѣ, съврьꙁѣвѣ, съвръꙁѣвѣсъврьꙃѣта, съвръꙃѣта, съврьꙁѣта, съвръꙁѣтасъврьгъ, съвръгъ, съврьгохъ, съвръгохъ, съвьргохъ, съврьгь, съвръгь, съврьгохь, съвръгохь, съвьргохь, съврьгох, съвръгох, съвьргохсъврьже, съвръже, съвьрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съврьже, съвръже, съвьржесъврьгомъ, съвръгомъ, съврьгохомъ, съвръгохомъ, съвьргохомъ, съврьгомь, съвръгомь, съврьгохомь, съвръгохомь, съвьргохомь, съврьгохом, съвръгохом, съвьргохомсъврьжете, съвръжете, съврьгосте, съвръгосте, съвьргостесъврьгѫ, съвръгѫ, съврьгошѧ, съвръгошѧ, съвьргошѧ, съврьгошѫ, съвръгошѫ, съвьргошѫ, съврьгоша, съвръгоша, съвьргоша, съврьгоше, съвръгоше, съвьргошесъврьговѣ, съвръговѣ, съврьгоховѣ, съвръгоховѣ, съвьргоховѣсъврьжета, съвръжета, съврьгоста, съвръгоста, съвьргоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съврьжете, съвръжете, съврьгосте, съвръгосте, съвьргостесъвръжахъ, съвръжахь, съвръжахсъвръжашесъвръжашесъвръжахомъ, съвръжахомь, съвръжахомсъвръжашете, съвръжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвръжахѫ, съвръжахѹсъвръжаховѣсъвръжашета, съвръжастасъвръжашете, съвръжасте
съврѣщ -съврьгѫ -съврьжеш св 1. Хвърля от горе на долу, низвергна [образно] бъ бгомъ ... ꙇногꙿда арꙿхстратгъ. ꙇ съ своеѭ его слѹжъбоѭ. ослѹшанемь отъвръгъшъ сѧ. съвръгꙑ на ꙁемⷧѭ СЕ 51b 1 ꙁаклнаѭ тѧ съвръженꙑ. отъ вꙑшьнѧѩ свѣтълост.  въ тъмѫ глѫбнꙑ нꙁъвенъ ꙁа гръдость СЕ 52а 2 Прен.Отхвърля, смъкна, сваля, снема от себе си. сь лѣпотꙑ на вꙑꙗхъ хъ плака. же съврьгошꙙ ꙗрьмъ братьства сь себе С 364.29 нꙑнꙗ ѹбо нашꙙ дѹшꙙ. тꙙжькѫѭ пльть. акꙑ велко брѣмꙙ съвръгъша. ѹдобь перѫтъ къ творьцѹ  владꙑцѣ С 390.10 2. Съблека [дреха]  съвръгъ рꙁꙑ сь себе на лца хъ. въско вь еꙁеро С 78.17 онъ же аб съвръгъ рꙁꙑ своѧ. въско вь н҄ꙙ вьпѧ  глагол҄ꙙ.  аꙁъ крьстꙗнъ смъ С 79.19  съвръгъ рꙁꙑ къ нагꙑмъ сꙙ прмѣс С 93.20 3. Съборя, разруша  раꙁор беꙁбожьно бѣсован.  съврьꙁ капшта хъ С 180.13 4. Прен. Поваля, победя благословьнъ с господ боже. же рабомъ твомъ данломъ съвръгꙑ ꙁмꙗ.  ꙁмꙗ ѹбвꙑ С 229.10 Изч СЕ С Гр ῥίπτω ἐκκρίνω ἀποβάλλω ἀποτίϑεμαι καταστρέφω λεπτύνω καὶ ἀφανίζω Нвб Срв връгам остар диал Дюв НГер ДА въргам диал МлБТР ЕтМл ДА