Исторически речник
съврьшень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съврьшен, съврьшеньсъврьшенꙗ, съврьшена, съврьшеньꙗсъврьшеню, съврьшенѹ, съврьшеньюсъврьшенмь, съврьшеньмь, съврьшенмъ, съврьшеньмъ, съврьшенмь, съврьшенмъсъврьшен, съврьшень, съврьшенсъврьшенꙗ, съврьшена, съврьшеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съврьшен, съврьшень, съврьшенесъврьшенмъ, съврьшеньмъ, съврьшенмь, съврьшеньмь, съврьшенмъ, съврьшенмь, съврьшеномъ, съврьшенамъсъврьшен, съврьшень, съврьшен, съврьшенмсъврьшенхъ, съврьшеньхъ, съврьшенхь, съврьшеньхь, съврьшенхъ, съврьшенхьсъврьшен, съврьшеньсъврьшеню, съврьшенѹ, съврьшенью
NnDu
съврьшенма, съврьшеньма, съврьшенма, съврьшенма
съврьшень -ꙗ ср 1. Извършване, свършване, правене  глаахѫ. ꙗко ѹдеса ꙗже слꙑшахомъ бꙑвꙿша отъ блаженааго лѧ. нꙑнꙗ вдмъ бꙑвъша рѫкоѭ твоѭ съвръшеньꙗ С 551.19 Изпълняване, спазване. гі бже нашъ ... подажд намъ любовь своѭ. съвръшене ꙁаконѹ СЕ 11а 9 ꙁвѣштат не могѫ ꙁълобꙑ ѧ. съврьшен стъ ꙁаконѹ любꙑ словесе. съврьшен же ѹбствѹ прѣльсть ꙁавст С 400.3, 4 2. Осъществяване, сбъдване, изпълнение ꙇ блажена ѣже вѣрѫ ѩтъ. ѣко бѫдетъ съвръшене гланꙑмъ отъ г М Лк 1.45 З А СК 3. Създаване, съграждане къто бо отъ васъ хотѧ стлъпъ соꙁъдат. не прѣжде л сѣдъ раштьтетъ доволъ аште матъ же естъ на съвръшене М Лк 14.28 Издигане, укрепване. ѣко бꙑт премлѭщмъ ... въ прѧсте стааго твоего дха. въ съвръшене црства СС IIIа 21 4. Извършеното, делата  то вь себѣ расѫдвъ. ꙗкоже тво съвръшень. съподобтъ сꙙ блаженьꙗ. ꙁволеньꙗ рад свого благааго С 544.16 5. Съвършенство (лю)бве ѣже естъ съвѫꙁъ съвръшеню Е 22б 5 тꙑ съподоб  въ кротость. въ любьвь. въ съвръшене. въ хѫдожъство СЕ 95а 16 да постгнетъ мѣрѫ съвръшенѣ СЕ 99b 3 влко гі ... съблюд раба твоего сего ... подвжънка ав. о немьже намъ дховънꙑхъ твохъ. даровъ съвръшене СЕ 100а 19 же отъ странъ нов люд.  младеншт проповѣдаѭтъ схъ къ богѹ поꙁнанꙗ младеньство.  же по семꙿ. на благоьст съврьшен С 322.1 6. Свършване, край, прекратяване такожде  їно много поѹаахѫ свꙙтаꙗ.  дрѹгъ дрѹга акꙑ благодѣтьнꙑмъ масломъ. на трьпѣн мѫкꙑ  на съврьшен мѫенꙗ. помаꙁаѭште ѹкрѣпьꙗхѫ С 256.9— 10 Край на живота, смърт, гибел. да сътвормъ  съконьамь. вьса лко ꙁаповѣда намъ стꙑ тво дѹхъ.  съподоб мꙙ мѫеньскꙑмъ съвръшенмъ въгодт тебѣ С 260.22—23 проходт съврьшень Постигам съвършенство, усъвършенствам се  все просто решт же о боꙁѣ проходꙙ съвръшень С 548.9 съврьшень дно τετελειωμένοι εἰς ἕν Пълно единство аꙁъ вь нхъ  т вь мнѣ. да бѫдѫтъ съврьшене едно СК Йо 17.23 М З А СК Е СЕ СС С Гр πλήρωμα τελείωσις τελειότης τὸ τέλειον ἀπαρτισμός τελειόω съвръшень съврьшен съвръшен съвръшене съврьшене Нвб съвършение остар ВА Срв свършване ОА ВА НГер ЕтМл БТР