Исторически речник
съврьшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съврьшатсъврьшаѭ, съврьшаѫ, съврьшаѧ, съврьшаюсъврьшаш, съврьшаеш, съврьшаашсъврьшатъ, съврьшаетъ, съврьшаатъ, съврьшать, съврьшаеть, съврьшаать, съврьшат, съврьшает, съврьшаатсъврьшамъ, съврьшаемъ, съврьшаамъ, съврьшамь, съврьшаемь, съврьшаамь, съврьшам, съврьшаем, съврьшаам, съврьшамо, съврьшаемо, съврьшаамосъврьшате, съврьшаете, съврьшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съврьшаѭтъ, съврьшаѫтъ, съврьшаѧтъ, съврьшаютъ, съврьшаѭть, съврьшаѫть, съврьшаѧть, съврьшають, съврьшаѭт, съврьшаѫт, съврьшаѧт, съврьшаютсъврьшавѣ, съврьшаевѣ, съврьшаавѣсъврьшата, съврьшаета, съврьшаатасъврьшате, съврьшаете, съврьшаатесъврьшасъврьша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съврьшамъ, съврьшамь, съврьшамсъврьшатесъврьшавѣсъврьшатасъврьшахъ, съврьшахь, съврьшахсъврьша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съврьшасъврьшахомъ, съврьшахомь, съврьшахом, съврьшахмꙑсъврьшастесъврьшашѧ, съврьшашѫ, съврьшаша, съврьшаше, съврьшахѫсъврьшаховѣсъврьшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съврьшастесъврьшаахъ, съврьшахъ, съврьшаахь, съврьшахь, съврьшаах, съврьшахсъврьшааше, съврьшашесъврьшааше, съврьшашесъврьшаахомъ, съврьшахомъ, съврьшаахомь, съврьшахомь, съврьшаахом, съврьшахомсъврьшаашете, съврьшашете, съврьшаасте, съврьшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съврьшаахѫ, съврьшахѫ, съврьшаахѹ, съврьшахѹсъврьшааховѣ, съврьшаховѣсъврьшаашета, съврьшашета, съврьшааста, съврьшастасъврьшаашете, съврьшашете, съврьшаасте, съврьшасте
съврьшат -съврьшаѭ -съврьшаш несв 1. Свършвам; извършвам, върша нещо докрай дѣла съвръшаѭ. та дѣла аꙁъ творѭ. ѣже съвѣдѣтельствѹѭтъ о мънѣ. ѣко оць мѧ посъла А Йо 5.36 владꙑко ... же неплодовтѫ ꙁемьѭ. рѫковꙙтьм аб ꙗвт матерь. дѣло твоѧ слꙑ стъ. обꙑамъ съвръшамо С 250.1 тѣмь дховьнꙑм пѣсньм птааше сꙙ ностань. водонось же на рамѹ носꙙ. н о дховьнѣ слѹжьбѣ лѣн҄ѣаше сꙙ. ѧꙁꙑкомъ бо ѭ съвръшааше С 550.15  богѹ ѹгодт дховьнѫѭ пѣснѭ. прѣпровод же таковъ трѹдъ творꙙ. ꙁі лѣтъ дѣло съвръшаѧ С 550.20 дѣломъ псменьно слово съврьшаѧ С 530.26 2. Нагласявам нещо да стане, да се осъществи бъ прѣпоѣсаѩі мѩ сілоѭ ... съвръшаѩ ноѕѣ моі ѣко елені СП 17.34 дажд ꙁаклнане мое. ѡ страшънѣмь мен твоемь. съвръшаемѹ гроꙁънѹ бꙑт. вождю ꙁълѹмѹ СЕ 51b 7 отъвсѫдѹ събраахѫ сꙙ к н҄емѹ. болѣꙁньн.  врѣдъ мѫшт ... благодать же бжьꙗ вьсꙙ цѣлꙗаше рѫкама го ... ѹвѣдѣвъше же обꙑа го. въдаꙗхѫ себе роꙁльнꙑм одръжм страстьм. да то съвръшаатъ к н҄мъ С 556.18 3. Създавам, сътворявам ношааше водѫ отъ рѣкꙑ ефрата ... не ставьꙗѧ пѣсн. нъ прсно ѭ съвръшаѧ. по всемѹ пѫт С 550.10 4. Прен. Прекратявам нечия бременност гласъ гнь съвръшаѭштаго елені СП 28.9 Изч А СП СЕ С Гр τελειόω τελέω πληρόω καταρτίζω съвръшат Нвб съвръшавам [се] остар ВА свръшавам [се] остар ВА свръшвам [се] диал Дюв НГер ДА свършвам [се] ОА АК ЕтМл БТР АР ДА