Исторически речник
съвратт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвраттсъвращѫ, съвращѹсъвратшсъвраттъ, съвратть, съвраттсъвратмъ, съвратмь, съвратм, съвратмосъвратте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвратѧтъ, съвратѧть, съвратѧтсъвратвѣсъвраттасъвраттесъвратсъврат
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвратмъ, съвратмь, съвратмсъвраттесъвратвѣсъвраттасъвратхъ, съвратхь, съвратхсъврат
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвратсъвратхомъ, съвратхомь, съвратхом, съвратхмꙑсъвратстесъвратшѧ, съвратшѫ, съвратша, съвратше, съвратхѫсъвратховѣсъвратста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвратстесъвращаахъ, съвращахъ, съвращаахь, съвращахь, съвращаах, съвращахсъвращааше, съвращашесъвращааше, съвращашесъвращаахомъ, съвращахомъ, съвращаахомь, съвращахомь, съвращаахом, съвращахомсъвращаашете, съвращашете, съвращаасте, съвращасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвращаахѫ, съвращахѫ, съвращаахѹ, съвращахѹсъвращааховѣ, съвращаховѣсъвращаашета, съвращашета, съвращааста, съвращастасъвращаашете, съвращашете, съвращаасте, съвращасте
съвратт -съвращѫ -съвратш св 1. Обърна, върна обратно [образно] тако же  съпасꙿ вьсꙙ ꙁьлꙑѧ внꙑ на благо прѣтвор. горко сладько сътворвъ ловѣьно на цѣлбѫ прѣложвъ. сьмрьтьно стрѣкало на н҄ѫ сьвратвъ С 430.21 2. Накарам да тече в друга посока, отведа, отбия [вода, река] дноѭ ѹбо отъ дьнї. повелѣ отъць іѡанъ мѡсеѹ т нѣ на ко мѣсто.  копавъшѹ ровъ съвратт водѫ  првест на напаꙗн ꙁелю С 275.12 3. Прен. Отвърна, отклоня някого от нещо цѣсарь же словес слѫ поѹвъ. же рее стꙑ ꙗко обратш сꙙ съ мромъ. съвѣтовааше съ сьвѣтнкꙑ свом. да отврьꙁѫть црькъв. препостъ же  про. же бѣахѫ отъ аревꙑ ꙁълꙑѧ вѣрꙑ. пае съвратшꙙ цѣсарѣ С 192.16—17 Разубедя, накарам някого да се откаже от едно становище и да възприеме друго. вьс крьстꙗн нарем бꙑваахѫ. воле же ьто сътворлъ тъгда владꙑка тъ. лютъ бо бѣаше  раꙁлѫенъ. ово ласканмꙿ тѣшааше. ово же хотѣаше съвратт прѣштен С 86.25—26 съвратт ѹста διαστρέφω τὸ στόμα Отклоня се от истината, заговоря неистини, [из]кривя си устата аште  въ желѣтвѫ въпадеш. блюд да т не съвраттъ ѹстъ пеально мѫен. нъ да глагол҄еш акꙑ хс С 382.28 Изч С Гр περιστρέφω διαστρέφω παρατρέπω сьвратт Нвб свърна ОА НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА