Исторически речник
съвват сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвват сѧсъвваѭ, съвваѫ, съвваѧ, съвваюсъвваш, съвваеш, съвваашсъвватъ, съвваетъ, съвваатъ, съввать, съвваеть, съвваать, съвват, съввает, съвваатсъввамъ, съвваемъ, съвваамъ, съввамь, съвваемь, съвваамь, съввам, съвваем, съвваам, съввамо, съвваемо, съвваамосъввате, съвваете, съвваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвваѭтъ, съвваѫтъ, съвваѧтъ, съвваютъ, съвваѭть, съвваѫть, съвваѧть, съввають, съвваѭт, съвваѫт, съвваѧт, съвваютсъввавѣ, съвваевѣ, съвваавѣсъввата, съвваета, съвваатасъввате, съвваете, съвваатесъввасъвва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съввамъ, съввамь, съввамсъвватесъввавѣсъвватасъввахъ, съввахь, съввахсъвва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съввасъввахомъ, съввахомь, съввахом, съввахмꙑсъввастесъввашѧ, съввашѫ, съвваша, съвваше, съввахѫсъвваховѣсъвваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съввастесъвваахъ, съввахъ, съвваахь, съввахь, съвваах, съввахсъввааше, съввашесъввааше, съввашесъвваахомъ, съввахомъ, съвваахомь, съввахомь, съвваахом, съввахомсъвваашете, съввашете, съвваасте, съввасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвваахѫ, съввахѫ, съвваахѹ, съввахѹсъввааховѣ, съвваховѣсъвваашета, съввашета, съввааста, съввастасъвваашете, съввашете, съвваасте, съввасте
съвват сѧ -съвваѭ сѧ -съвваш сѧ несв Свивам се, преживявам нещо тежко [прен.] гда леса отьць плаемъ прѣмѣнла сꙙ бѣахѫ.  матеремъ срьдьца болѣꙁнѭ сьвваахѫ сꙙ С 397.20 Изч С Гр ἑλίσσομαι сьвват сꙙ Вж. при съвват Нвб