Исторически речник
съвадьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съвадьнкъ, съвадьнкь, съвадънкъ, съвадънкь, съваднкъ, съваднкьсъвадьнка, съвадънка, съваднкасъвадьнкѹ, съвадънкѹ, съваднкѹсъвадьнкъ, съвадьнкь, съвадънкъ, съвадънкь, съваднкъ, съваднкьсъвадьнка, съвадънка, съваднкасъвадьнкомь, съвадьнкомъ, съвадънкомь, съвадънкомъ, съваднкомь, съваднкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съвадьнцѣ, съвадънцѣ, съваднцѣсъвадьне, съвадъне, съваднесъвадьнц, съвадънц, съваднцсъвадьнкъ, съвадьнкь, съвадънкъ, съвадънкь, съваднкъ, съваднкьсъвадьнкомъ, съвадьнкомь, съвадънкомъ, съвадънкомь, съваднкомъ, съваднкомьсъвадьнкꙑ, съвадънкꙑ, съваднкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съвадьнкꙑ, съвадънкꙑ, съваднкꙑсъвадьнцѣхъ, съвадьнцѣхь, съвадънцѣхъ, съвадънцѣхь, съваднцѣхъ, съваднцѣхьсъвадьнка, съвадънка, съваднкасъвадьнкѹ, съвадънкѹ, съваднкѹсъвадьнкома, съвадънкома, съваднкома
съвадьнкъ м Размирник; крамолник, този, който вдига свади въ съвадьнка мѣсто. мротворець. въ сварънка мѣсто. кротолюбець СЕ 70b 6—7 Изч СЕ Нвб Срв свада ж