Исторически речник
съборъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съборъ, съборьсъборасъборѹ, съборовсъборъ, съборьсъборасъборомь, съборомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съборѣсъборесъбор, съборовесъборъ, съборь, съборовъ, съборовьсъборомъ, съборомь, съборовомъ, съборовомьсъборꙑ, съборовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съборꙑ, съборовꙑ, съборъмсъборѣхъ, съборѣхь, съборохъ, съборохь, съборовохъ, съборовохьсъборасъборѹсъборома
съборъ м 1. Събор, събрание, общност не бо нъ  мꙑ. вдꙙште новꙑ съборъ. цръквънꙑѧ дѣт окрьсть стоѧштꙙ С 384.25 мьнѣ не вѣрѹ нъ свома ома. вждъ сѫшт съборъ  прѣстан къ намь ѹставьꙗѧ дьнь крьстьнꙑ С 430.25 Стесн.Общност на избраните, удостоените; сонм, лик. съборъ мѫенкъ. вон побѣдотворц. лкъ славословꙙштхъ С 95.9 аꙁъ же вашего събора мол҄ѫ ѡ мѫенц С 67.11  ангелъ  вьсѣхъ вꙑшьн҄хъ слъ съборъ ꙁа ловѣьскааго сьпасеньꙗ веселꙙтъ сꙙ С 490. 18  вьсь съборъ небесъскꙑхꙿ слъ С 491.4 2. Тълпа, сбирщина, множество покажѫ врагомъ ꙗꙁвѫ.  отъсѫждѫ богокоторьнъ съборъ. да вдꙙтъ юде гоже сѫ пробол С 504.16 вѣстъ ома арꙗ. вѣстъ  отъгонтъ ... отъвраштаатъ сꙙ събора отъметѫштхъ сꙙ С 510.4 беснꙗ рад послѣдьн҄хъ. же въ новѣ лаврѣ бꙑшꙙ. ъстънꙑ їѡанъ бѣжꙙ беснънааго събора отде въ пѹстꙑн҄ѫ рѹвн҄ѫ С 288.27 3. Синедрион — в Юдея висш съвет на първосвещениците, старейшините и книжниците архереі же  старьц съборъ всь скахѫ лъжа съвѣдѣтелѣ на іса. ꙗко да ѹбѭтъ і СК Мт 26.59 добро събърашꙙ. нъ ꙁълъ съборъ. не на любьве нъ на сваръ ... събрашꙙ съборъ да не бога славꙙтъ. нъ да хрстосѹ беьст сътворꙙтꙿ. събърашꙙ съборъ да не вѣрѫ съꙁждѫтъ. нъ да ѫгълънꙑ камень сънорꙙтъ. събрашꙙ съборъ да не погꙑбъшꙙѧ овьцꙙ въ породѣ ꙁатворꙙтъ. нъ да пастѹха ѹбвъше паствѫ ражденѫтъ С 385.9, 11, 13, 15 Образно. ѡ съборе дꙗволомъ на хрстоса събъранꙑ С 385.25 Сградата, където заседава синедрионът. ꙇ вѣсѧ і на съборъ своі глѭште З Лк 22.66 4. Форум, площад полемъ рее подѣте ѹбо на съборъ да томѹ сꙙ обѣштате С 125.19 5. Синагога, еврейски молитвен дом гі схе бже нашъ. сѫꙶ цѣлтель недѫжънꙑмъ. въꙁъвавꙑ въ съборѣ. сълѫкѫѭ ꙇ въꙁложь рѫцѣ сво на нѭ СЕ 40а 3 гі схе бже нашъ. повелѣвꙑ сѹхорѫкѹмѹ. въстат посрѣдѣ събора СЕ 40b 4 Прен.Общността на изповядващите юдаизма. се смокв мноꙁ съкаꙁател҄е рѣшꙙ о ждовьстѣ съборѣ прложенѣ бꙑт С 346.14 вѣштаї како с кореньі ѹсъхꙑ съборъ. сладъкааго павла прораст С 347.2 6. Съвет, събор, събрание на длъжностни или избрани лица за решаване на важни въпроси не ꙁамѹдвъ же цѣсарь съборъ епскѹпъскꙑ сътвор. о право вѣрѣ ѹтврьдтъ. нк҄ескѫѭ вѣрѫ С 201. 1 повелѣ же цѣсарь еѡдос. прт на съборъ  старѣшнамъ еретьскамъ С 201.8 смъ вьсѣмъ сце бꙑвъшемъ. въскорѣ  съборъ епскѹпъскꙑ конецъ прѧ. на славѫ господа нашего ї(с) хса С 202.30 самомѹ сѫштѹ кѹпꙿно съ стꙑмъ съборомъ. вь нкаоньстѣѣмъ градѣ вуфнѧ. на хоборьца арꙗ. благодарвъ ба. вьꙁвѣст же  къ стѹѹмѹ съборѹ. тї. оцъ С 541.26 Заседание на събор. пршъдъшѹ бо мѹ отъ алеѯандрска града.  въ свꙙтꙑхъ съборъ въшедъшѹ ... сповѣда скврꙿнънѫѭ своѭ хѹлѫ С 189.10 7. Християнско богослужение въ то же врѣмꙙ гргор наньꙁꙗнъскꙑ епскѹпъ. вънѫтрь въ градѣ въ малѣ црькв съборьі творѣѣше С 198.4 дмофлъ. прꙁъвавъ въ црькꙿве вьсꙙ арꙗнꙑ глагола к н҄мъ ... да вѣсте же ꙗко отъ дьнешьнꙗаго дьне повѣлѣно нꙑ стъ вьнѣ града сьбрат сꙙ. то рекъ ꙁде вънъ града съ людьм свом.  тѹ съборꙑ творааше проко С 200.23 Място за християнско богослужение, църква, храм. тѧ молмъ влко. прꙁьр ... на раба твоего сего. пршедъша ꙁъванемь твомь. въ славънꙑ съборъ. въ стѫѭ црквь твоѭ СЕ 40а 11 сътворвъше же съборъ вьс кѹпно отдошꙙ. отъ рг҄еѡна С 542.7 8. Събор, честване на езически празник жде по обꙑаю мъ бѣаше творт съборъ саурьскѹѹмѹ градѹ С 26.16 нѣ л юнотъ въ васъ  благоголѣненъ. дрѹꙁ же бол҄ьш н же на кон҄хъ. да подемъ ѹбо вьс на мѣсто вашемѹ съборѹ С 30.27 9. Събор, честване на християнски религиозен празник аще нареетꙿ сѧ съборъ какъ то мꙿноꙃ съберѫтꙿ сѧ. а егда повѣстꙿ сѧ постъ л бьдѣнье то вꙿс ѹжа(...) Р II 4.34 въсел҄еньскꙑ [велкꙑ] съборъ ἡ οἰκουμενικὴ [μεγάλη] σύνοδος Вселенски събор  паⷮ҇ стмъ оцмъ. събьравъшмъ сѧ въ стѣмъ  вьселенстѣмъ съборѣ А 118b 22—23  памѧⷮ҇. стꙑмъ (о)цемъ. р҃ꙁ҃. събравшем сѧ. на стѣмъ ї велцѣмъ сборѣ Е 33а 17 нк҄ескꙑ съборъ, съборъ. тї. отьць ἡ κατὰ Νίκαιαν ἁγία σύνοδος Никейският събор — Първи вселенски събор, състоял се през 325 г вѣрѹ вь нк҄ескааго събора ꙁаповѣд.  прмр сꙙ съ правовѣрънꙑм С 200.5 въꙁвѣст же  къ стѹѹмѹ съборѹ. тї. оцъ. ꙗже отъ ба вь херꙿсоньстѣѣмь градѣ С 541.29 съборъ братьѩ ἀδελφότης Християнска община, енория аште лѣп (е)стъ в(ъ т)о (ж)де вьс л въ градѣ (м)ногѹ бьіт (събо)р(ѹ) брат. покаꙁане ѹдьное на много прваждаемо потрѣбьнѣ намъ ѹꙗшнꙗт прѣдълежѧштее ЗЛ 1б 4 З А СК Е СЕ С ЗЛ Р Гр συνέδριον συναγωγή σύνοδος ἐκκλγσία πανήγυρις ἀγορά οἱ ἀγοραῖοι δῆμος διαγωγή ὁμήγυρις σύλλογος σύστημα χορός сборъ Нвб събор ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА сбор диал НТ ЕтМл БТР АР ДА собор диал НТ Срв Соборището МИ ЙЗах,Кюст