Исторически речник
съблюст  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съблюстсъблюдѫ, съблюдѹсъблюдешсъблюдетъ, съблюдеть, съблюдетсъблюдемъ, съблюдемь, съблюдем, съблюдемосъблюдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съблюдѫтъ, съблюдѹтъ, съблюдѫть, съблюдѹть, съблюдѫт, съблюдѹтсъблюдевѣсъблюдетасъблюдетесъблюдсъблюд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съблюдѣмъ, съблюдѣмь, съблюдѣмсъблюдѣтесъблюдѣвѣсъблюдѣтасъблюсъ, съблюдохъ, съблюсь, съблюдохь, съблюдохсъблюде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съблюдесъблюсомъ, съблюдохомъ, съблюсомь, съблюдохомь, съблюдохомсъблюсте, съблюдостесъблюсѧ, съблюдошѧ, съблюдошѫ, съблюдоша, съблюдошесъблюсовѣ, съблюдоховѣсъблюста, съблюдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съблюлюсте, съблюлюдостесъблюдѣахъ, съблюдѣхъ, съблюдѣахь, съблюдѣхь, съблюдѣах, съблюдѣх, съблюдѧхъ, съблюдѧхь, съблюдѧхсъблюдѣаше, съблюдѣше, съблюдѧшесъблюдѣаше, съблюдѣше, съблюдѧшесъблюдѣахомъ, съблюдѣхомъ, съблюдѣахомь, съблюдѣхомь, съблюдѣахом, съблюдѣхом, съблюдѧхомъ, съблюдѧхомь, съблюдѧхомсъблюдѣашете, съблюдѣшете, съблюдѣасте, съблюдѣсте, съблюдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съблюдѣахѫ, съблюдѣхѫ, съблюдѣахѹ, съблюдѣхѹ, съблюдѧхѹсъблюдѣаховѣ, съблюдѣховѣ, съблюдѧховѣсъблюдѣашета, съблюдѣшета, съблюдѣаста, съблюдѣста, съблюдѧстасъблюдѣашете, съблюдѣшете, съблюдѣасте, съблюдѣсте, съблюдѧсте
съблюст -съблюдѫ -съблюдеш св 1. Спазя, изпълня [заповед, закон и под.] аште л хоштеш въ жвотъ вьнт. съблюд ꙁаповѣд М Мт 19.17 ЗI А ꙇ глаше мъ добрѣ отъметаате сѧ ꙁаповѣд бжѩ. да прѣдане ваше съблюдете М Мк 7.9 З аште кто слово мое съблюдетъ. съмрът не матъ вдѣт въ вѣкъ М Йо 8.51 З А аште любте мѧ ꙁаповѣд моѩ съблюдѣте М Йо 14.15 З А СК аште кто любтъ мѧ. слово мое съблюдетъ М Йо 14.23 З А СК 2. Опазя, запазя, защитя оте стꙑ съблюд ѩ въ імѧ твое. ѩже далъ ес мьнѣ. да бѫдѫтъ едно ѣкоже  мꙑ М Йо 17.11 А СК не молѭ да въꙁъмеш ѩ отъ мра. нъ да съблюдеш ѩ отъ непрѣꙁн М Йо 17.15 А СК тꙑ же гі съхраніші нꙑ.  съблюдеші нꙑ отъ рода сего въ вѣкъ СП 11.8 ꙇ ꙁбав нꙑ  се. отъ насльѣ ноплеменьнкъ. ꙇ отъ вꙿсего аса. съмрътънааго. съблюд е стꙑм аћлꙑ свом СЕ 15а 17 влко гі. до конꙿца въ го твое благое.  лекъкое. съблюд раба твоего сего. ꙇ прьт  съ ѹгаждаѭщм тебѣ СЕ 100а 12 вьꙁьрѣвъ же на небо  хвалѫ въꙁдавъ богѹ. же тако го съблюдъша. прострѣ сꙙ самъ на дрѣво.  прѣда сꙙ вонѹ пргвоꙁдт сꙙ С 141.1  цѣлѣвъ сꙙ самъ отъ вьсѣкоѧ ранꙑ съблюдеш. доброродьнъ сꙑ не поѹбожа сꙙ самъ С 163.18 3. Запазя, съхраня, оставя нещо в предишния му вид непроменено вьсѣкъ лвкъ прѣжде доброе вно полагаатъ. ꙇ егда ѹпѭтъ сѧ тогда таѣе. тꙑ же съблюде доброе вно до селѣ М Йо 2.10 З А рее же с не дѣ ѩ въ день погребенѣ моего съблюде ѭ М Йо 12.7 З А СК да сто съблюдеш срце. отъ сквръненъ помꙑшлене СЕ 92а 4 дажд емѹ жте благообраꙁъно ... дъ въ стꙑн пожвъ. бескврънꙑ съблюдъ. вь ньже обраꙁъ облѣе сѧ. слоѭ твоеѭ СЕ 99а 5 да постгнетъ мѣрѫ съвръшенѣ. да теене съконьаетъ. ꙇ вѣрѫ съблюдетъ СЕ 99b 5 ловѣколюбвꙑ же бъ. не опалмꙑ ѧ съблюде. въ пламен огньнѣꙿмь. молтвоѭ правьдꙿнааго пламꙑ огн҄ьнꙑ погасвъ С 565.28 М З А СК Е СП СЕ С Гр τηρέω διατηρέω φρουρέω φυλάσσω τήρησις сьблюст Нвб Срв съблюдавам несв ОА ВА ЕтМл БТР АР