Исторически речник
съблажнꙗт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съблажнꙗт сѧсъблажнꙗѭ, съблажнѣѭ, съблажнꙗѫ, съблажнѣѫ, съблажнꙗѧ, съблажнѣѧ, съблажнꙗю, съблажнѣю, съблажнѧю, съблажнаѫ, съблажнаѧсъблажнꙗш, съблажнꙗеш, съблажнѣш, съблажнѣеш, съблажнѣаш, съблажнѧеш, съблажнаешсъблажнꙗтъ, съблажнꙗетъ, съблажнѣтъ, съблажнѣетъ, съблажнѣатъ, съблажнꙗть, съблажнꙗеть, съблажнѣть, съблажнѣеть, съблажнѣать, съблажнꙗт, съблажнꙗет, съблажнѣт, съблажнѣет, съблажнѣат, съблажнѧетъ, съблажнѧеть, съблажнѧет, съблажнаетъ, съблажнаеть, съблажнаетсъблажнꙗмъ, съблажнꙗемъ, съблажнѣмъ, съблажнѣемъ, съблажнѣамъ, съблажнꙗмь, съблажнꙗемь, съблажнѣмь, съблажнѣемь, съблажнѣамь, съблажнꙗм, съблажнꙗем, съблажнѣм, съблажнѣем, съблажнѣам, съблажнꙗмо, съблажнꙗемо, съблажнѣмо, съблажнѣемо, съблажнѣамо, съблажнѧемъ, съблажнѧемь, съблажнѧем, съблажнаемъ, съблажнаемь, съблажнаем, съблажнаемосъблажнꙗте, съблажнꙗете, съблажнѣте, съблажнѣете, съблажнѣате, съблажнѧете, съблажнаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съблажнꙗѭтъ, съблажнѣѭтъ, съблажнѣѫтъ, съблажнꙗѫтъ, съблажнѣѧтъ, съблажнꙗѧтъ, съблажнѣютъ, съблажнꙗютъ, съблажнꙗѭть, съблажнѣѭть, съблажнѣѫть, съблажнꙗѫть, съблажнѣѧть, съблажнꙗѧть, съблажнѣють, съблажнꙗють, съблажнꙗѭт, съблажнѣѭт, съблажнѣѫт, съблажнꙗѫт, съблажнѣѧт, съблажнꙗѧт, съблажнѣют, съблажнꙗют, съблажнѧютъ, съблажнѧють, съблажнѧют, съблажнаѫтъ, съблажнаѧтъ, съблажнаѫть, съблажнаѧть, съблажнаѫт, съблажнаѧтсъблажнꙗвѣ, съблажнꙗевѣ, съблажнѣвѣ, съблажнѣевѣ, съблажнѣавѣ, съблажнѧевѣсъблажнꙗта, съблажнꙗета, съблажнѣта, съблажнѣета, съблажнѣата, съблажнѧетасъблажнꙗте, съблажнꙗете, съблажнѣте, съблажнѣете, съблажнѣате, съблажнѧетесъблажнꙗ, съблажнѣ, съблажнѧ, съблажнасъблажнꙗ, съблажнѣ, съблажнѧ, съблажна
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съблажнꙗмъ, съблажнѣмъ, съблажнꙗмь, съблажнѣмь, съблажнꙗм, съблажнѣм, съблажнѧмъ, съблажнѧмь, съблажнѧм, съблажнамъ, съблажнамь, съблажнамсъблажнꙗте, съблажнѣте, съблажнѧте, съблажнатесъблажнꙗвѣ, съблажнѣвѣ, съблажнѧвѣ, съблажнавѣсъблажнꙗта, съблажнѣта, съблажнѧта, съблажнатасъблажнꙗхъ, съблажнѣхъ, съблажнꙗхь, съблажнѣхь, съблажнꙗх, съблажнѣх, съблажнѧхъ, съблажнѧхь, съблажнѧх, съблажнахъ, съблажнахь, съблажнахсъблажнꙗ, съблажнѣ, съблажнѧ, съблажна
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съблажнꙗ, съблажнѣ, съблажнѧ, съблажнасъблажнꙗхомъ, съблажнѣхомъ, съблажнꙗхомь, съблажнѣхомь, съблажнꙗхом, съблажнѣхом, съблажнꙗхмꙑ, съблажнѣхмꙑ, съблажнѧхомъ, съблажнѧхомь, съблажнѧхом, съблажнахомъ, съблажнахомь, съблажнахом, съблажнахмꙑсъблажнꙗсте, съблажнѣсте, съблажнѧсте, съблажнастесъблажнꙗшѧ, съблажнашѧ, съблажнѣшѧ, съблажнꙗшѫ, съблажнашѫ, съблажнѣшѫ, съблажнꙗша, съблажнѣша, съблажнꙗше, съблажнаше, съблажнѣше, съблажнꙗхѫ, съблажнѣхѫ, съблажнахѫ, съблажнѧшасъблажнꙗховѣ, съблажнѣховѣ, съблажнѧховѣ, съблажнаховѣсъблажнꙗста, съблажнѣста, съблажнѧста, съблажнаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съблажнꙗсте, съблажнѣсте, съблажнѧсте, съблажнастесъблажнꙗахъ, съблажнꙗхъ, съблажнꙗах, съблажнаахъ, съблажнахъ, съблажнаахь, съблажнахь, съблажнꙗхь, съблажнꙗх, съблажнаах, съблажнѧхъ, съблажнѧхь, съблажнѧхсъблажнꙗаше, съблажнꙗше, съблажнааше, съблажнаше, съблажнѧшесъблажнꙗаше, съблажнꙗше, съблажнааше, съблажнаше, съблажнѧшесъблажнꙗахомъ, съблажнꙗхомъ, съблажнаахомъ, съблажнахомъ, съблажнꙗахомь, съблажнꙗхомь, съблажнаахомь, съблажнахомь, съблажнꙗахом, съблажнꙗхом, съблажнаахом, съблажнахом, съблажнѧхомъ, съблажнѧхомь, съблажнѧхомсъблажнꙗашете, съблажнꙗшете, съблажнꙗасте, съблажнꙗсте, съблажнаашете, съблажнашете, съблажнаасте, съблажнасте, съблажнѧшете, съблажнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съблажнꙗахѫ, съблажнꙗхѫ, съблажнꙗахѹ, съблажнꙗхѹ, съблажнаахѫ, съблажнахѫ, съблажнаахѹ, съблажнахѹ, съблажнѧхѹсъблажнꙗаховѣ, съблажнꙗховѣ, съблажнааховѣ, съблажнаховѣ, съблажнѧховѣсъблажнꙗашета, съблажнꙗшета, съблажнꙗаста, съблажнꙗста, съблажнѧшета, съблажнѧста, съблажнаашета, съблажнашета, съблажнааста, съблажнастасъблажнꙗашете, съблажнꙗшете, съблажнꙗасте, съблажнꙗсте, съблажнѧшете, съблажнѧсте, съблажнаашете, съблажнашете, съблажнаасте, съблажнасте
съблажнꙗт сѧ -съблажнꙗѭ сѧ -съблажнꙗш сѧ несв Съблазнявам се, изкушавам се, изпадам в грях а сѣаное на камен. сь естъ слꙑшѧ слово. ꙇ абе съ радостѭ премлѧ е. не матъ же корене вь себѣ. нъ врѣменъно естъ. бꙑвъш же пеал  гоненю словесе рад. абье съблажнѣатъ сѧ М Мт 13.21 З. Срв.Мк 4.17 М З ꙇ бꙑвъш соботѣ. наѧтъ на сьнмшт ѹт. ꙇ мъноꙁ слꙑшавъше двлѣхѫ сѧ глѭще ... не сь л естъ тектонъ снъ марнъ. братръ же ѣковѹ  ос  юдѣ  смонѹ. не  л сестрꙑ его сѫтъ ѹ насъ сьде. ꙇ съблажнаахѫ сѧ о немь М Мк 6.3 З добро не ѣст мѧⷭ҇. н пт внⷶ (н) ѡ н(е)мже прѣтꙑкаетъ сѧ. братъ тво.  съблажнѣетъ сѧ л ꙁнемагаетъ Е 4а 14 Изч М З Е Гр σκανδαλίζομαι Вж. при съблажнꙗт Нвб