Исторически речник
събт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
събтсъбѭ, събьѭ, събѫ, събьѫ, събѧ, събьѧ, събю, събьюсъбш, събьш, събешсъбтъ, събьтъ, събетъ, събть, събьть, събеть, събт, събьт, събетсъбмъ, събьмъ, събемъ, събм, събьмь, събемь, събьм, събем, събмо, събьмо, събемосъбте, събьте, събете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
събѭтъ, събьѭтъ, събѫтъ, събьѫтъ, събѧтъ, събьѧтъ, събютъ, събьютъ, събѭть, събьѭть, събѫть, събьѫть, събѧть, събьѧть, събють, събьють, събѭт, събьѭт, събѫт, събьѫт, събѧт, събьѧт, събют, събьютсъбвѣ, събьвѣ, събевѣсъбта, събьта, събетасъбте, събьте, събетесъб, събсъб, съб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
събмъ, събмъ, събꙗмъ, събѣмъ, събамъ, събмь, събмь, събꙗмь, събѣмь, събм, събм, събꙗм, събѣмсъбте, събꙗте, събѣте, събатесъбвѣсъбтасъбхъ, събхь, събхсъб
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
събсъбхомъ, събхомь, събхом, събхмꙑсъбстесъбшѧ, събшѫ, събша, събше, събхѫсъбховѣсъбста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
събстесъбꙗахъ, събаахъ, събьꙗахъ, събꙗхъ, събахъ, събьꙗхъ, събꙗахь, събаахь, събьꙗахь, събꙗхь, събахь, събьꙗхь, събꙗах, събаах, събьꙗах, събꙗх, събах, събьꙗх, събьѧхъ, събьѧхь, събьѧхсъбꙗаше, събьꙗаше, събꙗше, събьꙗше, събьѧше, събааше, събашесъбꙗаше, събьꙗаше, събꙗше, събьꙗше, събьѧше, събааше, събашесъбꙗахомъ, събьꙗахомъ, събꙗхомъ, събьꙗхомъ, събꙗахомь, събьꙗахомь, събꙗхомь, събьꙗхомь, събꙗахом, събьꙗахом, събꙗхом, събьꙗхом, събьѧхомъ, събьѧхомь, събьѧхом, събаахомъ, събахомъ, събаахомь, събахомь, събаахом, събахомсъбꙗашете, събьꙗашете, събꙗшете, събьꙗшете, събꙗасте, събьꙗасте, събꙗсте, събьꙗсте, събьѧшете, събьѧсте, събаашете, събашете, събаасте, събасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
събꙗахѫ, събьꙗахѫ, събꙗхѫ, събьꙗхѫ, събꙗахѹ, събьꙗахѹ, събꙗхѹ, събьꙗхѹ, събьѧхѹ, събьѧхѫ, събаахѫ, събахѫ, събаахѹ, събахѹсъбꙗаховѣ, събьꙗаховѣ, събꙗховѣ, събьꙗховѣ, събьѧховѣ, събааховѣ, събаховѣсъбꙗашета, събьꙗашета, събꙗшета, събьꙗшета, събꙗаста, събьꙗаста, събꙗста, събьꙗста, събьѧшета, събьѧста, събаашета, събашета, събааста, събастасъбꙗашете, събьꙗашете, събꙗшете, събьꙗшете, събꙗасте, събьꙗасте, събꙗсте, събьꙗсте, събьѧшете, събьѧсте, събаашете, събашете, събаасте, събасте
събт -събѭ -събш св Пребия, набия, смажа рабъ же бж вдѣвъ ловѣка съдръжма  събна отъ сълѹвъшїхъ мꙋ ꙁълъ помлова го С 42.6 Изч С Гр συγκόπτω Нвб сбия [се] ОА НТ ЕтМл БТР АР ДА