Исторически речник
сѹхъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сѹхъ, сѹхьсѹхасѹхѹсѹхъ, сѹхьсѹхасѹхомь, сѹхомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сѹсѣсѹше, сѹхꙑсѹссѹхъ, сѹхьсѹхомъ, сѹхомьсѹхꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сѹхꙑсѹсѣхъ, сѹсѣхьсѹхасѹхѹсѹхомасѹхо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сѹхасѹхѹсѹхосѹхасѹхомь, сѹхомъсѹсѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сѹхасѹхъ, сѹхьсѹхомъ, сѹхомьсѹхасѹхꙑсѹсѣхъ, сѹсѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сѹсѣсѹхѹсѹхомасѹхасѹхꙑ, сѹхѫсѹсѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сѹхѫ, сѹхѹсѹхоѭ, сѹхоѫ, сѹхоѧ, сѹхоюсѹсѣсѹхꙑсѹхъ, сѹхьсѹхамъ, сѹхамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сѹхꙑсѹхамсѹхахъ, сѹхахьсѹсѣсѹхѹсѹхама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сѹхꙑ, сѹхꙑ, сѹхосѹхаго, сѹхаего, сѹхааго, сѹхаго, сѹхого, сѹхога, сѹхгосѹхѹмѹ, сѹхѹемѹ, сѹхѹѹмѹ, сѹхѹмѹ, сѹхоомѹ, сѹхомѹ, сѹхоѹмѹ, сѹхмѹсѹхꙑ, сѹхꙑ, сѹхосѹхаго, сѹхаего, сѹхааго, сѹхаго, сѹхого, сѹхога, сѹхгосѹхꙑмь, сѹхꙑмь, сѹхꙑмъ, сѹхꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сѹсѣмь, сѹсѣемь, сѹсѣѣмь, сѹсѣамь, сѹсѣмь, сѹсѣмъ, сѹсѣемъ, сѹсѣѣмъ, сѹсѣамъ, сѹсѣмъ, сѹхомь, сѹхомъсѹхꙑ, сѹхꙑ, сѹхосѹссѹхꙑхъ, сѹхꙑхъ, сѹхꙑхь, сѹхꙑхь, сѹсѣхъ, сѹсѣхьсѹхꙑмъ, сѹхꙑмъ, сѹхꙑмь, сѹхꙑмь, сѹсѣмъсѹхꙑѧ, сѹхꙑꙗ, сѹхꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сѹхꙑмсѹхꙑхъ, сѹхꙑхъ, сѹхꙑхь, сѹхꙑхьсѹхаꙗ, сѹхаа, сѹхаѣсѹхѹю, сѹхоюсѹхꙑма, сѹхꙑмасѹхо, сѹхое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сѹхаго, сѹхаего, сѹхааго, сѹхаго, сѹхого, сѹхога, сѹхгосѹхѹмѹ, сѹхѹемѹ, сѹхѹѹмѹ, сѹхѹмѹ, сѹхоомѹ, сѹхомѹ, сѹхоѹмѹ, сѹхмѹсѹхо, сѹхоесѹхаго, сѹхаего, сѹхааго, сѹхаго, сѹхого, сѹхога, сѹхгосѹхꙑмь, сѹхꙑмь, сѹхꙑмъ, сѹхꙑмъсѹсѣмь, сѹсѣемь, сѹсѣѣмь, сѹсѣамь, сѹсѣмь, сѹсѣмъ, сѹсѣемъ, сѹсѣѣмъ, сѹсѣамъ, сѹсѣмъ, сѹхомь, сѹхомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сѹхо, сѹхоесѹхаꙗ, сѹхаа, сѹхаѣ, сѹхаѧсѹхꙑхъ, сѹхꙑхъ, сѹхꙑхь, сѹхꙑхь, сѹсѣхъ, сѹсѣхьсѹхꙑмъ, сѹхꙑмъ, сѹхꙑмь, сѹхꙑмь, сѹсѣмъсѹхаꙗ, сѹхаа, сѹхаѣ, сѹхаѧсѹхꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сѹхꙑхъ, сѹхꙑхъ, сѹхꙑхь, сѹхꙑхьсѹсѣсѹхѹю, сѹхоюсѹхꙑма, сѹхꙑмасѹхаꙗ, сѹхаа, сѹхаѣ, сѹхаѧсѹхꙑѧ, сѹхꙑꙗ, сѹхѫѭ, сѹхꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сѹсѣ, сѹхосѹхѫѭ, сѹхѹю, сѹхоѭ, сѹхоюсѹхѫѭ, сѹхоѫ, сѹхоѧ, сѹхоюсѹсѣсѹхꙑѧ, сѹхꙑꙗ, сѹхꙑесѹхꙑхъ, сѹхꙑхъ, сѹсѣхъ, сѹхꙑхь, сѹхꙑхь, сѹсѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сѹхꙑмъ, сѹхꙑмъ, сѹхꙑмь, сѹхꙑмь, сѹсѣмъ, сѹсѣмьсѹхꙑѧ, сѹхꙑꙗ, сѹхꙑесѹхꙑм, сѹхꙑмсѹххъ, сѹхꙑхъ, сѹхꙑхь, сѹхꙑхьсѹсѣсѹхѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сѹхꙑма, сѹхꙑмасѹшь, сѹш, сѹш, сѹше, сѹшьшсѹшьша, сѹшъшасѹшьшѹ, сѹшьшю, сѹшъшѹ, сѹшъшюсѹшь, сѹш, сѹш, сѹше, сѹшьшь, сѹшешь, сѹшьшъ, сѹшешъсѹшьша, сѹшъша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
сѹшьшемь, сѹшьшемъ, сѹшъшемь, сѹшъшемъсѹшьш, сѹшъшсѹшь, сѹш, сѹш, сѹшесѹшьше, сѹшьш, сѹшъше, сѹшъшсѹшьшь, сѹшьшъ, сѹшъшь, сѹшъшъ, сѹшешь, сѹшешъсѹшьшемъ, сѹшьшемь, сѹшъшемъ, сѹшъшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
сѹшьшѧ, сѹшъшѧ, сѹшьше, сѹшъшесѹшьш, сѹшъшсѹшьшхъ, сѹшъшхъ, сѹшьшхь, сѹшъшхьсѹшьша, сѹшъшасѹшьшѹ, сѹшьшю, сѹшъшѹ, сѹшъшюсѹшьшема, сѹшъшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
сѹше, сѹшьше, сѹшъшесѹшьша, сѹшъшасѹшьшѹ, сѹшьшю, сѹшъшѹ, сѹшъшюсѹше, сѹшьше, сѹшъшесѹшьша, сѹшъшасѹшьшемь, сѹшьшемъ, сѹшъшемь, сѹшъшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
сѹшьш, сѹшъшсѹшесѹшьша, сѹшьш, сѹшъша, сѹшъшсѹшьшь, сѹшьшъ, сѹшъшь, сѹшъшъ, сѹшешь, сѹшешъсѹшьшемъ, сѹшьшемь, сѹшъшемъ, сѹшъшемьсѹшьша, сѹшьш, сѹшъша, сѹшъш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
сѹшьш, сѹшъшсѹшьшхъ, сѹшъшхъ, сѹшьшхь, сѹшъшхьсѹшьш, сѹшъшсѹшьшѹ, сѹшьшю, сѹшъшѹ, сѹшъшюсѹшьшема, сѹшъшемасѹшьш, сѹшъш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
сѹшьшѧ, сѹшьшѫ, сѹшьше, сѹшъшѧ, сѹшъшѫ, сѹшъшесѹшьш, сѹшъшсѹшьшѫ, сѹшьшѧ, сѹшьшѹ, сѹшъшѫ, сѹшъшѧ, сѹшъшѹсѹшьшеѭ, сѹшьшеѫ, сѹшьшеѧ, сѹшьшею, сѹшъшеѭ, сѹшъшеѫ, сѹшъшеѧ, сѹшъшеюсѹшьш, сѹшъшсѹшьш, сѹшъш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
сѹшьшѧ, сѹшьшѫ, сѹшьше, сѹшъшѧ, сѹшъшѫ, сѹшъшесѹшьшь, сѹшьшъ, сѹшъшь, сѹшъшъсѹшьшамъ, сѹшьшамь, сѹшъшамъ, сѹшъшамьсѹшьшѧ, сѹшьше, сѹшьшѫ, сѹшъшѧ, сѹшъше, сѹшъшѫсѹшьшам, сѹшъшамсѹшьшахъ, сѹшьшахь, сѹшъшахъ, сѹшъшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
сѹшьш, сѹшъшсѹшьшѹ, сѹшьшю, сѹшъшѹ, сѹшъшюсѹшьшама, сѹшъшамасѹш, сѹшь, сѹшьш, сѹшьшсѹшьшаго, сѹшьшаего, сѹшьшааго, сѹшьшаго, сѹшъшаго, сѹшъшаего, сѹшъшааго, сѹшъшагосѹшьшѹмѹ, сѹшьшѹемѹ, сѹшьшѹѹмѹ, сѹшьшѹмѹ, сѹшъшѹмѹ, сѹшъшѹемѹ, сѹшъшѹѹмѹ, сѹшъшѹмѹ, сѹшьшюмѹ, сѹшьшюемѹ, сѹшьшюѹмѹ, сѹшъшюмѹ, сѹшъшюмѹ, сѹшъшюемѹ, сѹшъшюѹмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
сѹш, сѹшь, сѹшьш, сѹшьшсѹшьшаго, сѹшьшаего, сѹшьшааго, сѹшьшаго, сѹшъшаго, сѹшъшаего, сѹшъшааго, сѹшъшагосѹшьшмь, сѹшьшмь, сѹшъшмь, сѹшъшмь, сѹшьшмъ, сѹшьшмъ, сѹшъшмъ, сѹшъшмъсѹшьшмь, сѹшьшмь, сѹшъшмь, сѹшъшмь, сѹшьшмъ, сѹшьшмъ, сѹшъшмъ, сѹшъшмъсѹшь, сѹшсѹшьше, сѹшьш, сѹшъше, сѹшъш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
сѹшьшхъ, сѹшьшхъ, сѹшъшхъ, сѹшъшхъ, сѹшьшхь, сѹшьшхь, сѹшъшхь, сѹшъшхьсѹшьшмъ, сѹшьшмъ, сѹшъшмъ, сѹшъшмъ, сѹшьшмь, сѹшьшмь, сѹшъшмь, сѹшъшмьсѹшьшѧѧ, сѹшъшѧѧ, сѹшьшее, сѹшъшее, сѹшьшѫѫ, сѹшъшѫѫсѹшьшм, сѹшъшм, сѹшьшм, сѹшъшмсѹшьшхъ, сѹшьшхъ, сѹшъшхъ, сѹшъшхъ, сѹшьшхь, сѹшьшхь, сѹшъшхь, сѹшъшхьсѹшьшаꙗ, сѹшъшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
сѹшьшѹю, сѹшьшюю, сѹшъшѹю, сѹшъшююсѹшьшма, сѹшьшма, сѹшъшма, сѹшъшмасѹшее, сѹше, сѹшьшее, сѹшьше, сѹшъшее, сѹшъшесѹшьшаго, сѹшьшаего, сѹшьшааго, сѹшьшаго, сѹшъшаго, сѹшъшаего, сѹшъшааго, сѹшъшагосѹшьшѹмѹ, сѹшьшѹемѹ, сѹшьшѹѹмѹ, сѹшьшѹмѹ, сѹшъшѹмѹ, сѹшъшѹемѹ, сѹшъшѹѹмѹ, сѹшъшѹмѹ, сѹшьшюмѹ, сѹшьшюемѹ, сѹшьшюѹмѹ, сѹшъшюмѹ, сѹшъшюмѹ, сѹшъшюемѹ, сѹшъшюѹмѹсѹшее, сѹше, сѹшьшее, сѹшьше, сѹшъшее, сѹшъше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
сѹшьшаго, сѹшьшаего, сѹшьшааго, сѹшьшаго, сѹшъшаго, сѹшъшаего, сѹшъшааго, сѹшъшагосѹшьшмь, сѹшьшмь, сѹшъшмь, сѹшъшмь, сѹшьшмъ, сѹшьшмъ, сѹшъшмъ, сѹшъшмъсѹшьшмь, сѹшьшмь, сѹшъшмь, сѹшъшмь, сѹшьшмъ, сѹшьшмъ, сѹшъшмъ, сѹшъшмъсѹшее, сѹш, сѹшьшее, сѹшьше, сѹшъшее, сѹшъшесѹшьшаꙗ, сѹшъшаꙗ, сѹшьшаѣ, сѹшъшаѣ, сѹшьшаѧ, сѹшъшаѧсѹшьшхъ, сѹшьшхъ, сѹшъшхъ, сѹшъшхъ, сѹшьшхь, сѹшьшхь, сѹшъшхь, сѹшъшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
сѹшьшмъ, сѹшьшмъ, сѹшъшмъ, сѹшъшмъ, сѹшьшмь, сѹшьшмь, сѹшъшмь, сѹшъшмьсѹшьшаꙗ, сѹшъшаꙗ, сѹшьшаѣ, сѹшъшаѣ, сѹшьшаѧ, сѹшъшаѧсѹшьшм, сѹшъшм, сѹшьшм, сѹшъшмсѹшьшхъ, сѹшьшхъ, сѹшъшхъ, сѹшъшхъ, сѹшьшхь, сѹшьшхь, сѹшъшхь, сѹшъшхьсѹшьш, сѹшъшсѹшьшѹю, сѹшьшюю, сѹшъшѹю, сѹшъшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
сѹшьшма, сѹшьшма, сѹшъшма, сѹшъшмасѹшьшꙗ, сѹшъшꙗ, сѹшьшѣ, сѹшъшѣ, сѹшьшаꙗ, сѹшъшаꙗсѹшьшѧѧ, сѹшъшѧѧ, сѹшьшѧѩ, сѹшъшѧѩ, сѹшьшѫѫ, сѹшъшѫѫ, сѹшьшаѧ, сѹшъшаѧ, сѹшьшее, сѹшъшее, сѹшьшеѥ, сѹшъшеѥсѹшьш, сѹшъшсѹшьшѫѫ, сѹшъшѫѫ, сѹшьшѫѭ, сѹшъшѫѭ, сѹшьшѧѧ, сѹшъшѧѧ, сѹшьшѧѩ, сѹшъшѧѩ, сѹшьшюю, сѹшъшююсѹшьшѫѫ, сѹшъшѫѫ, сѹшьшѫѭ, сѹшъшѫѭ, сѹшьшѧѧ, сѹшъшѧѧ, сѹшьшѧѩ, сѹшъшѧѩ, сѹшьшюю, сѹшъшюю, сѹшьшеѭ, сѹшъшеѭ, сѹшьшеѫ, сѹшъшеѫ, сѹшьшеѧ, сѹшъшеѧ, сѹшьшею, сѹшъшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
сѹшьш, сѹшъшсѹшьшꙗ, сѹшъшꙗ, сѹшьшѣ, сѹшъшѣсѹшьшѧѧ, сѹшъшѧѧ, сѹшьшѧѩ, сѹшъшѧѩ, сѹшьшѫѫ, сѹшъшѫѫ, сѹшьшаѧ, сѹшъшаѧ, сѹшьшее, сѹшъшее, сѹшьшеѥ, сѹшъшеѥсѹшьшхъ, сѹшьшхъ, сѹшьшхь, сѹшьшхьсѹшьшмъ, сѹшьшмъ, сѹшъшмъ, сѹшъшмъ, сѹшьшмь, сѹшьшмь, сѹшъшмь, сѹшъшмьсѹшьшѧѧ, сѹшъшѧѧ, сѹшьшѧѩ, сѹшъшѧѩ, сѹшьшѫѫ, сѹшъшѫѫ, сѹшьшаѧ, сѹшъшаѧ, сѹшьшее, сѹшъшее, сѹшьшеѥ, сѹшъшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
сѹшьшм, сѹшьшм, сѹшъшм, сѹшъшмсѹшьшхъ, сѹшьшхъ, сѹшъшхь, сѹшъшхьсѹшьш, сѹшъшсѹшьшѹю, сѹшьшюю, сѹшъшѹю, сѹшъшююсѹшьшма, сѹшьшма, сѹшъшма, сѹшъшма
сѹхъ -ꙑ прил 1. Сух, който не съдържа влага брѣжънънꙑ же камꙑ. толма сѹхъ ꙁѣло стъ  беꙁъ влагꙑ. ꙗкоже нкакоже влагꙑ творт вь хлѣвнѣ С 300.4 тъ же  не сѣдаѭштѹѹмѹ сꙙ  сѹхѹѹмѹ камꙑкѹ въꙁдрастт повелѣ на покаꙁане ꙋдомъ С 300.17 2. Сух, изсъхнал, който не съдържа живителни сокове ꙁане аште въ сꙑрѣ дрѣвѣ с творѧтъ. въ сѹсѣ то бѫдетъ М Лк 23.31 З првꙙꙁашꙙ стааго дѫбѣ сѹсѣ аворовѣ С 18.10 вьс двл҄ѣхѫ сꙙ вдꙙште дѫба облствьнѣвъша. т бо вѣдѣѣхѫ . ꙁдавъна сѹхъ С 18.18 да же ѹбо жъꙁлъ ароновъ сѹхъ сѫштъ. раст  процвст повелѣ богъ С 300.15  вдꙙ смокве. прѣжде господьска ꙁапрѣштенꙗ. проꙁꙙбъшѫ  свѣтьлѫ. а по господьстѣ ꙁапрѣштен.  дрꙙхло  сѹхо С 343. 23 3. За ръка, крайник — парализиран, схванат ꙇ се лвкъ бѣ тѹ. рѫкѫ мꙑ сѹхѫ М Мт 12.10 З ꙇ бѣ лвѣкъ тѹ  рѫка деснаа емѹ бѣ сѹха М Лк 6.6 З А ꙗко вь дьнь сѫботънꙑ ловѣка цѣл.  праꙁнѫ  сѹхѫ рѫкѫ вь праꙁдьнъ дьнь на дѣло простьрѣ С 396.15 касааше сꙙ сѹсѣ рѫцѣ С 476.22 4. Като същ. сѹс м мн [οἱ ξηροί Паралитици, парализирани хора въ тѣхъ лежааше мъножьство болѧштхъ. слѣпъ хромъ. сѹхъ. аѭщхъ двженѣ водѣ М Йо 5.3 З А 5. Като същ. сѹхо ср ед γῆ, αἰγιαλός ἔδαφος Суша, земя ꙇ ꙁвеꙁъше кораблѣ на сѹхо  оставьше вьсе вь слѣдъ его дѫ М Лк 5.11 З обрꙙштете тѣла мого ꙁвръжена на сѹхо С 154.24 ходꙙ по морѹ акꙑ по сѹхѹ С 77.8 М З А СК С Гр ξηρός κατάξηρος ἐξηραμμένος Нвб сух ОА ВА АК НТ Дюв НГер БТР АР ДА Срв Сухиндол МИ ЙЗ,БГИ Суара МИ Суата лака МИ Суата река МИ Суия излак МИ Суите ливаде МИ Суото дере МИ ЙЗ,МИПан Сушица МИ ВП,ТО Суха чешма МИ Сухио бунар МИ Суха бука МИ ЙЗах,Кюст Сухо бърдо МИ Сухо поле МИ ЙЗах,Кюст.кр Сухаре МИ ХХ,ЛИМР Сухата ела МИ Сухия врис МИ ГХ,МИМ Сухов ФИ Суховски ФИ Суходолски ФИ Сухлев ФИ СтИл,РЛФИ