Исторически речник
сѹровъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сѹровъ, сѹровьсѹровасѹровѹсѹровъ, сѹровьсѹровасѹровомь, сѹровомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сѹровѣсѹрове, сѹровꙑсѹровсѹровъ, сѹровьсѹровомъ, сѹровомьсѹровꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сѹровꙑсѹровѣхъ, сѹровѣхьсѹровасѹровѹсѹровомасѹрово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сѹровасѹровѹсѹровосѹровасѹровомь, сѹровомъсѹровѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сѹровасѹровъ, сѹровьсѹровомъ, сѹровомьсѹровасѹровꙑсѹровѣхъ, сѹровѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сѹровѣсѹровѹсѹровомасѹровасѹровꙑ, сѹровѫсѹровѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сѹровѫ, сѹровѹсѹровоѭ, сѹровоѫ, сѹровоѧ, сѹровоюсѹровѣсѹровꙑсѹровъ, сѹровьсѹровамъ, сѹровамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сѹровꙑсѹровамсѹровахъ, сѹровахьсѹровѣсѹровѹсѹровама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сѹровꙑ, сѹровꙑ, сѹровосѹроваго, сѹроваего, сѹровааго, сѹроваго, сѹрового, сѹровога, сѹровгосѹровѹмѹ, сѹровѹемѹ, сѹровѹѹмѹ, сѹровѹмѹ, сѹровоомѹ, сѹровомѹ, сѹровоѹмѹ, сѹровмѹсѹровꙑ, сѹровꙑ, сѹровосѹроваго, сѹроваего, сѹровааго, сѹроваго, сѹрового, сѹровога, сѹровгосѹровꙑмь, сѹровꙑмь, сѹровꙑмъ, сѹровꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сѹровѣмь, сѹровѣемь, сѹровѣѣмь, сѹровѣамь, сѹровѣмь, сѹровѣмъ, сѹровѣемъ, сѹровѣѣмъ, сѹровѣамъ, сѹровѣмъ, сѹровомь, сѹровомъсѹровꙑ, сѹровꙑ, сѹровосѹровсѹровꙑхъ, сѹровꙑхъ, сѹровꙑхь, сѹровꙑхь, сѹровѣхъ, сѹровѣхьсѹровꙑмъ, сѹровꙑмъ, сѹровꙑмь, сѹровꙑмь, сѹровѣмъ, сѹровѣмьсѹровꙑѧ, сѹровꙑꙗ, сѹровꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сѹровꙑм, сѹровꙑмсѹровꙑхъ, сѹровꙑхъ, сѹровꙑхь, сѹровꙑхьсѹроваꙗ, сѹроваа, сѹроваѣсѹровѹю, сѹровоюсѹровꙑма, сѹровꙑмасѹрово, сѹровое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сѹроваго, сѹроваего, сѹровааго, сѹроваго, сѹрового, сѹровога, сѹровгосѹровѹмѹ, сѹровѹемѹ, сѹровѹѹмѹ, сѹровѹмѹ, сѹровоомѹ, сѹровомѹ, сѹровоѹмѹ, сѹровмѹсѹрово, сѹровоесѹроваго, сѹроваего, сѹровааго, сѹроваго, сѹрового, сѹровога, сѹровгосѹровꙑмь, сѹровꙑмь, сѹровꙑмъ, сѹровꙑмъсѹровѣмь, сѹровѣемь, сѹровѣѣмь, сѹровѣамь, сѹровѣмь, сѹровѣмъ, сѹровѣемъ, сѹровѣѣмъ, сѹровѣамъ, сѹровѣмъ, сѹровомь, сѹровомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сѹрово, сѹровоесѹроваꙗ, сѹроваа, сѹроваѣ, сѹроваѧсѹровꙑхъ, сѹровꙑхъ, сѹровꙑхь, сѹровꙑхь, сѹровѣхъ, сѹровѣхьсѹровꙑмъ, сѹровꙑмъ, сѹровꙑмь, сѹровꙑмь, сѹровѣмъ, сѹровѣмьсѹроваꙗ, сѹроваа, сѹроваѣ, сѹроваѧсѹровꙑм, сѹровꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сѹровꙑхъ, сѹровꙑхъ, сѹровꙑхь, сѹровꙑхьсѹровѣсѹровѹю, сѹровоюсѹровꙑма, сѹровꙑмасѹроваꙗ, сѹроваа, сѹроваѣ, сѹроваѧсѹровꙑѧ, сѹровꙑꙗ, сѹровѫѭ, сѹровꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сѹровѣ, сѹровосѹровѫѭ, сѹровѹю, сѹровоѭ, сѹровоюсѹровѫѭ, сѹровоѫ, сѹровоѧ, сѹровоюсѹровѣсѹровꙑѧ, сѹровꙑꙗ, сѹровꙑесѹровꙑхъ, сѹровꙑхъ, сѹровѣхъ, сѹровꙑхь, сѹровꙑхь, сѹровѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сѹровꙑмъ, сѹровꙑмъ, сѹровѣмъ, сѹровꙑмь, сѹровꙑмь, сѹровѣмьсѹровꙑѧ, сѹровꙑꙗ, сѹровꙑесѹровꙑм, сѹровꙑмсѹровꙑхъ, сѹровꙑхъ, сѹровꙑхь, сѹровꙑхьсѹровѣсѹровѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сѹровꙑма, сѹровꙑмасѹровѣ, сѹровѣшсѹровѣшасѹровѣшѹ, сѹровѣшюсѹровѣсѹровѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
сѹровѣшемь, сѹровѣшемъсѹровѣшсѹровѣсѹровѣше, сѹровѣшсѹровѣшь, сѹровѣшъсѹровѣшемъ, сѹровѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
сѹровѣшѧсѹровѣшсѹровѣшхъ, сѹровѣшхьсѹровѣшасѹровѣшѹ, сѹровѣшюсѹровѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
сѹровѣе, сѹровѣ, сѹровѣшесѹровѣшасѹровѣшѹ, сѹровѣшюсѹровѣе, сѹровѣ, сѹровѣшесѹровѣшасѹровѣшемь, сѹровѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
сѹровѣшсѹровѣе, сѹровѣсѹровѣша, сѹровѣшсѹровѣшь, сѹровѣшъсѹровѣшемъ, сѹровѣшемьсѹровѣша, сѹровѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
сѹровѣшсѹровѣшхъ, сѹровѣшхьсѹровѣшсѹровѣшѹ, сѹровѣшюсѹровѣшемасѹровѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
сѹровѣшѧ, сѹровѣшѫ, сѹровѣшесѹровѣшсѹровѣшѫ, сѹровѣшѧ, сѹровѣшѹсѹровѣшеѭ, сѹровѣшеѫ, сѹровѣшеѧ, сѹровѣшеюсѹровѣшсѹровѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
сѹровѣшѧ, сѹровѣшѫ, сѹровѣшесѹровѣшь, сѹровѣшъсѹровѣшамъ, сѹровѣшамьсѹровѣшѧ, сѹровѣше, сѹровѣшѫсѹровѣшамсѹровѣшахъ, сѹровѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
сѹровѣшсѹровѣшѹ, сѹровѣшюсѹровѣшамасѹровѣ, сѹровѣшсѹровѣшаго, сѹровѣшаего, сѹровѣшааго, сѹровѣшагосѹровѣшѹмѹ, сѹровѣшѹемѹ, сѹровѣшѹѹмѹ, сѹровѣшѹмѹ, сѹровѣшюмѹ, сѹровѣшюемѹ, сѹровѣшюѹмѹ, сѹровѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
сѹровѣсѹровѣшаго, сѹровѣшаего, сѹровѣшааго, сѹровѣшагосѹровѣшмь, сѹровѣшмь, сѹровѣшмъ, сѹровѣшмъсѹровѣшмь, сѹровѣшмь, сѹровѣшмъ, сѹровѣшмъсѹровѣсѹровѣше, сѹровѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
сѹровѣшхъ, сѹровѣшхъ, сѹровѣшхь, сѹровѣшхьсѹровѣшмъ, сѹровѣшмъ, сѹровѣшмьсѹровѣшѧѧ, сѹровѣшее, сѹровѣшѫѫсѹровѣшм, сѹровѣшмсѹровѣшхъ, сѹровѣшхъ, сѹровѣшхьсѹровѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
сѹровѣшѹю, сѹровѣшююсѹровѣшма, сѹровѣшмасѹровѣе, сѹровѣ, сѹровѣшее, сѹровѣшесѹровѣшаго, сѹровѣшаего, сѹровѣшааго, сѹровѣшагосѹровѣшѹмѹ, сѹровѣшѹемѹ, сѹровѣшѹѹмѹ, сѹровѣшѹмѹ, сѹровѣшюмѹ, сѹровѣшюемѹ, сѹровѣшюѹмѹ, сѹровѣшюмѹсѹровѣе, сѹровѣ, сѹровѣшее, сѹровѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
сѹровѣшаго, сѹровѣшаего, сѹровѣшааго, сѹровѣшагосѹровѣшмь, сѹровѣшмь, сѹровѣшмъ, сѹровѣшмъсѹровѣшмь, сѹровѣшмь, сѹровѣшмъ, сѹровѣшмъсѹровѣе, сѹровѣ, сѹровѣшее, сѹровѣшесѹровѣшаꙗ, сѹровѣшаѣ, сѹровѣшаѧсѹровѣшхъ, сѹровѣшхъ, сѹровѣшхь, сѹровѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
сѹровѣшмъ, сѹровѣшмъ, сѹровѣшмьсѹровѣшаꙗ, сѹровѣшаѣ, сѹровѣшаѧсѹровѣшм, сѹровѣшмсѹровѣшхъ, сѹровѣшхъ, сѹровѣшхьсѹровѣшсѹровѣшѹю, сѹровѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
сѹровѣшма, сѹровѣшмасѹровѣшꙗ, сѹровѣшѣ, сѹровѣшаꙗсѹровѣшѧѧ, сѹровѣшѧѩ, сѹровѣшѫѫ, сѹровѣшаѧ, сѹровѣшее, сѹровѣшеѥсѹровѣшсѹровѣшѫѫ, сѹровѣшѫѭ, сѹровѣшѧѧ, сѹровѣшѧѩ, сѹровѣшююсѹровѣшѫѫ, сѹровѣшѫѭ, сѹровѣшѧѧ, сѹровѣшѧѩ, сѹровѣшюю, сѹровѣшеѭ, сѹровѣшеѫ, сѹровѣшеѧ, сѹровѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
сѹровѣшсѹровѣшꙗ, сѹровѣшѣсѹровѣшѧѧ, сѹровѣшѧѩ, сѹровѣшѫѫ, сѹровѣшаѧ, сѹровѣшее, сѹровѣшеѥсѹровѣшхъ, сѹровѣшхъ, сѹровѣшхь, сѹровѣшхьсѹровѣшмъ, сѹровѣшмъ, сѹровѣшмь, сѹровѣшмьсѹровѣшѧѧ, сѹровѣшѧѩ, сѹровѣшѫѫ, сѹровѣшаѧ, сѹровѣшее, сѹровѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
сѹровѣшм, сѹровѣшмсѹровѣшхъ, сѹровѣшхъ, сѹровѣшхь, сѹровѣшхьсѹровѣшсѹровѣшѹю, сѹровѣшююсѹровѣшма, сѹровѣшма
сѹровъ -ꙑ прил Суров, жесток, груб [прен.] се слꙑшавъша лютаꙗ та.  сѹроваꙗ  неловѣка. падоста на ꙁем не сътръпѣвъша н вда того н гласа С 211.1 сѹровꙑѩ жлꙑ βούνευρα Бич от волски жили тъгда анупатъ раꙁгнѣвавъ сꙙ повелѣ  сьвлѣшт.  на дьстѣ протѧгъше бт  жлам сѹровамі С 100.30 антоннъ глагола. съвлъкъше  сѹровам жлам бꙗте  по рѣвѹ С 156.16 Изч С Нвб суров ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА