Исторически речник
сѹгѹбь 
сѹгѹбь прил нескл Двояк, двойнствен, явяващ се в две измерения, в два различни образа просшꙙ благодѣт отъ н҄его сь небесе.  сѹгѹбь ꙁа дꙿно вьꙁꙙшꙙ С 55.3  съ агꙿг҄елꙑ веселꙙтъ сꙙ. кѹпл҄ѫ сътворшꙙ съ небесскꙑм дѣлꙑ.  сѹгѹбь пробрѣтошꙙ С 55.10  наанъ рее. мьнѣ порѫ бъ. сѹгѹбь даудовъ пѫть С 361.3—4 сѹгѹбь дьнесь пршьств господьн҄е. сѹгѹбь съмотрен. сѹгѹбь ловѣколюб. сѹгѹбь сьнт. въкѹпѣ же сьмѣрен С 449.1, 2, 2, 3 Изч С Гр διττός διπλοῦς сѹгобь Вж. при сѹгѹбъ Нвб