Исторически речник
стѹдъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
стѹдъ, стѹдьстѹдастѹдѹ, стѹдовстѹдъ, стѹдьстѹдастѹдомь, стѹдомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
стѹдѣстѹдестѹд, стѹдовестѹдъ, стѹдь, стѹдовъ, стѹдовьстѹдомъ, стѹдомь, стѹдовомъ, стѹдовомьстѹдꙑ, стѹдовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
стѹдꙑ, стѹдовꙑ, стѹдъмстѹдѣхъ, стѹдѣхь, стѹдохъ, стѹдохь, стѹдовохъ, стѹдовохьстѹдастѹдѹстѹдома
стѹдъ м Срам, безсрамие, безчестие, позор да облѣгѫтъ сѩ въ стѹдъ ї въ срамъ СП 34.26 да прмѫтъ абъе стѹдъ своі СП 39.16 въсъ денъ срамъ моі прѣдъ мнѫѭ естъ. ї стѹдъ ліца моего крꙑ мѩ СП 43.16 понеже не прѣста ꙇюда. отъ того стѹда. ні юдѣі отъ того беꙁѹмьѣ. себе прѣдастъ К 5а 24 прпаде къ старьцѹ съ стѹдомъ. проштенꙗ просꙙ прѧт С 291.19 Образно. врагꙑ его облѣкѫ въ стѹдъ СП 131.18 ї облѣкѫтъ сѩ облꙑгаѭште мѩ въ срамъ. ї одеждѫтъ сѩ ѣко одеждеѭ стѹдомь своїмь СП 108.29 Срам, неудобство. ꙇ пршедъ ꙁъвавꙑ тѧ  оного реетъ т. даждъ семѹ мѣсто.  тогда наьнеш съ стѹдомъ послѣдьнее мѣсто дръжат М Лк 14.9 З А СК Безсрамие, нахалство. она же свомъ стѹдомъ трьпꙙшт.  хотꙙшт го ѹловт С 516.17 Прен.Срамни части. не то л лстве смоквно вьꙁьмъ. сво стѹдъ покрꙑвааше С 348.2 беꙁ стѹда a) ἀναιδής Гордо, достойно бѫдеш ѧдо свѣтѹ  дьн. тѣм бо пѫтьм бестѹда вьндеш въ породѫ СЕ 70b 21 b) Безсрамно нъ обае ꙁълъ любопьрва бꙑватъ  бе стѹда С 443.16 прѣбꙑвааше бе стѹда тлъкѫшт С 515.11 покровще стѹда τὸ τῆς αἰσχύνης κάλυμμα Препаска на слабините  дастъ т богатьство. отънꙙ т стѹда покровшта.  дастъ т акꙑ снѣгъ С 348.7 стѹдъ мѣт ἀναισχυντέω Действам безсрамно ꙗко не же прѣтрѣбвъ ѹмъ мѣѭтъ. т любв сѫтъ пьрѣмь.  хотꙙтъ стѹдъ мѣт. тѣмь сꙙ танꙑ податъ даръ С 338.9 М З А СК СП СЕ К С Гр αἰσχύνη ἀναισχυντία ἀναίδεια Нвб студ остар ВА Срв стид остар ОА АР