Исторически речник
строт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стротстроѭ, строѧ, строѫ, строюстрошстротъ, строть, стротстромъ, стромь, стром, стромостроте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
строѧтъ, строѧть, строѧтстровѣстротастротестростро
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стромъ, стромь, стромстротестровѣстротастрохъ, строхь, строхстро
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стрострохомъ, строхомь, строхом, строхмꙑстростестрошѧ, строшѫ, строша, строше, строхѫстроховѣстроста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стростестроꙗахъ, строꙗхъ, строѧахъ, строꙗахь, строꙗхь, строѧахь, строꙗах, строꙗх, строѧахстроꙗаше, строꙗше, строѧашестроꙗаше, строꙗше, строѧашестроꙗахомъ, строꙗхомъ, строѧахомъ, строꙗахомь, строꙗхомь, строѧахомь, строꙗахом, строꙗхом, строѧахомстроꙗашете, строꙗшете, строꙗасте, строꙗсте, строѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
строꙗахѫ, строꙗхѫ, строꙗахѹ, строꙗхѹ, строѧахѹстроꙗаховѣ, строꙗховѣ, строѧаховѣстроꙗашета, строꙗшета, строꙗаста, строꙗста, строѧастастроꙗашете, строꙗшете, строꙗасте, строꙗсте, строѧасте
строт -строѭ -строш несв 1. Строя, създавам [за Бога, създател на Вселената] ꙇ твомь промꙑшленемь. строш весь мръ СЕ 3b 24—25 гі бже нашъ ... вꙿсѣмъ строѩ СЕ 16b 16 бже слънꙑ. ꙇ млоствꙑ. строѩ вꙿсѣ на спене родѹ нашемѹ СЕ 25а 21 2. Строя, управлявам, ръководя сълѹ сꙙ мѫжѹ сестрꙑ го марѧ. паснкѹ нарцамѹ. строт рамѣньскѫ власть С 281.22 3. Осигурявам, обезпечавам настоѩщаа потрѣбъномь. съматрѣѩ. ꙇ бѫдѫщаа ѹдобь строѩ СЕ 64а 21  рьцѣта ѹенкомъ ꙗко ѹꙁьрте  въ галле.  нѣмъ благовѣстт стротъ. же ма пае творѣше вѣроват С 445. 22 нъ акꙑ богатъ сꙑ млостьм. прходꙙштхъ покаан строѧ.  схъ грѣхъ праштаѧ С 394.5 4. Прич. сег. деят. като същ. строѩще м мн οἱ οἰκοδομοῦντες Тези, които се грижат; ръководещите же отъ дѣства сотонна. наꙙ отъштштат  съмѫштат семѹ върѫенѫѭ црькъве. строѧштмъ обо (!) ѭ не дадꙑ лѣпааго творт промꙑшлꙗꙗ.  строꙗ цръкъвънꙑхъ потрѣбъ С 281.25 5. Приготвям, поправям, кърпя вдѣ на в҃ брата ... въ кораб съ ꙁеведеомъ оцьмъ ма. строѧща мрѣж ма СК Мт 4.21 6. Приготвям се за нещо, въоръжавам акꙑ саѹлъ даудомъ помагаѧ. а тобоѭ поспѣшамъ. пае сꙙ на ꙁавсть строꙗꙗше С 389.18 Въоръжавам, повдигам бойния дух. тъ нꙑ стротъ  крѣптъ въ рат ꙗкоже  отцꙙ нашꙙ С 27.8—9 домъ строт οἰκοδομέω Стопанисвам, водя домакинство, домоуправител съм въꙁдаждь отъвѣтъ о прставлен домовьнѣемь. не въꙁможеш бо къ томѹ домѹ строт М Лк 16.2 З М З СК СЕ С Гр οἰκονομέω διοικέω κυβερνάω διέπω παρασκευάζω προσδέχομαι καταρτίζω καϑοπλίζω ὁπλίζω Нвб строя [се] ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Строилица МИ Строилище МИ Строилци МИ ЙЗах,Кюст.кр