Исторически речник
стрщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стрщстргѫ, стргѹстржешстржетъ, стржеть, стржетстржемъ, стржемь, стржем, стржемостржете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стргѫтъ, стргѹтъ, стргѫть, стргѹть, стргѫт, стргѹтстржевѣстржетастржетестрꙃ, стрꙁстрꙃ, стрꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стрꙃѣмъ, стрꙁѣмъ, стрꙃѣмь, стрꙁѣмь, стрꙃѣм, стрꙁѣмстрꙃѣте, стрꙁѣтестрꙃѣвѣ, стрꙁѣвѣстрꙃѣта, стрꙁѣта*стргъ, *стргохъ*стрже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*стрже*стргомъ, *стргохомъ*стржете, *стргосте*стргѫ, *стргошѧ*стрговѣ, *стргоховѣ*стржета, *стргоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*стржете, *стргостестржаахъ, стржахъ, стржаахь, стржахь, стржаах, стржахстржааше, стржашестржааше, стржашестржаахомъ, стржахомъ, стржаахомь, стржахомь, стржаахом, стржахомстржаашете, стржашете, стржаасте, стржасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стржаахѫ, стржахѫ, стржаахѹ, стржахѹстржааховѣ, стржаховѣстржаашета, стржашета, стржааста, стржастастржаашете, стржашете, стржаасте, стржасте
стрщ -стргѫ -стржеш несв 1. Стрижа, остригвам [животно] ѡ ждове овьцꙙ не стрꙁѣте. аште л стржете. поштꙙдте овьцꙙ С 437.4, 5 2. Прич. сег. деят. като същ. стргѫще м мн οἱ κείροντες Стрижещите, стригачите  акꙑ агньць бе ꙁълоб. прѣдъ стргѫштмъ го беꙁ гласа. тъ не отврьꙁетъ ѹстъ свохъ С 434. 26 Срв. С481.7 3. Подстригвам, отрязвам косите на някого [при приемане на монашество]  стржетъ  глѧ сце. братръ нашъ сь мⷬ҇ѧ. стржетъ власꙑ главꙑ своеѩ. въ мѧ оца  сна  стааго дха СЕ 96b 6—7, 8 4. Прич. сег. деят. като същ. стргꙑ сѧ м ед Подстригващият се, посвещаващият се [при приемане на монашество]  глеⷮ҇ поⷫ҇ къ стргѫщюмѹ сѧ СЕ 87а 23 ѿ҇вѣⷮ҇. стргѫщааго сѧ. аꙁъ самъ своеѭ волеѭ СЕ 96а 13 стрщ сѧ Изч СЕ С Гр κείρω κουρεύω Нвб стрижа, стрига диал ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ЕА ДА Срв Стриганов ФИ Стригачев ФИ СтИл,РЛФИ