Исторически речник
страдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
страдатстраждѫ, страждѹстраждешстраждетъ, страждеть, страждетстраждемъ, страждемь, страждем, страждемостраждете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
страждѫтъ, страждѹтъ, страждѫть, страждѹть, страждѫт, страждѹтстраждаевѣстраждаетастраждаетестраждстражд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
страждмъ, страждѣмъ, страждамъ, страждмь, страждѣмь, страждамь, страждм, страждѣм, страждамстраждте, страждѣте, страждатестраждвѣ, страждѣвѣ, страждавѣстраждта, страждѣта, страждатастрадахъ, страдахь, страдахстрада
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
страдастрадахомъ, страдахомь, страдахом, страдахмꙑстрадастестрадашѧ, страдашѫ, страдаша, страдаше, страдахѫстрадаховѣстрадаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
страдастестрадаахъ, страдахъ, страдаахь, страдахь, страдаах, страдахстрадааше, страдашестрадааше, страдашестрадаахомъ, страдахомъ, страдаахомь, страдахомь, страдаахом, страдахомстрадаашете, страдашете, страдаасте, страдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
страдаахѫ, страдахѫ, страдаахѹ, страдахѹстрадааховѣ, страдаховѣстрадаашета, страдашета, страдааста, страдастастрадаашете, страдашете, страдаасте, страдасте
страдат -страждѫ -страждеш несв 1. Страдам, измъчвам се, мъча се, изнемогвам тако  снъ лвскꙑ матъ страдат отъ нхъ М Мт 17.12 ѣко страждѫ въ пламен семь М Лк 16.24 З А СК ꙁвол страдат съ [...]ъм бжї нежел врѣ[..]нъно мѣт. грѣх(а) сластъ Е 7б 9 ѡ раꙁбоініе. не юеш лꙇ ъто страждеші К 11а 28 дѣахѫ же добр мѫенц. вь сурьскѫ ꙁемьѭ. лшен страждѫште.  вь темнцѫ пѹштам С 58.4—5 вѣсте бо брат како плѣньнц страждѫтъ С 58.6— 7 жвъ гь бъ мо їс хс. гоже рад аꙁъ се страждѫ С 151.29 нъ прѣбꙑ тръпꙙ акꙑ номѹ а не самомѹ страждѫштѹ С 153.6 ꙁьл бо сѫште  ꙁьлѣ страждѫште. не могошꙙ  страст своѧ не ѹт С 333.21—22 кто ѹбо тъ многоболѣꙁньнꙑ.  многотрѹдънꙑ.  отъ вьсѣхъ мештемъ. да како  по правьдѣ же страждетъ С 436.14—15 2. Лишавам се, страдам от липсата на някого  мьнѣ бѫдетъ страдат подрѹжꙗ  волꙙ своѧ. а твоѭ шѭ брадвѭ отъсѣкнетъ С 237.1 сь бо їѡсфъ братꙗ ьстъномъ бракомꙿ женвъ сꙙ прѣжде.  родвъ сꙑнꙑ страда подрѹжꙗ.  жвѣаше въ стотѣ С 246.15—16 3. Работя тежка работа, страдам от изнурителен труд а не самомѹ страдат трѹда прношеньꙗ водѣ С 551.26 4. Прич. сег. деят. като същ. страждѧ, страждѫще м ед мн οἱ ἐνοχλούμενοι, οἱ κάμνοντες Този, който търпи страдания, страдащият; тези, които търпят страдания, страдащите  страждѫште отъ дхъ нестъ. ꙇсцѣлѣахѫ сѧ М Лк 6.18 З А СК црю цѣлтелю страждѭщмъ схе. тебе трепещѭтъ бѣс СЕ 26 b 14-15 вꙇдѣ лі колкъ прібꙑтъкъ. ѣві страждѫштімъ ꙁьлѣ К З b 14  тꙑѧ вълож въ ѹш страждѫштаго.  аб сътвор прослꙑшат глѹхѹѹмѹ С 552.28-29 5. Прич. мин. деят. като същ. страдавꙑ м ед ὁ ἀποϑανών За Христос — този, който е страдал, който е приел насилствена смърт въ стнѫ л страдавъш вьскрꙿсьш тъ же  пршълъ. ꙿто ѹбо к н҄емѹ днꙑ благꙑ днꙑ ловѣколюбьць С 502.26 М З А СК Е СЕ К С Р Гр πάσχω βασανίζομαι συγκακουχέομαι ἀποβάλλομαι κακουχέομαι στερέομαι συνέχομαι ἄϑλιος καταπονέομαι Нвб страдам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл ЕА страдая остар АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА