Исторически речник
стоꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стоꙗтстоѭ, стоѧ, стоѫ, стоюстошстотъ, стоть, стотстомъ, стомь, стом, стомостоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стоѧтъ, стоѧть, стоѧтстовѣстотастотестосто
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стомъ, стомь, стомстотестовѣстотастоꙗхъ, стоꙗхь, стоꙗхстоꙗ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стоꙗстоꙗхомъ, стоꙗхомь, стоꙗхом, стоꙗхмꙑстоꙗстестоꙗшѧ, стоꙗшѫ, стоꙗша, стоꙗше, стоꙗхѫстоꙗховѣстоꙗста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стоꙗстестоꙗахъ, стоѣахъ, стоꙗхъ, стоѣхъ, стоахъ, стоѧхъ, стоꙗахь, стоѣахь, стоꙗхь, стоѣхь, стоахь, стоѧь, стоꙗах, стоѣах, стоꙗх, стоѣх, стоах, стоѧхстоꙗаше, стоѣаше, стоꙗше, стоѣше, стоаше, стоѧшестоꙗаше, стоѣаше, стоꙗше, стоѣше, стоаше, стоѧшестоꙗахомъ, стоѣахомъ, стоꙗхомъ, стоѣхомъ, стоахомъ, стоѧхомъ, стоꙗахомь, стоѣахомь, стоꙗхомь, стоѣхомь, стоахомь, стоѧхомь, стоꙗахом, стоѣахом, стоꙗхом, стоѣхом, стоахом, стоѧхомстоꙗашете, стоѣашете, стоꙗшете, стоѣшете, стоашете, стоꙗасте, стоѣасте, стоꙗсте, стоѣсте, стоасте, стоѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стоꙗахѫ, стоѣахѫ, стоꙗхѫ, стоѣхѫ, стоахѫ, стоѧхѫстоꙗаховѣ, стоѣаховѣ, стоꙗховѣ, стоѣховѣ, стоаховѣ, стоѧховѣстоꙗашета, стоѣашета, стоꙗшета, стоѣшета, стоашета, стоꙗаста, стоѣаста, стоꙗста, стоѣста, стоаста, стоѧстастоꙗашете, стоѣашете, стоꙗшете, стоѣшете, стоашете, стоꙗасте, стоѣасте, стоꙗсте, стоѣсте, стоасте, стоѧсте
стоꙗт -стоѭ -стош несв 1. Стоя, стоя прав, застанал съм ѣко любѧтъ на сонъмштхъ  въ стъгнахъ  на распѫтхъ стоѩште молт сѧ М Мт 6.5 З А СК се мат  братрьѣ его стоѣхѫ вьнѣ. ꙇскѫште глт емѹ М Мт 12.46 З.Срв. Мт 12.47 М, З;Лк 8.20 З А СК стоѣше с.  ꙁъвааше глѧ М Йо 7.37 З А СК деже стоѩтъ пѣвꙿц СЕ 101а 8 дмос же стоꙗаше дръжꙙ кѹмрь жрътвънꙑ С 138.24 стоꙗше  молтвѫ творѣаше къ богѹ С 206.10 Спирам, стоя на място. пото то бѣгате. не боте сꙙ стоте.  нꙑнꙗ ѹꙁьрте ꙗко слоѭ божѭ ꙁмърѫтъ С 229.22 Заставам, бдя, наблюдавам. кꙑмъ л поѹштенмъ. стоꙗт хотѣахѫ ꙁа мрьтвьца. кога отъданꙗ аѭште отъ н҄его С 441.19 Постоянствам.  съ вьсѣмъ говѣнмъ стоѧ вь пѣт по глаголанѹѹмѹ въ ѱалмѣхъ С 285.12 Издържам, изтърпявам. да нкътоже васъ отълѫтъ отъ любьве хрстосовꙑ. тврьдѣ стоте С 236.15 владꙑка нашъ нѣстъ ꙗкоже стоꙗт мѹ. нъ ꙁдъхнѫт  ѹмрѣт С 149.27 2. Стоя, намирам се, съм аꙁъ крщаѭ въ водѣ по срѣдѣ же васъ стотъ. егоже вꙑ не вѣсте М Йо 1.26 З А стоѣхѫ же пр крстѣ свѣ мат его  сестра матере его М Йо 19.25 З А СК Б съсѫдъ же стоѣаше плънъ оцꙿта М Йо 19.29 З А вꙑ есте свѣтъ мрѹ. не можетъ градъ ѹкрꙑт сѧ. вр..хѹ горꙑ стоѩ З Мт 5.14А твръдое (ос)нованїе бже. стотъ. м(ꙑ пе)атъ съ Е 2а 10 стоѩште бѣахѫ ногъї нашѩ въ дворѣхъ твоїхъ їлмъ СП 121.2 поклонмъ сѩ на мѣстѣ. їдеже стоѣсте ноѕѣ его СП 131.7 ꙇ юда стоѣше съ нім К 5а 10 ждеше стоꙗше капште аполоново С 220.21 ꙗкоже  мѣстѹ вьстрꙙст сꙙ на н҄емже стоꙗше С 520.5 3. Прич. сег. деят. като същ. стоѩще[] м мн οἱ ἑστηκότες, οἱ παρεστῶτες [вар. οἱ παρεστηκότες] Стоящите, изправените, намиращите се хора едн же отъ стоѩщхъ тѹ слꙑшавъше глаахѫ. ѣко лѭ ꙁоветъ М Мт 27.47 З, А, СК. Срв.Мк 15.35 М З на хлѣвнахъ же стоѧшт. вдꙙште го ѹстръмьн къ юньцѹ. млѹѭште правьднааго. ставьꙗхѫ  гласꙑ. ѹклонт сꙙ гнѣва  въꙁвѣшеньꙗ юньа С 566.7 вънѣ стоꙗт За християнин, на когото е наложено църковно наказание [епитимия] — стоя вън от църквата по време на литургията аще которааго цркꙑ отълѫаетъ въ мало врѣмѧ. вьнѣ стоѣт СЕ 69а 7 вьсѭ нощь стоꙗт a) διανυκτερεύω Стоя цяла нощ някъде, прекарвам цяла нощ, пренощувам тъгда ѹбо прісѫжден бꙑшꙙ на ꙗснѣ вьсѫ ношть стоꙗт. гда вѣтръ лютъ сѣверъ бѣгаше не прѣстаѧ С 90.1—2 b) Моля се цяла нощ стоѣвꙑ вꙿсѭ нощь СЕ 48b 4—5 о деснѫѭ стоѩще οἱ ἐκ δεξιῶν Стоящите вдясно — название, употребявано в християнството за праведниците глагол҄етъ къ о деснѫѭ стоѧштм. грꙙдѣте благословьн отьца мого С 123.17 окрьсть стоꙗт περιίσταμαι, ἵσταμαι κύκλῳ, περιίσταμαι κυκλόϑεν Стоя наоколо, в близост съм до някого или нещо, намирам се до някого или нещо нъ народа рад стоѩштааго окръсть рѣхъ М Йо 11.42 З А СК  шестокрлатаа серафмь. ѡкръсть стоѩща. ꙇ летѧща СЕ 4а 18— 19 то пото о н҄хъже вѣс тѫжш. нъ окрьсть стоѧштааго сего дѣлꙿма народа рѣхъ С 309.15 Срв. С309. 22—23 вдꙙште новꙑ съборъ. цръквънъѩ дѣт окрьсть стоѧштꙙ С 384. 26 нъ вждѫ рее того агг҄елꙑ окрьсть стоѧштꙙ вждѫ сльньце бѣжꙙште С 437.26 просто стоѩ Стоейки изправено блаженꙑ кодратъ да не вдѣнъ м бѫдетъ. тако просто стоѧ С 107.4 прѣд стоꙗт προΐσταμαι Предстоя, предхождам нѣс л же прорцамо слꙑшалъ. то же прѣд стоѧште вдш С 337.10 раꙁьно стоꙗт διίσταμαι Заставам, стоя отделно, отделям се ѡ гласа сло. раꙁно стоѧштꙙѧ ѹдꙑ. въ дно събъравъш.  простъ поставьш.  не бꙑвъшааго въ бꙑт прведъш С 317.10 стоꙗт протвѫ крѣпѧ сѧ ἵσταμαι ἀνταγωνιζόμενος Боря се, устоявам, противопоставям се твърдо непобѣдн сѫште о къꙁнехъ. вона твого сотонꙑ. стомъ протвѫ крѣпꙙште сꙙ С 100.3—4 стоꙗт прѣдъ παρίσταμαι Стоя пред вѣдꙑ ꙗко прѣдъ цѣсаремь стош С 1.14 М З А СК Б Е СП СЕ К С Р Гр ἵσταμαι παρίσταμαι κάϑημαι κεῖμαι πάρειμι [παρεῖναι] καϑίσταμαι стоѣт Нвб стоя ОА ВА АК НТ Дюв НГер БТР АР ДА