Исторически речник
стлъпъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
стлъпъ, стлъпьстлъпастлъпѹ, стлъповстлъпъ, стлъпьстлъпастлъпомь, стлъпомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
стлъпѣстлъпестлъп, стлъповестлъпъ, стлъпь, стлъповъ, стлъповьстлъпомъ, стлъпомь, стлъповомъ, стлъповомьстлъпꙑ, стлъповꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
стлъпꙑ, стлъповꙑ, стлъпъмстлъпѣхъ, стлъпѣхь, стлъпохъ, стлъпохь, стлъповохъ, стлъповохьстлъпастлъпѹстлъпома
стлъпъ м 1. Стълб, подпора, колона растаѣ сѩ ꙁемлѣ і вьсі жівѫштеі на неі. аꙁъ ѹтвръдіхъ стлъпꙑ еѩ СП 74.4 пршъдъше же на то мѣсто. деже нꙑнꙗ крьстьꙗн стлъпъ поставшꙙ С 537.21 ѫтръ же бꙑвъ ꙁвѣрь.  ногама прѣд н҄ма опъръ сꙙ о стлъпъ С 558.28 Образно. въ стлъпѣ облаьнѣ глаше къ німъ СП 98.7 Прен.Опора, подкрепа. стлъпъ крѣпост отъ ліца вражьѣ СП 60.4 тръпѣню слъпъ [!] б(ъⷭ҇і) ѹподоб(л)ъ сѧ оцемъ прѣподобне. ѡвѹ въ страстехъ Е 23а 8 2. Кула, крепост ꙇ скопа вь немь толо. ꙇ соꙁъда въ немъ стлъпъ М Мт 21.33 ЗI, А, Б. Срв. Мк 12.1 М З л он осмь на десѧте на нѧже паде стлъпъ слѹамъскъ. ꙇ поб ѩ М Лк 13.4 З къто бо отъ васъ хотѧ стлъпъ соꙁъдат М Лк 14.28 З обдѣте сона  обьмѣте і. повѣдте въ стлъпѣхъ его СП 47.13 Кула, стълб — езическо оброчище. ѹдръжавъшмь  сполꙑ. неьствовавъшѧѩ. погѹбльшемъ ѩ. ꙇ стлъпомь неьствꙑхъ потрѧсъшемъ СЕ 52b 4 Кула, стълб с площадка за отшелничество. вь н҄емже бѣ мѫжъ нѣкꙑ агг҄ельско жт мꙑ.  подобьно нравомъ жт. прѣмѫдрааго сумеѡна пріобрѣтъ. на стлъпѣ бо бѣаше стоѧ С 557.23 правьдънꙑ же съ стлъпа хотѣаше сьлѣст С 558.3 ѡ ое ꙗвьно м бꙑ. ꙗко нападен нѣко отъ роꙁбонкъ пострадавъ. хоштеш съ стлъпа сьлѣст С 558.10 Кула, наблюдателница, стражница. лкъ бѣ домовтъ. ꙇже насад вноградъ ... ꙇ соꙁъда въ немъ стлъпъ М Мт 21.33А, Б 3. Възпоминателен стълб, надгробен паметник ѹ гроба го вѣрꙿн стлъпъ поставшꙙ велкъ С 539.11 М З А Б Е СП СЕ С Гр στῦλος πύργος слъпъ стлъпь Нвб стлъп остар диал