Исторически речник
стаꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стаꙗтстаѭ, стаѫ, стаѧ, стаюсташ, стаеш, стаашстатъ, стаетъ, стаатъ, стать, стаеть, стаать, стат, стает, стаатстамъ, стаемъ, стаамъ, стамь, стаемь, стаамь, стам, стаем, стаам, стамо, стаемо, стаамостате, стаете, стаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стаѭтъ, стаѫтъ, стаѧтъ, стаютъ, стаѭть, стаѫть, стаѧть, стають, стаѭт, стаѫт, стаѧт, стаютставѣ, стаевѣ, стаавѣстата, стаета, стаатастате, стаете, стаатестаста
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стамъ, стамь, стамстатеставѣстатастаꙗхъ, стаахъ, стаѣхъ, стаꙗхь, стаахь, стаѣхь, стаѧхъ, стаѧхь, стаѧхстаꙗ, стаа, стаѣ, стаѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стаꙗ, стаа, стаѣ, стаѧстаꙗхомъ, стаахомъ, стаѣхомъ, стаꙗхомь, стаахомь, стаѣхомь, стаꙗхом, стаахом, стаѣхом, стаꙗхмꙑ, стаахмꙑ, стаѣхмꙑ, стаѧхомъ, стаѧхомь, стаѧхомстаꙗсте, стаасте, стаѣсте, стаѧстестаꙗшѧ, стаашѧ, стаѣшѧ, стаꙗшѫ, стаашѫ, стаѣшѫ, стаꙗша, стааша, стаѣша, стаꙗше, стааше, стаѣше, стаꙗхѫ, стаахѫ, стаѣхѫ, стаѧшастаꙗховѣ, стааховѣ, стаѣховѣ, стаѧховѣстаꙗста, стааста, стаѣста, стаѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стаꙗсте, стаасте, стаѣсте, стаѧстестаꙗахъ, стаахъ, стаꙗахь, стаахь, стаꙗах, стаах, стаѧхъ, стаѧхь, стаѧхстаꙗаше, стааше, стаѧшестаꙗаше, стааше, стаѧшестаꙗахомъ, стаахомъ, стаꙗахомь, стаахомь, стаꙗахом, стаахом, стаѧхомъ, стаѧхомь, стаѧхомстаꙗашете, стаашете, стаꙗасте, стаасте, стаѧшете, стаѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стаꙗахѫ, стаахѫ, стаꙗахѹ, стаахѹ, стаѧхѹстаꙗаховѣ, стааховѣ, стаѧховѣстаꙗашета, стаашета, стаꙗаста, стааста, стаѧшета, стаѧстастаꙗашете, стаашете, стаꙗасте, стаасте, стаѧшете, стаѧсте
стаꙗт -стаѭ -сташ несв Стоя, оставам някъде, намирам се ѹкор  беꙁъьствова ѭ. кон҄емъ граждъ сътворвъ ѭ. а олтарь свомѹ кон҄ѹ отълѫ стаꙗт С 215.2—3 Изч С Нвб Срв стаям диал НГер ЕА