Исторически речник
стат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
статстанѫ, станѹстанешстанетъ, станеть, станетстанемъ, станемь, станем, станемостанете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
станѫтъ, станѹтъ, станѫть, станѹть, станѫт, станѹтстаневѣстанетастанетестанстан
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
станѣмъ, станѣмь, станѣмстанѣтестанѣвѣстанѣтастахъ, стахь, стахста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стастахомъ, стахомь, стахом, стахмꙑстастесташѧ, сташѫ, сташа, сташе, стахѫстаховѣстаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стастестанѣахъ, станѧхъ, станѣахь, станѧхь, станѣах, станѧхстанѣаше, станѧшестанѣаше, станѧшестанѣахомъ, станѧхомъ, станѣахомь, станѧхомь, станѣахом, станѧхомстанѣашете, станѣасте, станѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
станѣахѫ, станѣахѹ, станѧхѹстанѣаховѣ, станѧховѣстанѣашета, станѣаста, станѧстастанѣашете, станѣасте, станѧсте
стат -станѫ -станеш св 1. Стана, застана, изправя се [явя се] пред някого ꙇ на сънъмщхъ бьен бѫдете. ꙇ прѣдъ (вое) воеводам  прѣдъ цср станете мене рад М Мк 13.9 З ꙇ се анћлъ гнь ста вь нхъ. ꙇ слава гнѣ осѣ ѩ. ꙇ ѹбоѣшѧ сѧ страхомь велемь М Лк 2.9 З А СК ꙇ ста по срѣдѣ  гла мъ мръ вамъ М Йо 20.19 ꙇ марта млъвлѣше о мьноѕѣ слѹжъбѣ. ставъш же рее М Лк 10.40 З А СК  се ѕвѣꙁда ѭже відѣшѧ на вьстоцѣ. дѣаше прѣдь нім. додеже прішедші ста връхѹ А Мт 2.9 СК рее же гь. аще бꙑсте вѣрѫ мѣл. ꙗко ꙁьрьно горѹшъно. гл бꙑсте горѣ се і. вьꙁьм с  стан въ мор СК Лк 17.6  на пѫт грѣшьнꙑхъ не станетъ Е 20б 7 беꙁаконніе свое помъїслї на ложї своемъ. ста на въсѣкомъ пѫтї не блаѕѣ СП 35.5 тѹ падѫтъ въсі творѩштеі беꙁаконеніе. въїрїновені бъїшѩ ꙇ не могѫтъ статі СП 35.13 онъ же слꙑшавъ.  прошъдъ сквоꙁѣ прѣдъ въсѣм народъ самъ прско.  ставъ С 99.25  въꙁврътвъ сꙙ  ставъ на въстокъ прлежно молтвѫ богов прношааше С 515.15 2. Съм, бъда  повелѣ бѹрі  ста въ хладъ СП 106.29 се  тѣло погѹбтъ.  дѹшевно благород прѣдатъ. нъ въ потрѣбѣ  довол҄ьствѣ станѣмъ С 494.23 3. Настана, сбъдна се рее  ста дхъ бѹреꙺнꙑ СП 106.25 да  прѣжде реенаа станѫтъ С 483.2 Потвърдя се. пом пакꙑ со собоѭ едного л два. да въ ѹстѣхъ дъвою л тр съвѣдѣтель станетъ въсѣкъ глъ М Мт 18.16 ЗI А СК 4. Устоя, пребъда вьсѣко цѣсрство раꙁдѣлъ сѧ на сѧ ꙁапѹстѣетъ ꙇ въсѣкъ градъ л домъ раꙁдѣлъ сѧ на сѧ не станетъ М Мт 12.25 З не можетъ стат цѣсарьство то М Мк 3.24 З ꙇ аште сотона въста самъ на сѧ  раꙁдѣл сѧ. не можетъ стат. нъ коньнѫ матъ М Мк 3.26 З 5. Застана, намеря се някъде ї бліжьн моі далее сташѩ СП 37.12 ѣко ста о деснѫѭ ѹбогааго СП 108.31 Образно. нога моѣ ста на правьдѣ въ цркъвахъ благословесъстѹѭ тѩ СП 25.12 6. Спра, престана да се движа ꙇ прстѫпь коснѫ въ одръ. носѧште же сташѧ. ꙇ рее юноше тебѣ глѭ въстан М Лк7.14 З А прстѫпьш съ слѣда коснѫ сѧ вьскрл рꙁꙑ его. ꙇ абе ста ток кръве еѩ М Лк 8.44 З А сърѣте  десѧть прокаженъ мѫжъ. ꙇже сташѧ ꙁдалее М Лк 17.12 с рее стан пѡні не вела сѧ С 138.10 он же съ спѣхомъ шъдъше сташꙙ блꙁъ града С 223.29—30 вьнде въ цръкъве.  сташꙙ ꙁвѣр непостѫпьн С 229.6 простъ стат ἵσταμαι ὀρϑός Изправя се, застана прав  валꙙ сꙙ прде блꙁъ стааго.  ста простъ. ѹжаснѫшꙙ же сꙙ вьс отъ страха С 33.16—17 мьнꙙ ꙗко ѹмрълъ . ꙗкоже отрѣшшꙙ врѣтште. сковъ стꙑ ста простъ С 112.8 протвъ стат ἀντιπαλαίω Противопоставя се, застана против нещо н дꙗволѹ протвѫ глагол҄ѫштѹ. н сьмрьт протвъ ставъш. нъ радѹѭшт сꙙ сво тѣло поꙁна С 317.25—26 протвѫ стат ὑφίσταμαι, ἀνϑίσταμαι, ἵσταμαι πρός Противопоставя се, застана против някого или нещо съмѫщаѩ глѫбнѫ морьскѫѫ. шюму влънъ его. къто протівѫ станетъ СП 64.8 деш бо на рать  сьндеш сꙙ.  не въꙁможеш стат протвѫ врагомъ свомъ С 195.11 съшедъшꙋ же сꙙ мѹ не може стат протвѫ ратнкомъ С 196.13 како можаахѫ протвѫ цѣсаремъ  кнꙙꙁемъ  народомъ стат С 442.28 стат прѣдъ παρίσταμαι Застана пред някого ютро станѫ прѣдъ тобоѭ ѹꙁьрѭ СП 5.4  пршедъше сташꙙ прѣдь н҄мь С 37.8 стат съ συμπαρίσταμαι Застана заедно с някого лі къто со мъноѭ станетъ на творѩштѩѩ беꙁаконеніе СП 93.16 М З А СК ЗП О Е СП СЕ С Гр ἵσταμαι ἐφίσταμαι παρίσταμαι συμπαρίσταμαι ἐγείρω γίγνομαι παύομαι οἰκονομέομαι φυτεύομαι статі Нвб стана ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА