Исторически речник
старѣшньствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
старѣшньствоватстарѣшньствѹѭ, старѣшньствѹѫ, старѣшньствѹѧ, старѣшньствѹюстарѣшньствѹш, старѣшньствѹеш, старѣшньствѹѹшстарѣшньствѹтъ, старѣшньствѹетъ, старѣшньствѹѹтъ, старѣшньствѹть, старѣшньствѹеть, старѣшньствѹѹть, старѣшньствѹт, старѣшньствѹет, старѣшньствѹѹтстарѣшньствѹмъ, старѣшньствѹемъ, старѣшньствѹѹмъ, старѣшньствѹмь, старѣшньствѹемь, старѣшньствѹѹмь, старѣшньствѹм, старѣшньствѹем, старѣшньствѹѹм, старѣшньствѹмо, старѣшньствѹемо, старѣшньствѹѹмостарѣшньствѹте, старѣшньствѹете, старѣшньствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
старѣшньствѹѭтъ, старѣшньствѹѫтъ, старѣшньствѹѧтъ, старѣшньствѹютъ, старѣшньствѹѭть, старѣшньствѹѫть, старѣшньствѹѧть, старѣшньствѹють, старѣшньствѹѭт, старѣшньствѹѫт, старѣшньствѹѧт, старѣшньствѹютстарѣшньствѹвѣ, старѣшньствѹевѣ, старѣшньствѹѹвѣстарѣшньствѹта, старѣшньствѹета, старѣшньствѹѹтастарѣшньствѹте, старѣшньствѹете, старѣшньствѹѹтестарѣшньствѹстарѣшньствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
старѣшньствѹмъ, старѣшньствѹмь, старѣшньствѹмстарѣшньствѹтестарѣшньствѹвѣстарѣшньствѹтастарѣшньствовахъ, старѣшньствовахь, старѣшньствовахстарѣшньствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
старѣшньствовастарѣшньствовахомъ, старѣшньствовахомь, старѣшньствовахом, старѣшньствовахомꙑстарѣшньствовастестарѣшньствовашѧ, старѣшньствовашѫ, старѣшньствоваша, старѣшньствоваше, старѣшньствовахѫстарѣшньствоваховѣстарѣшньствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
старѣшньствовастестарѣшньствоваахъ, старѣшньствовахъ, старѣшньствоваахь, старѣшньствовахь, старѣшньствоваах, старѣшньствовахстарѣшньствовааше, старѣшньствовашестарѣшньствовааше, старѣшньствовашестарѣшньствоваахомъ, старѣшньствовахомъ, старѣшньствоваахомь, старѣшньствовахомь, старѣшньствоваахом, старѣшньствовахомстарѣшньствоваашете, старѣшньствовашете, старѣшньствоваасте, старѣшньствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
старѣшньствоваахѫ, старѣшньствовахѫ, старѣшньствоваахѹ, старѣшньствовахѹстарѣшньствовааховѣ, старѣшньствоваховѣстарѣшньствоваашета, старѣшньствовашета, старѣшньствовааста, старѣшньствовастастарѣшньствоваашете, старѣшньствовашете, старѣшньствоваасте, старѣшньствовасте
старѣшньствоват -старѣшньствѹѭ -старѣшньствѹш несв Изпълнявам длъжността на старейшина, предводителствам, управлявам алеѯандръ глагола. тебѣ бѫд скврьньне. тацѣхъ дѣлъ сплънвъшѹ сꙙ старѣшнъствоват. съ отꙿцемъ твомъ дꙗволомъ С 166.5—6 се же сꙙ сътвор въ срѣмѣ. старѣшнъствѹѭштѹ провѹ. цѣсаръствѹѭштѹ же вь вѣкꙑ сѹ хръстѹ господѹ нашемѹ С 254.22 добраꙗ ѹсел҄енꙑѧ првесла. жвотъ вьсѣхъ. жвотъ старѣшньствѹѩ С 429.13—14 арьнѣ въ калопї старѣшнъствѹѧ С 564.21 Изч С Гр ἡγεμονεύω старѣшнъствоват Вж. при старѣшньство Нвб