Исторически речник
ставт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
ставтставлѭ, ставлѧ, ставѧ, ставьѭ, ставлюставшставтъ, ставть, ставтставмъ, ставмь, ставм, ставмоставте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
ставѧтъ, ставѧть, ставѧтставвѣставтаставтеставстав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
ставмъ, ставмь, ставмставтеставвѣставтаставхъ, ставхь, ставхставов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
ставовставхомъ, ставхомь, ставхом, ставхмꙑставстеставшѧ, ставшѫ, ставша, ставше, ставхѫставховѣставста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
ставстеставлꙗахъ, ставлꙗхъ, ставьꙗхъ, ставлѣахъ, ставлѣхъ, ставѣахъ, ставѣхъ, ставлѧахъ, ставлѧхъ, ставѧахъ, ставѧхъ, ставлꙗахь, ставлꙗхь, ставьꙗхь, ставлѣахь, ставлѣхь, ставѣахь, ставѣхь, ставлѧахь, ставлѧхь, ставѧахь, ставѧхь, ставлꙗах, ставлꙗх, ставьꙗх, ставлѣах, ставлѣх, ставѣах, ставѣх, ставлѧах, ставлѧх, ставѧах, ставѧхставлꙗаше, ставлꙗше, ставьꙗше, ставлѣаше, ставлѣше, ставѣаше, ставѣше, ставлѧаше, ставлѧше, ставѧаше, ставѧшеставлꙗаше, ставлꙗше, ставьꙗше, ставлѣаше, ставлѣше, ставѣаше, ставѣше, ставлѧаше, ставлѧше, ставѧаше, ставѧшеставлꙗахомъ, ставлꙗхомъ, ставьꙗхомъ, ставлѣахомъ, ставлѣхомъ, ставѣахомъ, ставѣхомъ, ставлѧахомъ, ставлѧхомъ, ставѧахомъ, ставѧхомъ, ставлꙗахомь, ставлꙗхомь, ставьꙗхомь, ставлѣахомь, ставлѣхомь, ставѣахомь, ставѣхомь, ставлѧахомь, ставлѧхомь, ставѧахомь, ставѧхомь, ставлꙗахом, ставлꙗхом, ставьꙗхом, ставлѣахом, ставлѣхом, ставѣахом, ставѣхом, ставлѧахом, ставлѧхом, ставѧахом, ставѧхомставлꙗашете, ставлꙗшете, ставьꙗшете, ставлѣашете, ставлѣшете, ставѣашете, ставѣшете, ставлꙗасте, ставлꙗсте, ставьꙗсте, ставлѣасте, ставлѣсте, ставѣасте, ставѣсте, ставлѧасте, ставлѧсте, ставѧасте, ставѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
ставлꙗахѫ, ставлꙗхѫ, ставьꙗхѫ, ставлѣахѫ, ставлѣхѫ, ставѣахѫ, ставѣхѫ, ставлꙗахѹ, ставлꙗхѹ, ставьꙗхѹ, ставлѣахѹ, ставлѣхѹ, ставѣахѹ, ставѣхѹ, ставлѧахѹ, ставлѧхѹ, ставѧахѹ, ставѧхѹставлꙗаховѣ, ставлꙗховѣ, ставьꙗховѣ, ставлѣаховѣ, ставлѣховѣ, ставѣаховѣ, ставѣховѣ, ставлѧаховѣ, ставлѧховѣ, ставѧаховѣ, ставѧховѣставлꙗашета, ставлꙗшета, ставьꙗшета, ставлѣашета, ставлѣшета, ставѣашета, ставѣшета, ставлꙗаста, ставлꙗста, ставьꙗста, ставлѣаста, ставлѣста, ставѣаста, ставѣста, ставлѧаста, ставлѧста, ставѧаста, ставѧстаставлꙗашете, ставлꙗшете, ставьꙗшете, ставлѣашете, ставлѣшете, ставѣашете, ставѣшете, ставлꙗасте, ставлꙗсте, ставьꙗсте, ставлѣасте, ставлѣсте, ставѣасте, ставѣсте, ставлѧасте, ставлѧсте, ставѧасте, ставѧсте
ставт -ставлѭ -ставш несв св 1. Поставям, слагам, подреждам повелѣ же комс ставт кръкꙑгѫ С 223.11—12 Представям. повѣдаѧ мъ сълѹвъшаа сꙙ ѹдеса бжꙗ. став же собоѭ ѹдо то С 550.4 2. Спирам, задържам, прекратявам нъ дꙿнае съврьшенꙗ не мѣахѫ. дꙿва же ставшꙙ мꙙтежь С 30.7 тако да прославітъ сꙙ сто мꙙ тво. да ставш беꙁаконнааго воводѫ посрѣдѹ рѣкꙑ С 150.26 ацѣ вьсѣхъ же по адамѣ. ставлъ бѣ богъ отъ того вълаꙁа С 308.23 пршъдъ на ѹмъ слово став С 312.15 пон҄еже їс стоꙗ насъ рад. да ставтъ ꙁълѹ теенꙗ С 431.14 нѣстъ тъмꙑ по н҄емь тъма го не омратъ. рѣка не ставтъ. море дръжат не можетъ С 509.7 ꙁлѣꙁ  став ѧ въ малѣ С 555.7 Преча, възпрепятствам, недопускам.  рьцѣте мѹ ьсо рад став насъ влъшъствомъ твомъ. прт на онѫ странѫ к тебѣ С 151.23 же став насъ посрѣдѣ рѣкꙑ влъшьствомъ свомъ С 152.24 кꙿто ставтъ сего ѹбт. грꙙдѣте ѹбо вдмъ то сѫтъ С 216.7 скоро агг҄елъ къ їѡсфѹ прде.  ꙁвѣствъ слово ꙁгънат дѣвцѫ став С 242.20 Успокоявам. прѣбꙑваѭште же крꙙште о прѣславьнѣѣмь ѹдес. потрꙙсъ мъ рѫкоѭ дꙿва ѧ став глагол҄ꙙ С 35.13 ставт лкꙑ χοροστατέω Танцувам и пея в хор егда л пакꙑ вѣ носꙙштꙙ  сьрѣтаѭштꙙ хрстоса.  лкꙑ ставꙙштꙙ.  стел҄ꙙштꙙ рꙁꙑ съмоштрѫ С 332.29 С Гр κωλύω ἵστημι στέλλω παύω ἐπέχω ἀνακόπτω ἀνατρέπω καταπαύω Нвб ставя, ставям ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР ДА ЕА Срв [по]ставя, [по]ставям