Исторически речник
срѣда  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
срѣдасрѣдꙑ, срѣдѫсрѣдѣсрѣдѫ, срѣдѹсрѣдоѭ, срѣдоѫ, срѣдоѧ, срѣдоюсрѣдѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
срѣдосрѣдꙑсрѣдъ, срѣдьсрѣдамъ, срѣдамьсрѣдамсрѣдахъ, срѣдахь
NfOuNfGuNfDu
срѣдѣсрѣдѹсрѣдама
срѣда -ꙑ ж 1. Среда; средната част на нещо прведошꙙ хъ на срѣдѫ.  прставшꙙ мъ кꙑѧ отъ събора съ полемономъ С 129.23 2. Сряда, третият ден от седмицата в срѣⷣ҇ д҃ неⷣ҇ по паⷭ҇ А 21d 24 ⷳ҇. въ срѣⷣ҇. стьіѧ неⷣ҇ У IIа 2 соутꙿ же мнѡ́ꙁи постещеⷭ ́ въ срѣ́дꙋ и̑ пе́тькь, ни ви́на ни и но чь́со въкꙋша́юще, кръ́ви же ꙗ͗дꙋщѐ, ПА 51б и догⷣе́ боза́ боска, оу срѣⷣ и оу пеⷦ҇ не щѣ́ше да ги́ ꙋгꙋ́ди бо́ска въ оуста́та ни́какь: Тр. дам. 258 Потѡ(м) прїиде п'тица ꙗстрѣбь да сѣдить да га блюдеть не(д)л(д)ю/!/ и поне(д)л'никъ • и в'тор'никь • и срѣдꙋ и чет'врьтокь Лъв М. 79r томꙋ прилѹаахѹ се. и баша романїискыи Хас Мꙋраⷮ, на рати падаеⷮ на рѣцѣ нарицаемѣи Ефрать. мⷭца авгѹⷭ. Д. въ днь срѣⷣ. Бел. 130 Прокле҇ⷮ тъи грътань. иже | ꙗстъ месо въ срѣⷣ или в пе.҇ⷦ | нъ тъкмо ѿ пасхы до анти|паⷭ҇хы. и ѿ рожьⷣства х҇ⷭва до | бгоꙗвленїа Тр. Григ. 90б Ѧщє л пєтрово говѣнїє прїдєть.|| л флпово говѣнє. в пнⷣѣ в срєⷣ. ҆ во пѧто ⷦ. хлѣбъ со ѡвощєⷨ. ПЧ пост. 256а велкаꙗ срѣда Срядата от Страстната седмица преди Пасха, Велика сряда їѡанна архепскѹпа ꙁлатоѹстааго слово о блѫдꙿнц. вь велкѫѫ срѣдѫ къ пастѣ С 390.3 їѡанна археппа ꙁлатоѹстааго слово вь велкѫ срѣдѫ С 395.23 въ срѣдѫ περὶ τὰ μέσα Посред, всред. С род. воле же не могѫште до коньнꙑ болѣꙁн сътрьпѣт. вь срѣдѫ страданꙗ отъвръгошꙙ сꙙ С 85.24 на срѣдѫ ꙁвест λέγω, εἰς μέσον ἄγω Провъзглася, обнародвам годъ же се  блаженааго паула на срѣдѫ ꙁвест бесѣдꙑ С 356.6 еже срамъ естъ  ѿкрът  на срѣдѫ ꙁвест Р II 4.11—12 отъ срѣдꙑ a) ἐκ μέσου Измежду.С род. ꙇ отълѫѧтъ ꙁълꙑѩ отъ срѣдꙑ праведънꙑхъ М Мт 13.49 З СК въскѫѭ въꙁвраштаеші рѫкѫ твоѭ. і десніцѫ твоѭ отъ срѣдꙑ ѣдръ твоіхъ до коньца СП 73.11 b) От средата; из основи двьр беꙁдънꙑ въꙁьмъ отъ срѣдꙑ.  врата беꙁдрѣвꙿна кръстомъ хс сьломь. гвоꙁд же верѣѧ вѣьнꙑѧ съкрѹш С 462.17 по срѣдѣ a) ἐν μέσῳ, εἰς τὸ μέσον, διὰ μέσου, ἀνὰ μέσον, μέσον, μέσος В средата, по средата првѣсѧ же кънжьнц  фарсе. женѫ вь прѣлюбодѣан ѩтѫ.  поставьше ѭ по срѣдѣ М Йо 8.3 З b) В средата на.С род. вьꙁгнѣштъшемъ же огнъ по срѣдѣ двора. ꙇ въкѹпѣ сѣдъшемъ мъ. сѣдѣаше петръ по срѣдѣ хъ М Лк 22.55 З на врьбі по срѣдѣ еѩ обѣсіхомъ органꙑ нашѧ К 7а 31—32 c) Посред, всред, сред.С род. се аꙁъ сълѭ вꙑ ѣко овьцѧ по срѣдѣ влъкъ. бѫдѣте же мѫдр ѣко ꙁмѩ М Мт 10.16 З, А. Срв.Лк 10.3 М З А  вьсѣ плѣвелъ по срѣдѣ пшенцѧ  отде М Мт 13.25 З А У ꙇдеже бо есте дъва. л трье събран въ імѧ мое. тѹ есмъ по срѣдѣ хъ М Мт 18.20 ЗI А СК М З А СК Б У СП СЕ К С Р ПА Тр. дам. Лъв М. Бел. Тр. Григ. ПЧ пост. Гр ἡ τετάρτη τὸ μέσον μέσον по срѣдѹ Нвб среда̀, сря̀да ’ден от седмицата’, стреда диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Средок МИ БМС Средочье МИ Средочка МИ ХХ,ЛИМР Средорек МИ Средобарчина МИ ЙЗах,Кюст Средец МИ Средорид МИ ЙЗах,Кюст.кр