Исторически речник
срьдььнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
срьдььнъ, срьдььньсрьдььнасрьдььнѹсрьдььнъ, срьдььньсрьдььнасрьдььномь, срьдььномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
срьдььнѣсрьдььне, срьдььнꙑсрьдььнсрьдььнъ, срьдььньсрьдььномъ, срьдььномьсрьдььнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
срьдььнꙑсрьдььнѣхъ, срьдььнѣхьсрьдььнасрьдььнѹсрьдььномасрьдььно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
срьдььнасрьдььнѹсрьдььносрьдььнасрьдььномь, срьдььномъсрьдььнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
срьдььнасрьдььнъ, срьдььньсрьдььномъ, срьдььномьсрьдььнасрьдььнꙑсрьдььнѣхъ, срьдььнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
срьдььнѣсрьдььнѹсрьдььномасрьдььнасрьдььнꙑ, срьдььнѫсрьдььнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
срьдььнѫ, срьдььнѹсрьдььноѭ, срьдььноѫ, срьдььноѧ, срьдььноюсрьдььнѣсрьдььнꙑсрьдььнъ, срьдььньсрьдььнамъ, срьдььнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
срьдььнꙑсрьдььнамсрьдььнахъ, срьдььнахьсрьдььнѣсрьдььнѹсрьдььнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
срьдььнꙑ, срьдььнꙑ, срьдььносрьдььнаго, срьдььнаего, срьдььнааго, срьдььнаго, срьдььного, срьдььнога, срьдььнгосрьдььнѹмѹ, срьдььнѹемѹ, срьдььнѹѹмѹ, срьдььнѹмѹ, срьдььноомѹ, срьдььномѹ, срьдььноѹмѹ, срьдььнмѹсрьдььнꙑ, срьдььнꙑ, срьдььносрьдььнаго, срьдььнаего, срьдььнааго, срьдььнаго, срьдььного, срьдььнога, срьдььнгосрьдььнꙑмь, срьдььнꙑмь, срьдььнꙑмъ, срьдььнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
срьдььнѣмь, срьдььнѣемь, срьдььнѣѣмь, срьдььнѣамь, срьдььнѣмь, срьдььнѣмъ, срьдььнѣемъ, срьдььнѣѣмъ, срьдььнѣамъ, срьдььнѣмъ, срьдььномь, срьдььномъсрьдььнꙑ, срьдььнꙑ, срьдььносрьдььнсрьдььнꙑхъ, срьдььнꙑхъ, срьдььнꙑхь, срьдььнꙑхь, срьдььнѣхъ, срьдььнѣхьсрьдььнꙑмъ, срьдььнꙑмъ, срьдььнꙑмь, срьдььнꙑмь, срьдььнѣмъ, срьдььнѣмьсрьдььнꙑѧ, срьдььнꙑꙗ, срьдььнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
срьдььнꙑм, срьдььнꙑмсрьдььнꙑхъ, срьдььнꙑхъ, срьдььнꙑхь, срьдььнꙑхьсрьдььнаꙗ, срьдььнаа, срьдььнаѣсрьдььнѹю, срьдььноюсрьдььнꙑма, срьдььнꙑмасрьдььно, срьдььное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
срьдььнаго, срьдььнаего, срьдььнааго, срьдььнаго, срьдььного, срьдььнога, срьдььнгосрьдььнѹмѹ, срьдььнѹемѹ, срьдььнѹѹмѹ, срьдььнѹмѹ, срьдььноомѹ, срьдььномѹ, срьдььноѹмѹ, срьдььнмѹсрьдььно, срьдььноесрьдььнаго, срьдььннаего, срьдььнааго, срьдььнаго, срьдььного, срьдььнога, срьдььнгосрьдььнꙑмь, срьдььнꙑмь, срьдььнꙑмъ, срьдььнꙑмъсрьдььнѣмь, срьдььнѣемь, срьдььнѣѣмь, срьдььнѣамь, срьдььнѣмь, срьдььнѣмъ, срьдььнѣемъ, срьдььнѣѣмъ, срьдььнѣамъ, срьдььнѣмъ, срьдььномь, срьдььномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
срьдььно, срьдььноесрьдььнаꙗ, срьдььнаа, срьдььнаѣ, срьдььнаѧсрьдььнꙑхъ, срьдььнꙑхъ, срьдььнꙑхь, срьдььнꙑхь, срьдььнѣхъ, срьдььнѣхьсрьдььнꙑмъ, срьдььнꙑмъ, срьдььнꙑмь, срьдььнꙑмь, срьдььнѣмъ, срьдььнѣмьсрьдььнаꙗ, срьдььнаа, срьдььнаѣ, срьдььнаѧсрьдььнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
срьдььнꙑхъ, срьдььнꙑхъ, срьдььнꙑхь, срьдььнꙑхьсрьдььнѣсрьдььнѹю, срьдььноюсрьдььнꙑма, срьдььнꙑмасрьдььнаꙗ, срьдььнаа, срьдььнаѣ, срьдььнаѧсрьдььнꙑѧ, срьдььнꙑꙗ, срьдььнѫѭ, срьдььнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
срьдььнѣ, срьдььносрьдььнѫѭ, срьдььнѹю, срьдььноѭ, срьдььноюсрьдььнѫѭ, срьдььноѫ, срьдььноѧ, срьдььноюсрьдььнѣсрьдььнꙑѧ, срьдььнꙑꙗ, срьдььнꙑесрьдььнꙑхъ, срьдььнꙑхъ, срьдььнѣхъ, срьдььнꙑхь, срьдььнꙑхь, срьдььнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
срьдььнꙑмъ, срьдььнꙑмъ, срьдььнѣмъ, срьдььнꙑмь, срьдььнꙑмь, срьдььнѣмьсрьдььнꙑѧ, срьдььнꙑꙗ, срьдььнꙑесрьдььнꙑм, срьдььнꙑмсрьдььнꙑхъ, срьдььнꙑхъ, срьдььнꙑхь, срьдььнꙑхьсрьдььнѣсрьдььнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
срьдььнꙑма, срьдььнꙑмасрьдььнѣ, срьдььнѣшсрьдььнѣшасрьдььнѣшѹ, срьдььнѣшюсрьдььнѣсрьдььнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
срьдььнѣшемь, срьдььнѣшемъсрьдььнѣшсрьдььнѣсрьдььнѣше, срьдььнѣшсрьдььнѣшь, срьдььнѣшъсрьдььнѣшемъ, срьдььнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
срьдььнѣшѧсрьдььнѣшсрьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхьсрьдььнѣшасрьдььнѣшѹ, срьдььнѣшюсрьдььнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
срьдььнѣе, срьдььнѣ, срьдььнѣшесрьдььнѣшасрьдььнѣшѹ, срьдььнѣшюсрьдььнѣе, срьдььнѣ, срьдььнѣшесрьдььнѣшасрьдььнѣшемь, срьдььнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
срьдььнѣшсрьдььнѣе, срьдььнѣсрьдььнѣша, срьдььнѣшсрьдььнѣшь, срьдььнѣшъсрьдььнѣшемъ, срьдььнѣшемьсрьдььнѣша, срьдььнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
срьдььнѣшсрьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхьсрьдььнѣшсрьдььнѣшѹ, срьдььнѣшюсрьдььнѣшемасрьдььнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
срьдььнѣшѧ, срьдььнѣшѫ, срьдььнѣшесрьдььнѣшсрьдььнѣшѫ, срьдььнѣшѧ, срьдььнѣшѹсрьдььнѣшеѭ, срьдььнѣшеѫ, срьдььнѣшеѧ, срьдььнѣшеюсрьдььнѣшсрьдььнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
срьдььнѣшѧ, срьдььнѣшѫ, срьдььнѣшесрьдььнѣшь, срьдььнѣшъсрьдььнѣшамъ, срьдььнѣшамьсрьдььнѣшѧ, срьдььнѣше, срьдььнѣшѫсрьдььнѣшамсрьдььнѣшахъ, срьдььнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
срьдььнѣшсрьдььнѣшѹ, срьдььнѣшюсрьдььнѣшамасрьдььнѣ, срьдььнѣшсрьдььнѣшаго, срьдььнѣшаего, срьдььнѣшааго, срьдььнѣшагосрьдььнѣшѹмѹ, срьдььнѣшѹемѹ, срьдььнѣшѹѹмѹ, срьдььнѣшѹмѹ, срьдььнѣшюмѹ, срьдььнѣшюемѹ, срьдььнѣшюѹмѹ, срьдььнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
срьдььнѣсрьдььнѣшаго, срьдььнѣшаего, срьдььнѣшааго, срьдььнѣшагосрьдььнѣшмь, срьдььнѣшмь, срьдььнѣшмъ, срьдььнѣшмъсрьдььнѣшмь, срьдььнѣшмь, срьдььнѣшмъ, срьдььнѣшмъсрьдььнѣсрьдььнѣше, срьдььнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
срьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхь, срьдььнѣшхьсрьдььнѣшмъ, срьдььнѣшмъ, срьдььнѣшмьсрьдььнѣшѧѧ, срьдььнѣшее, срьдььнѣшѫѫсрьдььнѣшм, срьдььнѣшмсрьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхьсрьдььнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
срьдььнѣшѹю, срьдььнѣшююсрьдььнѣшма, срьдььнѣшмасрьдььнѣе, срьдььнѣ, срьдььнѣшее, срьдььнѣшесрьдььнѣшаго, срьдььнѣшаего, срьдььнѣшааго, срьдььнѣшагосрьдььнѣшѹмѹ, срьдььнѣшѹемѹ, срьдььнѣшѹѹмѹ, срьдььнѣшѹмѹ, срьдььнѣшюмѹ, срьдььнѣшюемѹ, срьдььнѣшюѹмѹ, срьдььнѣшюмѹсрьдььнѣе, срьдььнѣ, срьдььнѣшее, срьдььнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
срьдььнѣшаго, срьдььнѣшаего, срьдььнѣшааго, срьдььнѣшагосрьдььнѣшмь, срьдььнѣшмь, срьдььнѣшмъ, срьдььнѣшмъсрьдььнѣшмь, срьдььнѣшмь, срьдььнѣшмъ, срьдььнѣшмъсрьдььнѣе, срьдььнѣ, срьдььнѣшее, срьдььнѣшесрьдььнѣшаꙗ, срьдььнѣшаѣ, срьдььнѣшаѧсрьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхь, срьдььнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
срьдььнѣшмъ, срьдььнѣшмъ, срьдььнѣшмьсрьдььнѣшаꙗ, срьдььнѣшаѣ, срьдььнѣшаѧсрьдььнѣшм, срьдььнѣшмсрьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхьсрьдььнѣшсрьдььнѣшѹю, срьдььнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
срьдььнѣшма, срьдььнѣшмасрьдььнѣшꙗ, срьдььнѣшѣ, срьдььнѣшаꙗсрьдььнѣшѧѧ, срьдььнѣшѧѩ, срьдььнѣшѫѫ, срьдььнѣшаѧ, срьдььнѣшее, срьдььнѣшеѥсрьдььнѣшсрьдььнѣшѫѫ, срьдььнѣшѫѭ, срьдььнѣшѧѧ, срьдььнѣшѧѩ, срьдььнѣшююсрьдььнѣшѫѫ, срьдььнѣшѫѭ, срьдььнѣшѧѧ, срьдььнѣшѧѩ, срьдььнѣшюю, срьдььнѣшеѭ, срьдььнѣшеѫ, срьдььнѣшеѧ, срьдььнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
срьдььнѣшсрьдььнѣшꙗ, срьдььнѣшѣсрьдььнѣшѧѧ, срьдььнѣшѧѩ, срьдььнѣшѫѫ, срьдььнѣшаѧ, срьдььнѣшее, срьдььнѣшеѥсрьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхь, срьдььнѣшхьсрьдььнѣшмъ, срьдььнѣшмъ, срьдььнѣшмь, срьдььнѣшмьсрьдььнѣшѧѧ, срьдььнѣшѧѩ, срьдььнѣшѫѫ, срьдььнѣшаѧ, срьдььнѣшее, срьдььнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
срьдььнѣшм, срьдььнѣшмсрьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхъ, срьдььнѣшхь, срьдььнѣшхьсрьдььнѣшсрьдььнѣшѹю, срьдььнѣшююсрьдььнѣшма, срьдььнѣшма
срьдььнъ -ꙑ прил 1. Сърдечен, отнасящ се до телесния орган сърце ꙗко срьдꙿьноѭ болѣꙁньѭ одръжма смъ С 516.11 2. Прен. Сърдечен, който се отнася до човешката душа и чувства, душевен страньнолюбе. срдеьное рꙑдане СЕ 70а 1 ꙁавдꙑ протвѧщѧѩ сѧ бжь правꙿдѣ. ѣрост. ѡмрааѭщ срⷣ҇ьнѣ о СЕ 89а 16 кто бо бꙑ въꙁмоглъ ослѣпт ѹмъ срьдеънꙑ го С 261.28—29  оцѣштенмъ тѣлесънꙑмъ.  стотѫ срьдььнѫѭ помꙑслꙑ прсно стꙙ С 280.28—29 3. Като същ. срьдььнаꙗ ср мн τὰ ἐγκάρδια Сърдечните неща, душевните преживявания мольбѫ прношааше дꙿномѹ срьдььнаꙗ вѣдѫштѹѹмѹ владꙑцѣ С 391.21 СЕ С Гр τῆς καρδίας ἐγκάρδιος καρδιακός срьдꙿьнъ срьдеьнъ Нвб сръдечен остар