Исторически речник
слънььнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
слънььнъ, слънььньслънььнаслънььнѹслънььнъ, слънььньслънььнаслънььномь, слънььномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
слънььнѣслънььне, слънььнꙑслънььнслънььнъ, слънььньслънььномъ, слънььномьслънььнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
слънььнꙑслънььнѣхъ, слънььнѣхьслънььнаслънььнѹслънььномаслънььно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
слънььнаслънььнѹслънььнослънььнаслънььномь, слънььномъслънььнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
слънььнаслънььнъ, слънььньслънььномъ, слънььномьслънььнаслънььнꙑслънььнѣхъ, слънььнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
слънььнѣслънььнѹслънььномаслънььнаслънььнꙑ, слънььнѫслънььнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
слънььнѫ, слънььнѹслънььноѭ, слънььноѫ, слънььноѧ, слънььноюслънььнѣслънььнꙑслънььнъ, слънььньслънььнамъ, слънььнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
слънььнꙑслънььнамслънььнахъ, слънььнахьслънььнѣслънььнѹслънььнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
слънььнꙑ, слънььнꙑ, слънььнослънььнаго, слънььнаего, слънььнааго, слънььнаго, слънььного, слънььнога, слънььнгослънььнѹмѹ, слънььнѹемѹ, слънььнѹѹмѹ, слънььнѹмѹ, слънььноомѹ, слънььномѹ, слънььноѹмѹ, слънььнмѹслънььнꙑ, слънььнꙑ, слънььнослънььнаго, слънььнаего, слънььнааго, слънььнаго, слънььного, слънььнога, слънььнгослънььнꙑмь, слънььнꙑмь, слънььнꙑмъ, слънььнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
слънььнѣмь, слънььнѣемь, слънььнѣѣмь, слънььнѣамь, слънььнѣмь, слънььнѣмъ, слънььнѣемъ, слънььнѣѣмъ, слънььнѣамъ, слънььнѣмъ, слънььномь, слънььномъслънььнꙑ, слънььнꙑ, слънььнослънььнслънььнꙑхъ, слънььнꙑхъ, слънььнꙑхь, слънььнꙑхь, слънььнѣхъ, слънььнѣхьслънььнꙑмъ, слънььнꙑмъ, слънььнꙑмь, слънььнꙑмь, слънььнѣмъ, слънььнѣмьслънььнꙑѧ, слънььнꙑꙗ, слънььнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
слънььнꙑм, слънььнꙑмслънььнꙑхъ, слънььнꙑхъ, слънььнꙑхь, слънььнꙑхьслънььнаꙗ, слънььнаа, слънььнаѣслънььнѹю, слънььноюслънььнꙑма, слънььнꙑмаслънььно, слънььное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
слънььнаго, слънььнаего, слънььнааго, слънььнаго, слънььного, слънььнога, слънььнгослънььнѹмѹ, слънььнѹемѹ, слънььнѹѹмѹ, слънььнѹмѹ, слънььноомѹ, слънььномѹ, слънььноѹмѹ, слънььнмѹслънььно, слънььноеслънььнаго, слънььннаего, слънььнааго, слънььнаго, слънььного, слънььнога, слънььнгослънььнꙑмь, слънььнꙑмь, слънььнꙑмъ, слънььнꙑмъслънььнѣмь, слънььнѣемь, слънььнѣѣмь, слънььнѣамь, слънььнѣмь, слънььнѣмъ, слънььнѣемъ, слънььнѣѣмъ, слънььнѣамъ, слънььнѣмъ, слънььномь, слънььномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
слънььно, слънььноеслънььнаꙗ, слънььнаа, слънььнаѣ, слънььнаѧслънььнꙑхъ, слънььнꙑхъ, слънььнꙑхь, слънььнꙑхь, слънььнѣхъ, слънььнѣхьслънььнꙑмъ, слънььнꙑмъ, слънььнꙑмь, слънььнꙑмь, слънььнѣмъ, слънььнѣмьслънььнаꙗ, слънььнаа, слънььнаѣ, слънььнаѧслънььнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
слънььнꙑхъ, слънььнꙑхъ, слънььнꙑхь, слънььнꙑхьслънььнѣслънььнѹю, слънььноюслънььнꙑма, слънььнꙑмаслънььнаꙗ, слънььнаа, слънььнаѣ, слънььнаѧслънььнꙑѧ, слънььнꙑꙗ, слънььнѫѭ, слънььнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
слънььнѣ, слънььнослънььнѫѭ, слънььнѹю, слънььноѭ, слънььноюслънььнѫѭ, слънььноѫ, слънььноѧ, слънььноюслънььнѣслънььнꙑѧ, слънььнꙑꙗ, слънььнꙑеслънььнꙑхъ, слънььнꙑхъ, слънььнѣхъ, слънььнꙑхь, слънььнꙑхь, слънььнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
слънььнꙑмъ, слънььнꙑмъ, слънььнѣмъ, слънььнꙑмь, слънььнꙑмь, слънььнѣмьслънььнꙑѧ, слънььнꙑꙗ, слънььнꙑеслънььнꙑм, слънььнꙑмслънььнꙑхъ, слънььнꙑхъ, слънььнꙑхь, слънььнꙑхьслънььнѣслънььнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
слънььнꙑма, слънььнꙑмаслънььнѣ, слънььнѣшслънььнѣшаслънььнѣшѹ, слънььнѣшюслънььнѣслънььнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
слънььнѣшемь, слънььнѣшемъслънььнѣшслънььнѣслънььнѣше, слънььнѣшслънььнѣшь, слънььнѣшъслънььнѣшемъ, слънььнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
слънььнѣшѧслънььнѣшслънььнѣшхъ, слънььнѣшхьслънььнѣшаслънььнѣшѹ, слънььнѣшюслънььнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
слънььнѣе, слънььнѣ, слънььнѣшеслънььнѣшаслънььнѣшѹ, слънььнѣшюслънььнѣе, слънььнѣ, слънььнѣшеслънььнѣшаслънььнѣшемь, слънььнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
слънььнѣшслънььнѣе, слънььнѣслънььнѣша, слънььнѣшслънььнѣшь, слънььнѣшъслънььнѣшемъ, слънььнѣшемьслънььнѣша, слънььнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
слънььнѣшслънььнѣшхъ, слънььнѣшхьслънььнѣшслънььнѣшѹ, слънььнѣшюслънььнѣшемаслънььнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
слънььнѣшѧ, слънььнѣшѫ, слънььнѣшеслънььнѣшслънььнѣшѫ, слънььнѣшѧ, слънььнѣшѹслънььнѣшеѭ, слънььнѣшеѫ, слънььнѣшеѧ, слънььнѣшеюслънььнѣшслънььнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
слънььнѣшѧ, слънььнѣшѫ, слънььнѣшеслънььнѣшь, слънььнѣшъслънььнѣшамъ, слънььнѣшамьслънььнѣшѧ, слънььнѣше, слънььнѣшѫслънььнѣшамслънььнѣшахъ, слънььнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
слънььнѣшслънььнѣшѹ, слънььнѣшюслънььнѣшамаслънььнѣ, слънььнѣшслънььнѣшаго, слънььнѣшаего, слънььнѣшааго, слънььнѣшагослънььнѣшѹмѹ, слънььнѣшѹемѹ, слънььнѣшѹѹмѹ, слънььнѣшѹмѹ, слънььнѣшюмѹ, слънььнѣшюемѹ, слънььнѣшюѹмѹ, слънььнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
слънььнѣслънььнѣшаго, слънььнѣшаего, слънььнѣшааго, слънььнѣшагослънььнѣшмь, слънььнѣшмь, слънььнѣшмъ, слънььнѣшмъслънььнѣшмь, слънььнѣшмь, слънььнѣшмъ, слънььнѣшмъслънььнѣслънььнѣше, слънььнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
слънььнѣшхъ, слънььнѣшхъ, слънььнѣшхь, слънььнѣшхьслънььнѣшмъ, слънььнѣшмъ, слънььнѣшмьслънььнѣшѧѧ, слънььнѣшее, слънььнѣшѫѫслънььнѣшм, слънььнѣшмслънььнѣшхъ, слънььнѣшхъ, слънььнѣшхьслънььнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
слънььнѣшѹю, слънььнѣшююслънььнѣшма, слънььнѣшмаслънььнѣе, слънььнѣ, слънььнѣшее, слънььнѣшеслънььнѣшаго, слънььнѣшаего, слънььнѣшааго, слънььнѣшагослънььнѣшѹмѹ, слънььнѣшѹемѹ, слънььнѣшѹѹмѹ, слънььнѣшѹмѹ, слънььнѣшюмѹ, слънььнѣшюемѹ, слънььнѣшюѹмѹ, слънььнѣшюмѹслънььнѣе, слънььнѣ, слънььнѣшее, слънььнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
слънььнѣшаго, слънььнѣшаего, слънььнѣшааго, слънььнѣшагослънььнѣшмь, слънььнѣшмь, слънььнѣшмъ, слънььнѣшмъслънььнѣшмь, слънььнѣшмь, слънььнѣшмъ, слънььнѣшмъслънььнѣе, слънььнѣ, слънььнѣшее, слънььнѣшеслънььнѣшаꙗ, слънььнѣшаѣ, слънььнѣшаѧслънььнѣшхъ, слънььнѣшхъ, слънььнѣшхь, слънььнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
слънььнѣшмъ, слънььнѣшмъ, слънььнѣшмьслънььнѣшаꙗ, слънььнѣшаѣ, слънььнѣшаѧслънььнѣшм, слънььнѣшмслънььнѣшхъ, слънььнѣшхъ, слънььнѣшхьслънььнѣшслънььнѣшѹю, слънььнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
слънььнѣшма, слънььнѣшмаслънььнѣшꙗ, слънььнѣшѣ, слънььнѣшаꙗслънььнѣшѧѧ, слънььнѣшѧѩ, слънььнѣшѫѫ, слънььнѣшаѧ, слънььнѣшее, слънььнѣшеѥслънььнѣшслънььнѣшѫѫ, слънььнѣшѫѭ, слънььнѣшѧѧ, слънььнѣшѧѩ, слънььнѣшююслънььнѣшѫѫ, слънььнѣшѫѭ, слънььнѣшѧѧ, слънььнѣшѧѩ, слънььнѣшюю, слънььнѣшеѭ, слънььнѣшеѫ, слънььнѣшеѧ, слънььнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
слънььнѣшслънььнѣшꙗ, слънььнѣшѣслънььнѣшѧѧ, слънььнѣшѧѩ, слънььнѣшѫѫ, слънььнѣшаѧ, слънььнѣшее, слънььнѣшеѥслънььнѣшхъ, слънььнѣшхъ, слънььнѣшхь, слънььнѣшхьслънььнѣшмъ, слънььнѣшмъ, слънььнѣшмь, слънььнѣшмьслънььнѣшѧѧ, слънььнѣшѧѩ, слънььнѣшѫѫ, слънььнѣшаѧ, слънььнѣшее, слънььнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
слънььнѣшм, слънььнѣшмслънььнѣшхъ, слънььнѣшхъ, слънььнѣшхь, слънььнѣшхьслънььнѣшслънььнѣшѹю, слънььнѣшююслънььнѣшма, слънььнѣшма
слънььнъ -ꙑ прил Слънчев, който се отнася до слънцето, слънчов  нкомѹ отътол сьмѣт по слънеьнѣѣмъ ꙁаходѣ вьнѣ домѹ свого обрѣст сꙙ С 53.4 а схъ добрꙑхъ мѫенкъ тѣлеса ... акꙑ лѹꙙ сльнеьнꙑѧ къ брѣгѹ съвькѹпл҄ѣахѫ сꙙ главꙑ мъ къ свомъ тѣлесемъ С 66.25 вꙑ бо ꙁа ха ѹбьн бꙑсте ...  врѣмꙙ прсѣштеню просвьтѣсте сꙙ пае сльнеьнꙑѧ свѣтьлост С 68.4 Изч С Гр [τοῦ] ἡλίου ἔντιμος слънеьнъ сльнеьнъ Нвб слънчен остар ВА слънечен остар ОА сълнечен остар диал АК Срв слънцов, слънцев диал Дюв НГер слънчов Дюв ЕтМл БТР АР слънчев ОА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА