Исторически речник
слѹговат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
слѹговатслѹгѹѭ, слѹгѹѫ, слѹгѹѧ, слѹгѹюслѹгѹш, слѹгѹеш, слѹгѹѹшслѹгѹтъ, слѹгѹетъ, слѹгѹѹтъ, слѹгѹть, слѹгѹеть, слѹгѹѹть, слѹгѹт, слѹгѹет, слѹгѹѹтслѹгѹмъ, слѹгѹемъ, слѹгѹѹмъ, слѹгѹмь, слѹгѹемь, слѹгѹѹмь, слѹгѹм, слѹгѹем, слѹгѹѹм, слѹгѹмо, слѹгѹемо, слѹгѹѹмослѹгѹте, слѹгѹете, слѹгѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
слѹгѹѭтъ, слѹгѹѫтъ, слѹгѹѧтъ, слѹгѹютъ, слѹгѹѭть, слѹгѹѫть, слѹгѹѧть, слѹгѹють, слѹгѹѭт, слѹгѹѫт, слѹгѹѧт, слѹгѹютслѹгѹвѣ, слѹгѹевѣ, слѹгѹѹвѣслѹгѹта, слѹгѹета, слѹгѹѹтаслѹгѹте, слѹгѹете, слѹгѹѹтеслѹгѹслѹгѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
слѹгѹмъ, слѹгѹмь, слѹгѹмслѹгѹтеслѹгѹвѣслѹгѹтаслѹговахъ, слѹговахь, слѹговахслѹгова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
слѹговаслѹговахомъ, слѹговахомь, слѹговахом, слѹговахомꙑслѹговастеслѹговашѧ, слѹговашѫ, слѹговаша, слѹговаше, слѹговахѫслѹговаховѣслѹговаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
слѹговастеслѹговаахъ, слѹговахъ, слѹговаахь, слѹговахь, слѹговаах, слѹговахслѹговааше, слѹговашеслѹговааше, слѹговашеслѹговаахомъ, слѹговахомъ, слѹговаахомь, слѹговахомь, слѹговаахом, слѹговахомслѹговаашете, слѹговашете, слѹговаасте, слѹговасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
слѹговаахѫ, слѹговахѫ, слѹговаахѹ, слѹговахѹслѹговааховѣ, слѹговаховѣслѹговаашета, слѹговашета, слѹговааста, слѹговастаслѹговаашете, слѹговашете, слѹговаасте, слѹговасте
слѹговат -слѹгѹѭ -слѹгѹш несв I. Почитам, признавам, покорявам се  того рад богомъ вашмъ не слѹгѹмъ С 129.15 Срв. С129.22 аꙁъ же жьрѫ богѹ момѹ їс хсѹ.  томѹ дномѹ слꙋгѹѭ С 148.4—5  достотъ мѣсто мѹ подат. о себѣ прѣбꙑват. ꙗко да бѫдетъ.  самомѹ беꙁ врѣда съблюст сꙙ. не слѹгѹмѹ отъ бꙑвъшааго бол҄ьша благꙑм дѣлꙑ С 548.19 II. прич сег деят 1. Като прил. слѹгѹѩ a) Послушен, покорен стꙑ же ... прꙁъва дꙿного обꙑꙿнѣ. слѹгѹѭштааго мѹ льва С 558.5 b) ὑπουργῶν Подчинен въꙁдрѹвъ же вовода на слѹгѹѭштꙙѧ вонꙑ рее. ѡ ꙁълꙑѧ слѹгꙑ. поꙿто въскорѣ не творте повелѣнааго вамъ С 74.6—7 2. Като същ. слѹгѹѭще м мн οἱ ὑπηρετησάμενοι Слуги, прислужници не се лі тоꙙ прде скоро трѹдвъ себе.  слꙋгѹѭштꙙѧ тебѣ С 49.3—4 попꙑтавъ ꙗже о палатнѣ.  обрѣтъ го славьна сѫшта.  многꙑ слѹгѹѭштꙙѧ мѫшта.  женѫ славꙿна рода ... раꙁмꙑслвъ о свомъ невѣрьствѣ наꙙ плакат С 563.25— 26 кѹмромъ слѹгѹѭще εἰδωλοϑύται Принасящи в жертва на идолите, идолослужители црь стъ крѣпькъ  сленъ.  съпасаѧ въ рат своѧ. погѹбьꙗѧ же врагꙑ.  кѹмромъ слѹгѹѭштїмъ С 28.11— 12 Изч С Гр λατρεύω слꙋговат Нвб слугувам ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА