Исторически речник
славт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
славтславлѭ, славлѧ, славѧ, славьѭ, славлюславшславтъ, славть, славтславмъ, славмь, славм, славмославте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
славѧтъ, славѧть, славѧтславвѣславтаславтеславслав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
славмъ, славмь, славмславтеславвѣславтаславхъ, славхь, славхславов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
славовславхомъ, славхомь, славхом, славхмꙑславстеславшѧ, славшѫ, славша, славше, славхѫславховѣславста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
славстеславлꙗахъ, славлꙗхъ, славьꙗхъ, славлѣахъ, славлѣхъ, славѣахъ, славѣхъ, славлѧахъ, славлѧхъ, славѧахъ, славѧхъ, славлꙗахь, славлꙗхь, славьꙗхь, славлѣахь, славлѣхь, славѣахь, славѣхь, славлѧахь, славлѧхь, славѧахь, славѧхь, славлꙗах, славлꙗх, славьꙗх, славлѣах, славлѣх, славѣах, славѣх, славлѧах, славлѧх, славѧах, славѧхславлꙗаше, славлꙗше, славьꙗше, славлѣаше, славлѣше, славѣаше, славѣше, славлѧаше, славлѧше, славѧаше, славѧшеславлꙗаше, славлꙗше, славьꙗше, славлѣаше, славлѣше, славѣаше, славѣше, славлѧаше, славлѧше, славѧаше, славѧшеславлꙗахомъ, славлꙗхомъ, славьꙗхомъ, славлѣахомъ, славлѣхомъ, славѣахомъ, славѣхомъ, славлѧахомъ, славлѧхомъ, славѧахомъ, славѧхомъ, славлꙗахомь, славлꙗхомь, славьꙗхомь, славлѣахомь, славлѣхомь, славѣахомь, славѣхомь, славлѧахомь, славлѧхомь, славѧахомь, славѧхомь, славлꙗахом, славлꙗхом, славьꙗхом, славлѣахом, славлѣхом, славѣахом, славѣхом, славлѧахом, славлѧхом, славѧахом, славѧхомславлꙗашете, славлꙗшете, славьꙗшете, славлѣашете, славлѣшете, славѣашете, славѣшете, славлꙗасте, славлꙗсте, славьꙗсте, славлѣасте, славлѣсте, славѣасте, славѣсте, славлѧасте, славлѧсте, славѧасте, славѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
славлꙗахѫ, славлꙗхѫ, славьꙗхѫ, славлѣахѫ, славлѣхѫ, славѣахѫ, славѣхѫ, славлꙗахѹ, славлꙗхѹ, славьꙗхѹ, славлѣахѹ, славлѣхѹ, славѣахѹ, славѣхѹ, славлѧахѹ, славлѧхѹ, славѧахѹ, славѧхѹславлꙗаховѣ, славлꙗховѣ, славьꙗховѣ, славлѣаховѣ, славлѣховѣ, славѣаховѣ, славѣховѣ, славлѧаховѣ, славлѧховѣ, славѧаховѣ, славѧховѣславлꙗашета, славлꙗшета, славьꙗшета, славлѣашета, славлѣшета, славѣашета, славѣшета, славлꙗаста, славлꙗста, славьꙗста, славлѣаста, славлѣста, славѣаста, славѣста, славлѧаста, славлѧста, славѧаста, славѧстаславлꙗашете, славлꙗшете, славьꙗшете, славлѣашете, славлѣшете, славѣашете, славѣшете, славлꙗасте, славлꙗсте, славьꙗсте, славлѣасте, славлѣсте, славѣасте, славѣсте, славлѧасте, славлѧсте, славѧасте, славѧсте
славт -славлѭ -славш несв 1. Славя, прославям, възвеличавам ѣко народѹ двт сѧ. вдѧще нѣмꙑ глѭштѧ. бѣдънꙑѩ съдравꙑ. ꙇ хромꙑѩ ходѧштѧ. слѣпꙑѩ вдѧштѧ. ꙇ славлѣхѫ ба ꙁдрлва М Мт 15.31 З  въста абье  вьꙁѧтъ одръ. ꙇ ꙁде прѣдъ вьсѣм. ѣко двлѣахѫ сѧ вьс  славлѣхѫ ба глѭште. ѣко нколже тако вдѣхомъ М Мк 2.12 З А СК Б ꙇ въꙁвратшѧ сѧ пастꙑр славѧште  хвалѧште ба. о вьсѣхъ еже вдѣшѧ  слꙑшашѧ. ѣкоже глано бꙑстъ къ нмь М Лк 2.20 З А СК Б  въꙁлож на нѭ рѫцѣ.  абе простьрѣ сѧ.  славлѣаше ба М Лк 13.13 З А СК мⷧ҇твам їхъ хе бе жꙁнъ нашѫ ѹмр. да поемъ тѧ  славмъ Е 7б 2—3 да  вещьм ꙇ кꙑ. ꙇ аћлꙑ.  вдмꙑм ꙇ невдмꙑм. славтъ сѧ прѣстое мѧ твое СЕ 6а 5 тꙑ  нꙑнѣ блгв. пщѭ нашѭ. ꙇ пво беꙁъ осѫжденѣ нꙑ. отъ нхъ прмат съподоб. славѧще тебѣ дателѣ. вꙿсѣмъ благꙑмъ. дарованемъ СЕ 16b 22  бѣаста славꙙшта бога. о ѹдесехъ ꙗже сътвор о н҄ею С 6.24 повѣшенъ же бꙑвъ стъ наꙙ славт ба С 107.13  ов славьꙗхѫ. благословешена слава господьнꙗ отъ мѣста мѹ С 322.14 събрашꙙ съборъ да не бога славꙙтъ. нъ да хрстосѹ беьст сътворꙙтꙿ С 385.11—12 славꙙште ба.  блажꙙште рабꙑ го. въꙁдръжанмъ хъ  алъбоѭ. велкааго дара сьподобьнꙑ С 530.30 2. Почитам, уважавам ѹніъженъ естъ прѣдъ німъ лѫкаво. боѩштеі же сѩ гѣ славѩтъ. клънꙑ сѩ скрънюмѹ своемѹ не отъмѣтаетъ сѩ СП 14.4 3. Благодаря, благодарен съм  тако покроп вьсь народꙿ.  вьс ослѣпьнї проꙁьрѣшꙙ.  текꙿше въ црькъвь хвѫ каꙗхѫ сꙙ славꙙште ба.  їсповѣдаѭште грѣхꙑ своѧ бꙑшꙙ крьстꙗн С 4.2 4. Като същ. a) Прич. сег. деят. славѧще м мн a) οἱ δοξάζοντες, οἱ δοξολογοῦντες Тези, които славят, възвеличават някого любтъ же  любꙙштꙙѧ го. славтъ же  славꙙштꙙѧ го С 29.7—8 лкъ готовъ прложен велко. славꙙштіхъ отъ вѣка га. не по дномѹ събьранꙑ. нъ напрасно прѣложьше сꙙ С 84.23—24 дѣт хвалѫ прносꙙтъ. да вьсе ꙁаскоп. тъште слово покажетъ непрꙗꙁн. лма бо ремьствомъ нѣкꙑмъ.  ѹгожденмъ сеѧ жꙁн. любо  ꙁъло хотꙙштꙙ сътворт. хвалѫ прност славꙙштꙙѧ. поштꙙдтъ владꙑцѣ С 337.22 b) славмꙑ м ед ὁ δορυφορούμενος Този, който е прославян; този, когото славят не раꙁѹмѣшꙙ агг҄елꙑ славмааго.  пророкꙑ проповѣдамааго С 334.8 славт сѧ М З А СК Б Е СП СЕ С Гр δοξάζω δοξολογέω τὴν δόξαν ἀναπέμπω ἐπεύχομαι εὐχαριστέω δορυφορέω славті Нвб славя [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА