Исторически речник
скръбѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скръбѣтскръблѭ, скръблѧ, скръбѧ, скръбьѭ, скръблюскръбшскръбтъ, скръбть, скръбтскръбмъ, скръбмь, скръбм, скръбмоскръбте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скръбѧтъ, скръбѧть, скръбѧтскръбвѣскръбтаскръбтескръбскръб
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скръбмъ, скръбмь, скръбмскръбтескръбвѣскръбтаскръбѣхъ, скръбѣхь, скръбѣхскръбѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скръбѣскръбѣхомъ, скръбѣхомь, скръбѣхом, скръбѣхмꙑскръбѣстескръбѣшѧ, скръбѣшѫ, скръбѣша, скръбѣше, скръбѣхѫскръбѣховѣскръбѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скръбѣстескръбѣхъ, скръбѧхъ, скръбѣхь, скръбѧхь, скръбѣх, скръбѧхскръбѣше, скръбѧшескръбѣше, скръбѧшескръбѣхомъ, скръбѧхомъ, скръбѣхомь, скръбѧхомь, скръбѣхом, скръбѧхомскръбѣше, скръбѣсте, скръбѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скръбѣхѫ, скръбѣхѹ, скръбѧхѹскръбѣховѣ, скръбѧховѣскръбѣшета, скръбѣста, скръбѧстаскръбѣшете, скръбѣсте, скръбѧсте
скръбѣт -скръбл҄ѭ -скръбш несв 1. Скърбя, тъжа, жаля, огорчавам се, опечалявам се слꙑшавъ же юноша слово отде скръбѧ М Мт 19.22 ЗI, А. Срв. Мк 10.22 М З ꙇ скръбѧще ѕѣло наѧсѧ глт емѹ еднъ кожъдо хъ. еда аꙁъ есмъ г М Мт 26.22 З А ꙇ поемъ петра.  оба сна ꙁеведеова. наѧтъ скръбѣт  тѫжт М Мт 26.37 З А въꙁърѣвъ на нѧ съ гнѣвомъ. скръбѧ о окаменен срдца хъ. гла кѹ. простьр рѫкѫ твоѭ М Мк 3.5 З А СК ѡн же наѧсѧ скръбѣт  тѫжт М Мк 14.19 З ѣко скръблѫ ѩдро ѹслꙑші мѩ СП 68.18 къ гю егда скръбѣхъ. воꙁъвахъ ї ѹслꙑша мѩ СП 119.1 же скрьбтъ къ етꙑремъ десꙙтемъ да прбѣгатъ. же сꙙ веселтъ кꙿ н҄мъ прітѣкатъ С 95.18 блаженꙑ павьлъ ... рее. не вел҄ѫ вам не вѣдѣт о ѹсъпьшїхъ да не скрьбте С 488.10 Безпокоя се, тревожа се, страдам, измъчвам се. се отецъ тво  аꙁъ. скръбѧщѧ скааховѣ тебе М Лк 2.48 З А СК Б помілѹі мѩ гі ѣко скръблѫ. съмѩте сѩ отъ ѣрості око мое. дша моѣ  ѫтрѫба моѣ СП 30.10 2. Прич. сег. деят. като същ. скръбѧще м мн οἱ ϑλιβόμενοι Скърбящите, огорчените, опечалените, тъжните гі бже нашъ. ѹтѣшене скръбѧщмъ. ꙇ плаѭщмъ сѧ ѹвѣтъ ... сꙑ СЕ 57а 25  скръбꙙштꙙѧ прѣпокот прлежꙙ. ашеѭ стѹденꙑ водꙑ С 550.17—18 съмѣреньмъ скръбѣт μετριοπαϑέω Изпитвам състрадание, съчувствам, състрадавам бѹ да прностъ дарꙑ же (...)твꙑ о грѣсѣхъ. съмѣре(...)мъ скръб(.) (т) могꙑ Е 10а 7—8 Изч М З А СК Б Е СП СЕ С Гр λυπέομαι ϑλίβομαι ὀδυνάομαι συλλυπέομαι скрьбѣт Нвб скръбя остар диал