Исторически речник
скот  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
скотскоѫ, скоѹскошскотъ, скоть, скотскомъ, скомь, ском, скомоскоте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
скоѧтъ, скоѧть, скоѧтсковѣскотаскотескоско
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
скомъ, скомь, скомскотесковѣскотаскохъ, скохь, скохско
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
скоскохомъ, скохомь, скохом, скохмꙑскостескошѧ, скошѫ, скоша, скоше, скохѫскоховѣскоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
скостескоаахъ, скоахъ, скоаахь, скоахь, скоаах, скоахскоааше, скоашескоааше, скоашескоаахомъ, скоахомъ, скоаахомь, скоахомь, скоаахом, скоахомскоаашете, скоашете, скоаасте, скоасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
скоаахѫ, скоахѫ, скоаахѹ, скоахѹскоааховѣ, скоаховѣскоаашета, скоашета, скоааста, скоастаскоаашете, скоашете, скоаасте, скоасте
скот -скоѫ -скош св Скоча; хвърля се със скок върху нещо, някого тако пртекъ львъ ско на праведьнка.  подъ паꙁѹхама го полож ноꙁѣ сво С 166.22 Изч С Нвб скоча, скачам ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР ДА Срв Скочибаба МИ ИД,МНЛом