Исторически речник
скоро  
скоро нареч 1. Скоро, бързо, с бързина онъ же рее сътомь мѣръ отъ олѣа. ꙇ рее емѹ. прм бѹкъв твоѩ. ꙇ сѣдъ скоро напш пѧть десѧтъ М Лк 16.6 З  по хлѣбѣ тъгда вънде во нь сотона. гла емѹ с еже творш сътвор скоро М Йо 13.27 З ꙇ скоро шьдъш. рьцѣта ѹенкомъ его. ѣко въста отъ мрътвъꙇхъ. ꙇ се варѣетъ вꙑ въ галле. тѹ і ѹꙁьрте З Мт 28.7 А СК рее же оць къ рабомъ своꙇмъ. скоро ꙇꙁнесѣте одеждѫ пръвѫѭ. ꙇ облѣцѣте і. ꙇ дадте пръстень на рѫкѫ его. ꙇ сапогꙑ на ноꙁѣ З Лк 15.22 А СК не ревънѹіте лѫкавьнѹѭщімъ. н ꙁавд творѩщїмъ беꙁаконене. ꙁане ѣко трѣва ѩдро їсъшѫтъ.  ѣко ꙁеле ꙁлака скоро отъпадѫтъ СП 36.2 ръці мі семѹ лі тѧ наѹі ѹітель. въ т(.)ліко врѣмѧ тако лі скоро ꙁабꙑ. ѧстое ѹенье К 4а 26—27 ѡ раꙁбоініе. желѣемѫѭ татьбѫ. крадомѹмѹ ісповѣдаѩ. ꙇ велкꙑ мъꙁдꙑ ра(б)ꙁбоіскꙑѩ. съпсавъ. ꙇ велкꙑ плодъ покаꙁаѩ. ꙇсповѣданьѣ. поꙁдѣ вѣровавъ. а скоро ісповѣдавъ. послѣжде прішедъ. ꙇ прьвѣе сѧ вѣньавъ. ꙇ ѣвль вѣрънѫѭ ѣвѣ дѣтѣль К 11b 32 он же прꙁꙿван бꙑвъше  невдм скоро подошꙙ.  постгошꙙ  далее ꙁѣло. ште младеншть въ ѹстѣхъ носꙙшть С 44.17 ꙁан҄е аште хоштеш мѫт ... скорѣ къ небесъскѹѹмѹ црѹ посьл҄ мꙙ С 104.19—20 же ѹбо можеш творт то твор. тъьѭ скорѣ С 112.17  агг҄елъ рее. аште хоштеш навꙑкнѫт скоро навꙑкън С 243.19 нтоже бо сце каꙁтъ жꙁн ловѣьскꙑѧ. ꙗко еже скоро вѣроват глагол҄емꙑмъ С 305.26 на сцѫ смокве вьꙁлѣꙁе ꙁакꙿхе вдѣтъ господа.  к н҄емѹ рее скоро сьлѣꙁ С 350.14 рее даудъ скоро глагол҄ С 359.26 тѣмже вьꙁꙿмѣте врата кнꙙꙁ ваш вьꙁмѣте  не мѹдте. въꙁꙿмѣте скоро вьꙁмѣте  не жьдѣте С 465.28 2. Веднага, незабавно не імѣахѫ хвалꙑ бѹ ꙇюдѣі. ꙇ егда пріімахѫ добро отъ него. скоро ꙁабꙑвахѫ К 6b 19 аште хоштеш съпаст сꙙ. то въслѣдѹ свѣта сего.  вѣровавъ ꙁде скоро.  въ слѣдъ дѣаше свѣта того С 283.2 отье повел сьмрьт послѹшат мене. дѣѣш рее повел да  [...] вратъ ꙁаклютъ. нъ скоро мрьтвааго да ꙁдастъ С 309.22 3. Бързо, пъргаво, чевръсто ꙇ дрѹгꙑ ѹенкъ тее скорѣе петра. ꙇ прде прѣжде къ гробѹ М Йо 20.4А робъ же бжї ... отъвѣшта глагол҄ꙙ. на се лі тоꙙ прде скоро трѹдвъ себе.  слꙋгѹѭштꙙѧ тебѣ С 49.3 М З А СК СП К С Гр ταχύ ταχέως τάχιον ϑᾶσσον ἐν τάχει τὸ τάχος σπουδαίως προϑύμως εὐϑέως παραυτά δρομαῖος σπεύσας Нвб скоро ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА