Исторически речник
сꙗт [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сꙗт [сѧ]сьꙗѭ, сьѣѭ, сꙗѭ, сѣѭ, сьꙗѫ, сьѣѫ, сꙗѫ, сѣѫ, саѫ, саѧ, сьꙗѧ, сьѣѧ, сꙗѧ, сѣѧ, сьꙗю, сьѣю, сꙗю, сѣю, сѧюсьꙗш, сꙗш, сѣш, сьѣеш, сьꙗеш, сꙗеш, сѣеш, сьѣаш, сѧеш, саешсьꙗтъ, сꙗтъ, сѣтъ, сьѣетъ, сьꙗетъ, сꙗетъ, сѣетъ, сьѣатъ, сьꙗть, сꙗть, сѣть, сьѣеть, сьꙗеть, сꙗеть, сѣеть, сьѣать, сьꙗт, сꙗт, саетъ, саеть, сает, сѣт, сьѣет, сьꙗет, сꙗет, сѣет, сьѣат, сѧетъ, сѧеть, сѧетсьꙗмъ, сꙗмъ, сѣмъ, сьѣемъ, сьꙗемъ, сꙗемъ, сѣемъ, сьѣамъ, сьꙗмь, сꙗмь, сѣмь, сьѣемь, сьꙗемь, сꙗемь, сѣемь, сьѣамь, сьꙗм, сꙗм, сѣм, сьѣем, сьꙗем, сꙗем, сѣем, саемъ, саемь, саем, саемо, сьѣам, сьꙗмо, сꙗмо, сѣмо, сьѣемо, сьꙗемо, сꙗемо, сѣемо, сьѣамо, сѧемъ, сѧемь, сѧемсьꙗте, сꙗте, сѣте, сьѣете, сьꙗете, сꙗете, сѣете, саете, сьѣате, сѧете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сьꙗѭтъ, сꙗѭтъ, сѣѭтъ, сьѣѭтъ, сьꙗѫтъ, сꙗѫтъ, сѣѫтъ, сьѣѫтъ, сьꙗѧтъ, сꙗѧтъ, сѣѧтъ, саѧтъ, саѫтъ, саѧть, саѫть, саѧт, саѫт, сьѣѧтъ, сьꙗютъ, сꙗютъ, сѣютъ, сьѣютъ, сьꙗѭть, сꙗѭть, сѣѭть, сьѣѭть, сьꙗѫть, сꙗѫть, сѣѫть, сьѣѫть, сьꙗѧть, сꙗѧть, сѣѧть, сьѣѧть, сьꙗють, сꙗють, сѣють, сьѣють, сьꙗѭт, сꙗѭт, сѣѭт, сьѣѭт, сьꙗѫт, сꙗѫт, сѣѫт, сьѣѫт, сьꙗѧт, сꙗѧт, сѣѧт, сьѣѧт, сьꙗют, сꙗют, сѣют, сьѣют, сѧютъ, сѧють, сѧютсьꙗвѣ, сꙗвѣ, сѣвѣ, сьѣевѣ, сьꙗевѣ, сꙗевѣ, саевѣ, сѣевѣ, сьѣавѣ, сѧевѣсьꙗта, сꙗта, сѣта, сьѣета, сьꙗета, сꙗета, саета, сѣета, сьѣата, сѧетасьꙗта, сꙗте, сѣте, сьѣете, сьꙗете, сꙗете, саете, сѣете, сьѣате, сѧетесьꙗ, сꙗ, сѣ, сѧ, сасьꙗ, сꙗ, сѣ, сѧ, са
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сьꙗмъ, сꙗмъ, сьꙗмь, сꙗмь, сьꙗм, сꙗм, сѧмъ, сѧмь, сѧм, самъ, самь, самсьꙗте, сꙗте, сѧте, сатесьꙗвѣ, сꙗвѣ, сѧвѣ, савѣсьꙗта, сꙗта, сѧта, сатасьꙗхъ, сꙗхъ, сьꙗхь, сꙗхь, сьꙗх, сꙗх, сѧхъ, сѧхь, сѧх, сахъ, сахь, сахсьꙗ, сꙗ, сѧ, са
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сьꙗ, сꙗ, сѧ, сасьꙗхомъ, сꙗхомъ, сьꙗхомь, сꙗхомь, сьꙗхом, сꙗхом, сьꙗхмꙑ, сꙗхмꙑ, сѧхомъ, сѧхомь, сѧхом, сахомъ, сахомь, сахом, сахмꙑсьꙗсте, сꙗсте, сѧсте, састесьꙗшѧ, сꙗшѧ, сашѧ, сьꙗшѫ, сꙗшѫ, сашѫ, сьꙗша, сꙗша, сьꙗше, сꙗше, саше, сьꙗхѫ, сꙗхѫ, сахѫ, сѧшасьꙗховѣ, сꙗховѣ, сѧховѣ, саховѣсьꙗста, сꙗста, сѧста, саста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сьꙗсте, сꙗсте, сѧсте, састесꙗахъ, сꙗахь, сꙗх, сѧахъ, сѧахь, сѧах, саахъ, саахь, саахсꙗаше, сѧаше, саашесꙗаше, сѧаше, саашесꙗахомъ, сꙗахомь, сꙗахом, сѧахомъ, сѧахомь, сѧахом, саахомъ, саахомь, саахомсꙗашете, сꙗасте, сѧашете, сѧасте, саашете, саасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сꙗахѫ, сꙗахѹ, сѧахѹ, саахѫсꙗаховѣ, сѧаховѣ, сааховѣсꙗашета, сꙗаста, сѧашета, сѧаста, саашета, саастасꙗашете, сꙗасте, сѧашете, сѧасте, саашете, саасте
сꙗт [сѧ] -сꙗѭ [сѧ] -сꙗш [сѧ] несв Светя, сияя, блестя ѣко слъньце свое сьѣатъ на ꙁълꙑ  благꙑ М Мт 5.45 З А СК поко ѩ въ мѣстѣ свѣть(л)ѣ. ꙇдеже сѣетъ свѣтъ лца тво(е)го СС IIIb 17 слъньце распінаемъ вдітъ. ꙇ сьѣт не съмѣетъ К 11а 40 сꙗѭтъ ꙗко  ꙁвѣꙁдꙑ С 81.12—13 Образно.  ѹсѹш смокве.  вьсад крьстъ вѣроѭ цвьтѫштъ.  жꙁнѭ вьсѣмъ сꙗѭштъ С 352.19 акꙑ снѣгъ сꙗѩ сѧ χιονοφέγγος Кoйто блести, който сияе като сняг събърашꙙ съборъ. да не акꙑ снѣгъ сꙗѭштааго сꙙ бсъра прмѫтъ. нъ да свѣтълꙑ камень ꙗкоже мьнѣшꙙ. невѣрьствмъ отъмꙙтъ С 385.18 М З А СК СС К С Гр ἀνατέλλω φαίνω φαίνομαι λάμπω ἐπισκοπέω ἀστράπτω сьꙗт Нвб сияя ОА НТ НГер ЕтМл БТР АР ЕА